Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wi¶nia kar³owata (Ang: Dwarf cherry, (Du: Zwerg-Kirsche, ac: Prunus fruticosa )
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj wi¶nia

Nazewnictwo

Wi¶nia kar³owata, wisienka stepowa (Prunus fruticosa Pall.) – gatunek ro¶liny wieloletniej nale¿±cy do rodziny ró¿owatych.

Morfologia:

Pokrój
Krzew osi±gaj±cy wysoko¶æ do 1,5 m. Wytwarza liczne pêdy odro¶lowe, za pomoc± których siê rozkrzewia. Pêdy skrócone liczne.
Li¶cie
Lancetowate lub jajowate z klinowat± nasad±, o brzegach karbowanych i gruczo³kowanych. Z górnej strony po³yskuj±ce. Na d³ugopêdach maj± d³ugo¶æ do 3-5 cm, na krótkopêdach 1-3 cm.
Kwiaty
Zebrane w 2-5 kwiatowe baldaszki na szczycie pêdów. Kwiaty d³ugoszypu³kowe, o ¶rednicy do 1,5 cm. P³atki korony bia³e, o d³ugo¶ci 5-7 mm, wyciête lekko na szczycie.
Owoc
Jajowatokr±g³e, czerwone, ma³e (0,6-1 cm), kwa¶ne pestkowce.

Biologia i ekologia:

Nanofanerofit. Siedlisko: s³oneczne wzgórza i zbocza, obrze¿a lasów. Gatunek pontyjski, ciep³olubny. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla zwi±zku zespo³ów (All.) Prunion fruticosae.

Zmiennos:

W literaturze polskiej funkcjonuje ³aciñska nazwa Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow. Wed³ug nowszych ujêæ taksonomicznych prawid³owa nazwa tego gatunku to Prunus fruticosa Pall.
Tworzy mieszañce z czere¶ni± ptasi±, wi¶ni± pospolit± (czêsto), wi¶ni± wonn±.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta ¶cis³± ochron± gatunkow±.

Informacje o stopniu zagro¿enia na podstawie:
Polskiej Czerwonej Ksiêgi Ro¶lin – gatunek zagro¿ony (kategoria zagro¿enia VU).
Czerwonej listy ro¶lin i grzybów Polski – gatunek zagro¿ony (kategoria zagro¿enia V).

Du¿ym zagro¿eniem dla niej jest wi¶nia pospolita, z któr± tworzy mieszañce, co mo¿e doprowadziæ do wyginiêcia typowego gatunku.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje od po³udniowo-zachodniej Syberii do Nadrenii, rozprzestrzeni³a siê równie¿ gdzieniegdzie poza obszarem swojego rodzimego wystêpowania. Przez Polskê przebiega pó³nocno-zachodnia granica jej zwartego zasiêgu, który obejmuje Wy¿ynê Zachodniowo³yñsk±, Polesie, Wy¿ynê Lubelsk±, po³udniowo-wschodni± czê¶æ Wy¿yny Radomskiej i ¶rodkow± czê¶æ Wy¿yny Ma³opolskiej. Poza tymi obszarami zwartego zasiêgu wystêpuje jeszcze w rozproszonych stanowiskach w Kotlinie Toruñskiej, Równinie Inowroc³awskiej, w rezerwacie Bielinek nad Odr±, Dolsku ko³o Gostynia, Grodzisku ko³o £êczycy i w okolicach Przemy¶la.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

Drzewa i krzewy liciaste

Stanowisko soneczne

Nanofanerofit

-
PODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa), Prunus spinosa(¦liwa tarnina), Prunus domestica(¦liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),