Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny( (Du: Spreizende Wasserhahnenfuß , ac: Ranunculus circinatus)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj jaskier
Gatunek jaskier kr±¿kolistny

Nazewnictwo

Jaskier (w³osienicznik) kr±¿kolistny (Ranunculus circinatus Sibth.) – gatunek ro¶liny wodnej z rodziny jaskrowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina zielna, zakorzeniona w dnach p³ytkich zbiorników wodnych. Pêd swobodnie unosz±cy siê w toni wodnej.
£odyga
Najczê¶ciej do 1 m, czasem d³u¿sza.
Li¶cie
W zarysie okr±g³e, o nitkowatych odcinkach ustawionych w jednej p³aszczy¼nie.
Kwiaty
¯ó³to-bia³e, p³atki do 1 cm d³ugo¶ci. Miodniki pó³ksiê¿ycowate, zachodz±ce brzegami na siebie. Dno kwiatowe ow³osione.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna, wodny (hydrofit). Ro¶lina miododajna, kwitnie od maja do sierpnia. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy Potametea i zespo³u Ranunculetum circinati.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z jaskrem sk±poprêcikowym i j. rzecznym.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w po³udniowej i ¶rodkowej Europie, Ameryce Pó³nocnej oraz pó³nocnej Afryce. W Polsce do¶æ pospolity na ni¿u.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina wodna

Rolina jednoroczna

Rolina miododajna

Do oczka wodnego

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(Knieæ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knieæ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Fan-leaved Water-crowfoot (Ranunculus circinatus Sibth.) - 2012-08-03
ZdjciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),