Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:5
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wyblin jednolistny (Ang: White Adder's Mouth, (Du: Kleinbl√ľtiges Einblatt, £ac: Malaxis monophyllos)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj wyblin
Gatunek wyblin jednolistny

Nazewnictwo

Wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos (L.) Sw.) Рgatunek ro¶liny z rodziny storczykowatych (Orchidaceae).

Morfologia:

Pokrój
Niepozorna, zielona i wysmuk¬≥a bylina osi¬Īgaj¬Īca zazwyczaj kilkana¬∂cie, rzadko do 30 cm wysoko¬∂ci, z groniastym kwiatostanem walcowatego kszta¬≥tu.
£odyga
U podstawy ³odygi znajduje siê nibybulwka 1 cm d³ugo¶ci.
Li¶cie
U do¬≥u ¬≥odygi pochwiaste, ¬≥uskowate. Nad li¬∂√¶mi ¬≥uskowatymi wyrasta jeden, (rzadko dwa) li¬∂√¶ asymilacyjny, jajowaty do eliptycznego, z pochwiast¬Ī nasad¬Ī. Ma od 3 - 10 cm d¬≥ugo¬∂ci.
Kwiaty
Skupione w liczbie od 5 do 80 w lu¬ľnym, groniastym kwiatostanie. Kwiaty niepozorne, zielone lub ¬Ņó¬≥tozielone. Przysadki krótsze od szypu¬≥ek kwiatowych. war¬Ņki lancetowato zaostrzone i skierowane ku górze, poniewa¬Ņ zal¬Ī¬Ņnie s¬Ī skr√™cone o 360°. Nie posiadaj¬Ī ostrogi. Inne listki okwiatu osi¬Īgaj¬Ī 2-3 mm d¬≥ugo¬∂ci i s¬Ī lancetowate (listki zewn√™trzne) i równow¬Īskie (listki wewn√™trzne). Zal¬Ī¬Ņnia do 3 mm d¬≥ugo¬∂ci, pr√™tos¬≥up jasnozielony.

Biologia i ekologia:

Bylina, Geofit. P√™d rozwija si√™ w kwietniu. Kwiatostan pojawia si√™ w czerwcu i od razu wtedy te¬Ņ zaczynaj¬Ī kwitn¬Ī√¶ pierwsze (najni¬Ņsze) kwiaty. Kwitnienie trwa do sierpnia. Nasiona wysiewaj¬Ī si√™ na prze¬≥omie sierpnia i wrze¬∂nia. Rozmna¬Ņa si√™ zar√≥wno z nasion jak i wegetatywnie.

Na terenach g√≥rskich ro¬∂nie w murawach nawapiennych w pi√™trze regla dolnego (maksimum wysoko¬∂ciowe znajduje si√™ w Tatrach na 1220 m n.p.m.). Na ni¬Ņu gatunek ten zwi¬Īzany jest z torfowiskami niskimi i przej¬∂ciowymi. Notowany jest tak¬Ņe w wilgotnych lasach li¬∂ciastych i w borach sosnowych. Na stanowiskach ro¬∂nie zwykle kilka-kilkana¬∂cie egzemplarzy, jedynie na Wy¬Ņynie ¬¶l¬Īskiej wyst√™puj¬Ī bardziej liczne populacje, sk¬≥adaj¬Īce si√™ nawet z setek ro¬∂lin.

ZagroŅenia i ochrona:

Gatunek obj√™ty w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Stopie√Ī zagro¬Ņenia jest r√≥¬Ņny w r√≥¬Ņnych cz√™¬∂ciach kraju. W Polsce p√≥¬≥nocno-zachodniej gatunek jest ju¬Ņ wymar¬≥y, w Polsce p√≥¬≥nocno-wschodniej zgin√™¬≥a znaczna wi√™kszo¬∂√¶ stanowisk. Mimo ubytku wielu stanowisk tak¬Ņe w po¬≥udniowej cz√™¬∂ci kraju, wyst√™puje tu w niekt√≥rych okolicach stosunkowo cz√™sto i licznie. Zagro¬Ņeniem dla gatunku jest osuszanie torfowisk i las√≥w wilgotnych, wprowadzanie drzew iglastych na siedliskach ¬Ņyznych las√≥w li¬∂ciastych.

Kategorie zagro¬Ņenia w skali kraju:
Kategoria zagro¬Ņenia w Polsce wed¬≥ug Czerwonej listy ro¬∂lin i grzyb√≥w Polski (2006): V (nara¬Ņony).
Kategoria zagro¬Ņenia w Polsce wed¬≥ug Polskiej Czerwonej Ksi√™gi Ro¬∂lin: LR (niskie ryzyko zagro¬Ņenia).

ZasiÍg wystÍpowania:

Gatunek oko¬≥opolarny i borealno-g√≥rski. Wyst√™puje w p√≥¬≥nocnej cz√™¬∂ci Ameryki P√≥¬≥nocnej i Eurazji. W po¬≥udniowej cz√™¬∂ci zasi√™gu g¬≥√≥wnie w obszarach wy¬Ņynno-g√≥rskich. W Polsce znany jest z oko¬≥o 300 stanowisk, kt√≥re znajduj¬Ī si√™ na dw√≥ch obszarach oddzielonych dysjunkcj¬Ī. Pierwszy z tych obszar√≥w znajduje si√™ w p√≥¬≥nocnej cz√™¬∂ci kraju i obejmuje Pobrze¬Ņe Ba¬≥tyckie i Pojezierze Ba¬≥tyckie. Drugi obszar obejmuje wy¬Ņynno-g√≥rsk¬Ī po¬≥udniow¬Ī cz√™¬∂√¶ kraju. W Karpatach podany zosta¬≥ z oko¬≥o 60 stanowisk, ale po¬≥owa z nich jest ju¬Ņ wymar¬≥a. Z karpackich populacji istniej¬Ī jeszcze na stanowiskach w Beskidzie ¬Įywieckim, w Pieninach, na Pog√≥rzu Cieszy√Īskim, w Tatrach i pojedyncze stanowiska na Do¬≥ach Jasielsko-Sanockich, w Beskidzie Niskim, na Pog√≥rzu Ci√™¬Ņkowickim i w Bieszczadach. Podawany by¬≥ te¬Ņ latach 1960. w Gorcach i latach 1920. w Beskidzie S¬Īdeckim.

.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny), Dactylorhiza majalis(Kuku¬≥ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b¬≥otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku¬≥ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku¬≥ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu¬≥awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu¬≥awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m√™ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Ro∂lina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),