Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wierzba szara (Ang: Grey willow, (Du: Asch-Weide, £ac: Salix cinerea)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj
-

Czy wiesz Ņe?.

Wierzba szara (¬≥oza) zosta¬≥a wspomniana m.in. w II cz√™¬∂ci "Dziadów" Adama Mickiewicza
KRUK:
Ale pan gniewny zawo³a:
"Potrzeba daæ przyk³ad grozy".
Zbieg³ siê lud z ca³ego sio³a,
Przywi¬Īzano mnie do sochy,
Zbito dziesi√™√¶ p√™ków ¬≥ozy.
Ka¬Ņd¬Ī ko¬∂√¶, jak z k¬≥osa ¬Ņyto,
Jak od suchych str¬Īków grochy,
Od skóry mojej odbito!
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba szara

Nazewnictwo

Wierzba szara, ¬≥oza (Salix cinerea) – gatunek ro¬∂liny wieloletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny wierzbowatych.

Morfologia:

Pokrój
Szeroko rozrastaj¬Īcy si√™ krzew wysoko¬∂ci do 6 m. Z regu¬≥y tworzy regularne, du¬Ņe i g√™ste k√™py.
Pêdy
Roczne ga¬≥¬Īzki brunatne, grube i silnie omszone. Starsze ga¬≥√™zie pokryte charakterystycznymi p¬≥askimi wkl√™s¬≥o¬∂ciami. Po zdarciu nad nimi kory zaobserwowa√¶ mo¬Ņna w drewnie wypuk¬≥e listewki. P¬Īczki ow¬≥osione, okr¬Īg¬≥e, grube i silnie wypuk¬≥e.
Li¶cie
Odwrotnie jajowate, lub eliptyczne, zaostrzone, o brzegach p¬≥ytko pi¬≥kowanych, czasami ca¬≥obrzegie. Wyrastaj¬Ī na ogonkach o d¬≥ugo¬∂ci do 1,5 cm, maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 5-10 cm, szeroko¬∂√¶ do 4,5 cm i du¬Ņe, nerkowate przylistki d¬≥ugo utrzymuj¬Īce si√™ na ro¬∂linie. Blaszka lekko pomarszczona, spodem jasnozielona, gór¬Ī matowa, brudnozielona. Na spodzie li¬∂ci wyra¬ľnie wystaj¬Īca sie√¶ nerwów 3 i 4 rz√™du. M¬≥ode li¬∂cie silnie ow¬≥osione, pó¬ľniej ¬≥ysiej¬Ī. Nie czerniej¬Ī podczas suszenia.
Kwiaty
Ro¬∂lina dwupienna. Kwiaty zebrane w kotki o dwubarwnych przysadkach; gór¬Ī czarniawych, do¬≥em jasnych. Kotki ¬Ņe√Īskie maj¬Ī 3-9 ¬≥usek u nasady. Ich ow¬≥osione s¬≥upki o wyd¬≥u¬Ņonych, rozchylonych i sko¬∂nie wzniesionych do góry znamionach osadzone s¬Ī na trzonku (krótszym od zal¬Ī¬Ņni), szyjki s¬≥upka brak. Kotki m√™skie równie¬Ņ maj¬Ī dwubarwne przysadki o ¬≥opatkowatym kszta¬≥cie i ow¬≥osione d¬≥ugimi w¬≥osami. Ich kwiaty z jednym wyd¬≥u¬Ņonym i zgi√™tym na szczycie miodnikiem maj¬Ī pr√™ciki u nasady ow¬≥osione, o wolnych nitkach i pylnikach pocz¬Ītkowo czerwonych, w czasie dojrzewania ¬Ņó¬≥tych, a po przekwitni√™ciu brunatnych.
Owoc
Torebka o klapach spiralnie odwini√™tych na zewn¬Ītrz.

Biologia i ekologia:

Zarasta wilgotne, nieu¬Ņytkowane ¬≥¬Īki, torfowiska, brzegi wód. W górach wyst√™puje po regiel dolny. Fanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All. Alnetea glutinosae i Ass. Salicetum pentandro-cinereae. Kwitnie od marca do kwietnia, zwykle przed rozwojem li¬∂ci, jest ro¬∂lin¬Ī owadopyln¬Ī i miododajn¬Ī. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zastosowanie:

Czasami uprawiana jako ro¬∂lina ozdobna w naturalnej formie krzewiastej lub piennej (szczepiona na pniu innego gatunku wierzby). Szczególnie nadaje si√™ do obsadzania brzegów oczek wodnych. Forma pienna mo¬Ņe równie¬Ņ stanowi√¶ dekoracj√™ trawnika.
Sposób uprawy: Nie ma specjalnych wymaga√Ī co do gleby, potrzebuje natomiast stale wilgotnego pod¬≥o¬Ņa. Preferuje stanowiska s¬≥oneczne. Aby powsta¬≥a ¬≥adna i g√™sta korona, nale¬Ņy j¬Ī systematycznie przycina√¶.

Zmiennosś:

Czasami mo¬Ņna spotka√¶ ró¬Ņni¬Īce si√™ od typowej formy miesza√Īce z gatunkami: w. borokolistna, w. czerniej¬Īca, w. d¬≥ugoko√Īczysta, w. iwa, w. lapo√Īska, w. pi√™ciopr√™cikowa, w. p¬≥o¬Ņ¬Īca, w. purpurowa, w. rokita, w. ¬∂niada, w. siwa, w. trójpr√™cikowa, w. uszata, w. wawrzynkowa.

ZasiÍg wystÍpowania:

Rodzime obszary jej wyst√™powania to Azja i Europa, rozprzestrzeni¬≥a si√™ równie¬Ņ w Australii i Nowej Zelandii. W wielu krajach jest uprawiana. W Polsce gatunek pospolity w stanie naturalnym na ca¬≥ym ni¬Ņu.

Ciekawostki:

Wierzba szara (¬≥oza) zosta¬≥a wspomniana m.in. w II cz√™¬∂ci "Dziadów" Adama Mickiewicza
KRUK:
Ale pan gniewny zawo³a:
"Potrzeba daæ przyk³ad grozy".
Zbieg³ siê lud z ca³ego sio³a,
Przywi¬Īzano mnie do sochy,
Zbito dziesi√™√¶ p√™ków ¬≥ozy.
Ka¬Ņd¬Ī ko¬∂√¶, jak z k¬≥osa ¬Ņyto,
Jak od suchych str¬Īków grochy,
Od skóry mojej odbito!

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Ro∂lina uprawiana

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba tr√≥jpr√™cikowa; Wierzba migda¬≥owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba pi√™ciopr√™cikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia¬≥a), Salix myrtilloides(Wierzba bor√≥wkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia¬≥a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Salix Cinerea Defoliado 2013
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy li∂ciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg≥e
- Owoce suche, otwierajĪce siÍ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia³a),
Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia³a),