Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wierzbownica b¬≥otna (Ang: Marsh willowherb, (Du: Sumpf-Weidenr√∂schen, £ac: Epilobium palustre)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd mirtowce
Rodzina wiesio³kowate
Rodzaj wierzbownica
Gatunek wierzbownica b³otna

Nazewnictwo

Wierzbownica b³otna (Epilobium palustre L.) Рgatunek ro¶liny z rodziny wiesio³kowatych (Onagraceae).

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia z podziemnym, rozga³êzionym roz³ogami.
£odyga
Pojedyncza lub rozga³êziona, ob³a o wysoko¶ci od (5)10-70 cm.
Li¶cie
równow¬Īskolancetowate, naprzeciwleg¬≥e, ca¬≥obrzegie lub odleg¬≥e i niewyra¬ľnie z¬Ībkowane, o brzegach podwini√™tych
Kwiaty
Drobne, ró¬Ņowe do ciemnoró¬Ņowych, zebrane w szczytowe grono; p¬≥atki d¬≥ugo¬∂ci 5-9 mm, g¬≥√™boko sercowato wyci√™te na szczycie.
Owoce
Torebka zawieraj¬Īca du¬Ņ¬Ī ilo¬∂√¶ nie¬≥upek zaopatrzonych w aparat lotny w postaci p√™czka jedwabistych szczecinek zapewniaj¬Īcych wiatrosiewno¬∂√¶.
Korzenie
Krótkie, nitkowate roz¬≥ogi podziemne z wyd¬≥u¬Ņonymi mi√™dzyw√™¬ľlami pokrytymi ¬≥uskowatymi li¬∂√¶mi; na ko√Īcu roz¬≥ogów tworz¬Ī si√™ jesieni¬Ī rozmnó¬Ņki.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Gatunek wilgociolubny, ro¬∂nie w rowach, na podmok¬≥ych ¬≥¬Īkach, torfowiskach, brzegach wód. Preferuje gleby kwa¬∂ne i wilgotne. W górach dochodzi po pi√™tro subalpejskie. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Epilobio-Juncetum effusi. Kwitnie lipiec-sierpie√Ī. Ro¬∂lina ¬Ņywicielska motyla postojaka wiesio¬≥kowca.

Zmiennosś:

Gatunek bardzo zmienny, tworzy liczne modyfikacje siedliskowe ró¬Ņni¬Īce si√™ wzrostem, kszta¬≥tem i z¬Ībowaniem li¬∂ci, obecno¬∂ci¬Ī rozmnó¬Ņek etc. Wi√™kszo¬∂√¶ z nich nie ma wi√™kszego znaczenia taksonomicznego. Cz√™sto tworzy miesza√Īce z innymi gatunkami z rodzaju Epilobium: z Epilobium tetragonum (E. ×laschianum Hausskn.), Epilobium obscurum (E. ×schmidtianum Rostk.), Epilobium lamyi, Epilobium montanum, Epilobium parviflorum, Epilobium collinum.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Azji, Ameryce Pó¬≥nocnej i w Europie. W Polsce pospolity na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach górskich.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Hemikryptofit

-
RODZINA Onagraceae (wiesio¬≥kowate) -ilo∂ś 7
Chamaenerion angustifoliu(Wierzbówka kiprzyca), Epilobium parviflorum(Wierzbownica drobnokwiatowa), Epilobium hirsutum(Wierzbownica kosmata), Epilobium montanum(Wierzbownica górska), Circaea lutetiana(Czartawa pospolita), Oenothera biennis(Wiesio³ek dwuletni), Epilobium palustre(Wierzbownica b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Onagraceae (wiesio¬≥kowate) -ilo∂ś 7
Chamaenerion angustifoliu(Wierzbówka kiprzyca),
Epilobium parviflorum(Wierzbownica drobnokwiatowa),
Epilobium hirsutum(Wierzbownica kosmata),
Epilobium montanum(Wierzbownica górska),
Circaea lutetiana(Czartawa pospolita),
Oenothera biennis(Wiesio³ek dwuletni),
Epilobium palustre(Wierzbownica b³otna),