Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wyczyniec ³±kowy (Ang: Meadow foxtail, (Du: Wiesen-Fuchsschwanz, ac: Alopecurus pratensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

Jest gatunkiem azotolubnym i z tego powodu mo¿e kumulowaæ znaczne ilo¶ci azotanów. 
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj wyczyniec

Nazewnictwo

Wyczyniec ³±kowy (Alopecurus pratensis L.) - gatunek wieloletniej ro¶liny, nale¿±cej do rodziny wiechlinowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina o wysoko¶ci dochadz±cej do ponad 100 cm, roz³ogowo-lu¼nokêpowa, wykszta³ca silnie ulistnione pêdy wegetatywne i kwiatowe. Trawa wieloletnia, rozwija siê wczesn± wiosn±.
£odyga
Silnie ulistniona, ¼d¼b³a proste.
Li¶cie
Równow±sko-lancetowate, o szeroko¶ci 6-10 mm szorstkie z wierzchu, wyra¼nie unerwione, ciemnozielone. Pochwa li¶ciowa otwarta, wewn±trz niej krótki jêzyczek.
Kwiatostan
Wiecha k³osokszta³tna (k³os pozorny wiechowaty) o d³ugo¶ci do 10 cm, miêkka, gêsta, wielostronna. K³oski owalne, na krótkich szypu³kach z wyrastaj±c± d³ug± ostk±, jednokwiatowe, podczas kwitnienia widoczne fioletowe pylniki.
Nasiona
Oplewiony ziarniak o d³ugo¶ci do 6 mm i szeroko¶ci do 2 mm. Plewy pokryte w³oskami, zro¶niête do po³owy d³ugo¶ci k³oska, pod nimi znajduje siê plewka dolna z której wyrasta d³uga ostka.

Biologia i ekologia:

Wystêpuje na ró¿nych glebach, tak mineralnych jak i organicznych, w warunkach wilgotnych i umiarkowanie wilgotnych. W górach wystêpuje po regiel dolny. Hemikryptofit. Kwitnie od maja do lipca. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Molinio-Arrhenatheretea, All. Alopectrion pratensis, Ass. Alopecturetum pratensis.

Zastosowanie:

Trawa o dobrej warto¶ci pastewnej, stosowana g³ównie na umiarkowanie wilgotne ³±ki okresowo zalewne. Jest wytrzyma³y na surowe warunki klimatyczne, ale ma du¿e wymagania glebowe. Znajduje siê w rejestrze ro¶lin rolniczych Unii Europejskiej.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z w. kolankowatym, w. czerwono¿ó³tym, w. pêcherzykowatym i w. polnym.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje pospolicie na obszarze Azji i Europy w tym na ca³ym ni¿u Polskim.

Ciekawostki:

Jest gatunkiem azotolubnym i z tego powodu mo¿e kumulowaæ znaczne ilo¶ci azotanów. 

Inne:

Wytrzymuje d³ugookresowe skucie skorup± lodow±, niegro¼ne s± dla niego tak¿e spó¼nione przymrozki wiosenne. Jest gatunkiem typowo ko¶nym, wra¿liwym na udeptywanie. Bardzo szybko odrasta wiosn± jak i po kolejnych pokosach.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina zimujca

Rolina zimozielona

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Meadow Foxtail (Alopecurus pratensis) - 2012-05-04
ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),