Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa (Ang: Almond willow, (Du: Mandel-Weide, ac: Salix triandra;Salix amygdalina)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba tróprêcikowa

Nazewnictwo

Wierzba trójprêcikowa, wierzba migda³owa (Salix triandra, syn. Salix amygdalina) – gatunek drzewa nale¿±cy do rodziny wierzbowatych. 

Morfologia:

Pokrój
Krzew, rzadziej ma³e drzewo o wysoko¶ci do 7 m i ga³êziach wzniesionych i odstaj±cych.
Pêdy
Ga³êzie br±zowe lub ¿ó³tozielone i bez sinego nalotu, nie³amliwe, nagie. Pêdy d³ugie i elastyczne. Kora ma barwê szarobr±zow±, ³atwo ³uszcz±ca siê na starszych ga³êziach (podobnie, jak u platana). P±czki zaostrzone i nagie.
Li¶cie
W±skoeliptyczne, krótko zaostrzone, o d³ugo¶ci 5-10 cm i gruczo³kowato pi³kowanych brzegach. Gór± li¶cie ciemmnozielone, na spodniej stronie zielone lub niebieskawe, nagie. S± podobne do li¶ci wierzby kruchej. Ogonki li¶ciowe d³ugo¶ci 1-2 cm, nagie. Przylistki trwa³e, drobne, o nerkowatym kszta³cie. Li¶cie nie czerniej± podczas schniêcia.
Kwiaty
Ro¶lina dwupienna. Kwiaty zebrane w kotki o dwubarwnych przysadkach; gór± czarnych lub rdzawych, do³em jasnych. Przysadki trwa³e, pozostaj± na pêdach do dojrzenia owoców. Kotki cienkie i lu¼nokwiatowe. Kwiaty ¿eñskie z jednym miodnikiem, wyrastaj±cy na trzonku s³upek bez szyjki, o znamionach grubych i poziomo odstaj±cych, bardzo krótkich. Ka¿dy kwiat mêski ma dwa miodniki. Charakterystyczn± cech± gatunkowa jest wystêpowanie w kwiatach mêskich 3 prêcików. S± one w nasadzie gêsto ow³osione.
Owoc
Torebka o klapach spiralnie odwiniêtych na zewn±trz.

Biologia i ekologia:

Zaro¶la nadrzeczne, rowy, wilgotne obrze¿a ³±k. W górach do regla dolnego. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Salicetum triandro-viminalis. Kwitnie w kwietniu, zwykle przed rozwojem li¶ci. Jest ro¶lin± owadopyln± i miododajn±. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zmiennos:

Wystêpuje w dwóch podgatunkach:
Salix triandra ssp. triandra – li¶cie spodem jasnozielone ogonki li¶ciowe i p±czki nagie. Gatunek charakterystyczny dla All. Salicion albae.
Salix triandra ssp. discolor (Koch)Arcang. – li¶cie spodem niebieskozielone, m³ode ogonki li¶ciowe i p±czki ow³osione. Gatunek charakterystyczny dla All. Salicion albae.

Tworzy mieszañce z: wierzb± bia³±, w. kruch±, w. piêcioprêcikow±, w. purpurow±, w. szar±, w. uszat±, w. wiciow±.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Azji, Europie i Afryce Pó³nocnej (Algeria, Maroko, Tunezja). W Polsce w stanie naturalnym wystêpuje na ca³ym obszarze, bardziej pospolita jest w Karpatach i na po³udniu Polski.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj

Drzewa i krzewy liciaste

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Owoce suche, otwierajce si torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p³o¿±ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapoñska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia³a),
Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia³a),