Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wi¬∂nia pospolita (Ang: Sour cherry, (Du: Sauerkirsche, £ac: Cerasus vulgaris)
-
Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd ró¬Ņowce
Rodzina ró¬Ņowate
Rodzaj wi¶nia

Nazewnictwo

Wi¬∂nia pospolita (Cerasus vulgaris Mill.), w. zwyczajna – gatunek ro¬∂liny z rodziny ró¬Ņowatych. 

Morfologia:

Pokrój
Krzew lub drzewo do 5 m wysoko¬∂ci. Cz√™sto z licznymi odrostami korzeniowymi i lu¬ľn¬Ī koron¬Ī, z ga¬≥√™ziami zwisaj¬Īcymi i cienkimi lub wyprostowanymi. Kora czerwonobr¬Īzowa i l¬∂ni¬Īca.
Li¶cie
Mnie wi√™cej eliptyczne (5-12 cm d¬≥.) pi¬≥kowane lub podwójnie pi¬≥kowane, skórzaste i czasem b¬≥yszcz¬Īce, od spodu prawie nagie, ogonek zwykle z 1-2 gruczo¬≥kami.
Kwiaty
Na krótkop√™dach po 1-5, na szypu¬≥kach 2-4 cm d¬≥., bia¬≥e, 2-3 cm ¬∂rednicy; pojawiaj¬Īce si√™ przed rozwini√™ciem li¬∂ci. P√™czki kwiatów s¬Ī otoczone nie tylko ¬≥uskami, ale równie¬Ņ ma¬≥ymi listkami.
Owoce
Kuliste (ok. 1,5 cm ¬∂rednicy), czerwone, czerwonoczarne lub ¬Ņó¬≥te, kwa¬∂ne lub s¬≥odkie pestkowce, o soku bezbarwnym lub barwnym plami¬Īcym. Owoce jadalne.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina wieloletnia, megafanerofit lub nanofanerofit. Kwitnie w kwietniu, maju. Liczba chromosomów 2n= 32. Wi¬∂nia ro¬∂nie najlepiej na przepuszczalnych i niezbyt ci√™¬Ņkich glebach, dobrze znosi susz√™. W uprawie amatorskiej preferuje stanowisko nas¬≥onecznione ewentualnie lekko cieniste.

Zastosowanie:

Uprawiana g¬≥ównie jako ro¬∂lina sadownicza w licznych odmianach. W Polsce w uprawie mo¬Ņna spotka√¶ oko¬≥o 30 odmian, a najpopularniesza z nich to stara odmiana ¬£utówka. Liczba odmian zalecanych do uprawy przez Centralny O¬∂rodek Badania Odmian Ro¬∂lin Uprawnych wynosi obecnie 15. Owoce wykorzystywane s¬Ī g¬≥ównie w przetwórstwie spo¬Ņywczym. Produkuje si√™ z nich soki, d¬Ņemy, wina i nalewki. Niewielk¬Ī cz√™¬∂√¶ produkcji przeznacza si√™ do bezpo¬∂redniego spo¬Ņycia.

Drewno wi¬∂ni stosowane jest równie¬Ņ w stolarce, jest do¬∂√¶ twarde, odporne na obci¬Ī¬Ņenia i dobrze poddaj¬Īce si√™ obróbce. Stosowane do produkcji: mebli, oklein oraz instrumentów muzycznych. Drewno wi¬∂ni ze wzgl√™du na aromat wykorzystywane jest równie¬Ņ do w√™dzenia mi√™sa.

Zmiennosś:

Wed³ug nowszych ujêæ taksonomicznych jest to synonim gatunku Prunus cerasus L.Sp. pl. 1:474. 1753.
Daje miesza√Īce z czere¬∂ni¬Ī ptasi¬Ī oraz wi¬∂ni¬Ī kar¬≥owat¬Ī.
Wystêpuje w podgatunkach:
subsp. acida (Dumort.)Asch. & Graebn. Рwi¶nia pospolita kwa¶na
subsp. vulgaris Рwi¶nia pospolita typowa

ZasiÍg wystÍpowania:

Jest gatunkiem poliploidalnym, powstawa¬≥a w Azji Mn i pd.- wsch, zapewne wielokrotnie jako wynik krzy¬Ņowania dipliodalnej czere¬∂ni ptasiej z tetraploidaln¬Ī wi¬∂n¬Ī kar¬≥owat¬Ī. Wyst√™puje wy¬≥¬Īcznie jako ro¬∂lina uprawna oraz dziczej¬Īca.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj

Ro∂lina uprawiana

Nanofanerofit

Megafanerofit

-
PODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa), Potentilla reptans(Pi√™ciornik roz¬≥ogowy), Duchesnea indica(Poziomk√≥wka indyjska), Dryas octopetala(D√™bik o¬∂miop¬≥atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis¬≥y), Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¬∂nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¬∂nia kar¬≥owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz pi√™ciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¬¶liwa wi¬∂niowa), Prunus spinosa(¬¶liwa tarnina), Prunus domestica(¬¶liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak¬≥ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),