Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:4
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wrzos zwyczajny¬† (Ang: Common heather, (Du: Besenheide, £ac: Calluna vulgaris)
-
Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd wrzosowce
Rodzina wrzosowate
Rodzaj wrzos
Gatunek wrzos zwyczajny

Nazewnictwo

Wrzos zwyczajny, wrzos pospolity (Calluna vulgaris (L.) Hull) – jedyny gatunek (monotypowy) ro¬∂liny wieloletniej z rodzaju wrzos (Calluna Salisb.) nale¬Ņ¬Īcego do rodziny wrzosowatych (Ericaceae Juss.).

Morfologia:

Pokrój
Krzewinka zimozielona, wysoka na 20-80 cm, o ga¬≥¬Īzkach rozes¬≥anych na ziemi;
Li¶cie
Zimozielone, drobne, kszta¬≥tu igie¬≥kowatego, u¬≥o¬Ņone naprzeciwlegle.
Kwiaty
Obup¬≥ciowe, drobne, dzwonkowate, ró¬Ņowoliliowe, czterokrotne, zebrane w jednostronnych wielokwiatowych gronach szczytowych. Poszczególne kwiaty otoczone s¬Ī zielonym, 4-listkowym kieliszkiem.
Owoce
P√™kaj¬Īca czterema komorami torebka zawieraj¬Īca liczne, bardzo drobne nasiona.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, chamefit. Kwitnie od sierpnia do pa¬ľdziernika. Korzenie wrzosu s¬Ī w symbiozie ze strz√™pkami grzybni. Grzybnia dostarcza ro¬∂linie wod√™ z solami mineralnymi, w zamian pobieraj¬Īc od niej substancje organiczne.
Siedlisko
Bory sosnowe, polany, zr√™by le¬∂ne. Czasem tworzy du¬Ņe skupiska, tzw. wrzosowiska. Ro¬∂lina wybitnie kwasolubna. Porasta suche lasy i torfowiska. W Polsce wyst√™puje do wysoko¬∂ci 2000 m. Zimnotrwa¬≥a krzewinka strefy umiarkowanej i ch¬≥odnej.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Calluno-Ulicetalia, Ass. Calluno-Sarothamnetum.
Znaczenie dla zwierz¬Īt
Kwiaty wrzosu odwiedza 8 gatunków pszczolinek, lepiarkowate, porobnice, smukliki i wiele gatunków trzmieli i motyli. Li¬∂cie zjadaj¬Ī g¬Īsienice 27 gatunków motyli, a tak¬Ņe zwi√Īcowate i tasznikowate.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski : ziele (Herba Calunae), kwiaty (Flos Callunae). Surowiec zawiera garbniki, flawonoidy, kwercytyn√™ i mirycetyn√™, arbutyn√™, olejki eteryczne, kwasy organiczne, sole mineralne z du¬Ņ¬Ī zawarto¬∂ci¬Ī krzemionki.
Dzia¬≥anie : przeciwzapalne, moczop√™dne, przeciwreumatyczne i uspokajaj¬Īce. Stosuje si√™ je przy schorzeniach dróg moczowych, chorobach nerek i przewodu pokarmowego oraz pomocniczo przy chorobach reumatycznych, chorobach w¬Ītroby i bezsenno¬∂ci.
Zbiór i suszenie : w pocz¬Ītkach kwitnienia, pod koniec sierpnia, ¬∂cina si√™ górne cz√™¬∂ci rozkwitaj¬Īcych ga¬≥¬Īzek, a nast√™pnie suszy w miejscach przewiewnych i zacienionych. Same kwiaty suszy si√™ w cienkich warstwach na powietrzu lub w suszarniach w temperaturze oko¬≥o 40 stopni.
Ro¬∂lina miododajna: Miód wrzosowy nale¬Ņy do najlepszych miodów kwiatowych, ma konsystencj√™ galaretowat¬Ī i jest trudny do odwirowania z plastrów. Znalaz¬≥ zastosowanie g¬≥ównie w leczeniu schorze√Ī prostaty. W stanie p¬≥ynnym ma zabarwienie czerwonobrunatne i konsystencje galaretowat¬Ī. Ma te¬Ņ silny aromat i charakterystyczny ostry s¬≥odko-gorzki smak. Z jednego hektara wrzosowiska pszczo¬≥y mog¬Ī zebra√¶ nawet 200 kg miodu.
Ro¬∂lina ozdobna. Odmiany ozdobne stosuje si√™ w urz¬Īdzaniu terenów zielonych. Szczególnie nadaje si√™ na obrze¬Ņa rabat, do ogrodów skalnych. Jest te¬Ņ doskona¬≥¬Ī ro¬∂lin¬Ī okrywow¬Ī.

ZasiÍg wystÍpowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony. Rodzimy obszar jego wyst√™powania obejmuje ca¬≥¬Ī Europ√™, cz√™¬∂√¶ Azji (Turcja, Syberia) oraz pó¬≥nocn¬Ī Afryk√™ (Maroko, Azory, Madera). Jako gatunek zawleczony lub uciekinier z uprawy rozprzestrzeni¬≥ si√™ tak¬Ņe w Australii, Nowej Zelandii oraz Ameryce Pó¬≥nocnej. W Polsce jest pospolity na ca¬≥ym obszarze.

Inne:

W Polsce jest ca¬≥kowicie odporny na mróz (strefy mrozoodporno¬∂ci 4-9). Wymaga gleby kwa¬∂nej, ale ma¬≥o ¬Ņyznej i ¬Ņwirowej. W czasie wilgotnego i ciep¬≥ego lata jego korzenie mog¬Ī gni√¶. Po przekwitnieniu ¬∂cina si√™ ca¬≥e kwiatostany.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Ro∂lina zimujĪca

Ro∂lina miododajna

Chamefit niezdrewnia≥y

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Bor√≥wka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Bor√≥wka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Bor√≥wka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna), Monotropa hypopitys(Korzeni√≥wka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne p√≥¬≥nocna), Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka g√≥rska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny¬†), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny¬† ), Polemonium caeruleum(Wielosi¬≥ b¬≥√™kitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¬∂√¶ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Heather (Calluna Vulgaris)
Wrzos zwyczajny, wrzos pospolity, le√Ö‚Äļny - ro√Ö‚Äļliny ozdobne
ZdjÍciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),