Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wilczomlecz b³yszcz±cy(( ac: Euphorbia lucida Waldst)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-25
Autor : Lena 2013-09-25

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d malpigiowce
Rodzina wilczomleczowate
Rodzaj wilczomlecz
Gatunek wilczomlecz b³yszcz±cy

Nazewnictwo

Wilczomlecz b³yszcz±cy (Euphorbia lucida Waldst. et Kit.) – gatunek nale¿±cy do rodziny wilczomleczowatych. 

Morfologia:

£odyga
O wysoko¶ci od 40 do 140 cm, wzniesiona, dêta, gruba, naga, gêsto ulistniona, w górze rozga³êziona z pêdami p³onnymi w k±tach li¶ci.
Li¶cie
O kszta³cie jajowatolancetowatym, ponad nasad± najszersze, o szeroko¶ci 1,6-2,5 cm, nagie, sine, z wierzchu po³yskuj±ce, ca³obrzegie.
Kwiaty
Zebrane w kwiatostanie w postacie wierzchotki wieloramiennej. Górne podsadki wolne, ¿ó³tozielone, nerkowate, têpe lub zakoñczone drobnym kolcem, o szeroko¶ci równiej ich d³ugo¶ci. Kwiaty niepozorne, z pó³ksiê¿ycowatymi miodnikami o koñcach wyci±gniêtych w d³ugie ró¿ki.
Owoc
Ma postaæ roz³upni rozpadaj±cej siê na trzy g³adkie roz³upki.

Biologia i ekologia:

Bylina, kwitnie od maja do lipca. Zasiedla wilgotne ³±ki, rowy, brzegi wód. Gatunek charakterystyczny wilgotnych ³±k zio³oro¶lowych ze zwi±zku Filipendulion ulmariae. Ro¶lina truj±ca.

Zasig wystpowania:

 W Polsce wystêpuje na ni¿u i jest ro¶lin± rzadk±. Gatunek osi±ga w Polsce zachodni± granicê swego zasiêgu.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : Cyjatium

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek trujcy

-
RODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilo 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwa³y), Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry), Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka), Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty), Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny), Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy), Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migda³olistny), Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz b³yszcz±cy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilo 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwa³y),
Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry),
Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka),
Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty),
Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny),
Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy),
Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migda³olistny),
Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz b³yszcz±cy),