Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Fio¬≥ek polny(( £ac: Viola arvensis)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: malpigiowce
Rodzina: fio³kowate
Rodzaj: fio³ek
Gatunek: fio³ek polny

Nazewnictwo

Fio¬≥ek polny (Viola arvensis Murr.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny fio¬≥kowatych (Violaceae). Pochodzi z Azji, Europie i Afryce Pó¬≥nocnej, rozprzestrzeni¬≥ si√™ te¬Ņ gdzie indziej[2] od ni¬Ņu po pi√™tro subalpejskie. W Polsce ro¬∂lina pospolita, prawdopodobnie archeofit

Morfologia:

£odyga
Ulistniona, podnosz¬Īca si√™ lub wzniesiona, cz√™sto silnie rozga¬≥√™ziona, o wysoko¬∂ci 10-20 cm, s¬≥abo ow¬≥osiona.
Li¶cie
Ogonkowe, d³ugo¶ci 1-2 cm, karbowane, li¶cie dolne sercowate, górne eliptyczne. Przylistki pierzastodzielne, ich szczytowy, jajowaty i karbowano-pi³kowany odcinek jest nieco tylko mniejszy od blaszki li¶ciowej.
Kwiaty
Wyrastaj¬Ī na szypu¬≥kach z k¬Īt√≥w li¬∂ci. P¬≥atki g√≥rne bia¬≥awo¬Ņ√≥¬≥te lub fioletowe, ¬∂rodkowy i dolny jaskrawo¬Ņ√≥¬≥te. Kwiat o ¬∂rednicy do 1,5 cm, korona kr√≥tsza od kielicha. Ostroga r√≥wna wielko¬∂ci¬Ī przydatkom kielicha.
Owoce
Jajowata torebka, zawiera ¬Ņ√≥¬≥tobrunatne nasiona d¬≥ugo¬∂ci 1,5-2 mm.
Korze√Ī
S¬≥aby korze√Ī palowy

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna lub dwuletnia. Kwitnie od maja do jesieni. Nasiona wypadaj¬Ī z dojrza¬≥ych torebek i s¬Ī roznoszone przez mrówki (myrmekochoria), (endochoria). Jedna ro¬∂lina mo¬Ņe wyda√¶ kilka tysi√™cy nasion[4]. Poniewa¬Ņ nie s¬Ī trawione, mog¬Ī by√¶ tak¬Ņe roznoszone przez zjadaj¬Īce je zwierz√™ta. Siedlisko: pola uprawne, miedze, przydro¬Ņa, siedliska ruderalne. Nie jest wymagaj¬Īc¬Ī ro¬∂lin¬Ī, ro¬∂nie praktycznie wsz√™dzie, w uprawach rolnych jest chwastem. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Stellarietea mediae

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski
: ca³a ro¶lina.
Sk¬≥ad: ziele zawiera niewielk¬Ī ilo¬∂√¶ alkaloidów, barwników, cukrów, kwasu winowego, ziele i korze√Ī zawieraj¬Ī du¬Ņo saponin.
Dzia¬≥anie: moczop√™dnie, odtruwaj¬Īco, stosuje si√™ w chorobie wie√Īcowej oraz nadci¬∂nieniu, w medycynie ludowej stosowany przeciwko tr¬Īdzikowi m¬≥odzie√Īczemu.

Zmiennosś:

Wyst√™puje podgatunek V. arvensis subsp. megalantha Nauenb. Ro¬∂lina 1-2-letnia, o p¬≥askiej i pachn¬Īcj koronie d¬≥ugo¬∂ci 18-25 mm i p¬≥atkach przewa¬Ņnie d¬≥u¬Ņszych od dzia¬≥ek kielicha, ¬Ņó¬≥tych, gór¬Ī fioletowo nabieg¬≥ych.
Tworzy miesza√Īce z fio¬≥kiem trójbarwnym (V. ×tricoloroformis Gerst.)[

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Fioletowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek leczniczy

Ro∂lina dwuletnia

Ro∂lina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Violaceae (fio¬≥kowate) -ilo∂ś 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy), Viola arvensis(Fio³ek polny), Viola alba(Fio³ek bia³y), Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny), Viola canina(Fio³ek psi), Viola riviniana(Fio³ek Rivina), Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny), Viola odorata(Fio³ek wonny), Viola elatior(Fio³ek wynios³y),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Fio√Ö‚Äöek polny
ZdjÍciaRODZINA Violaceae (fio¬≥kowate) -ilo∂ś 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy),
Viola arvensis(Fio³ek polny),
Viola alba(Fio³ek bia³y),
Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny),
Viola canina(Fio³ek psi),
Viola riviniana(Fio³ek Rivina),
Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny),
Viola odorata(Fio³ek wonny),
Viola elatior(Fio³ek wynios³y),