Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wydmuchrzyca piaskowa( (Du: Strandroggen, £ac: Leymus arenarius)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Jest to bardzo efektowna trawa nadmorskich wydm. Szerokie, twarde li¬∂cie, pokryte niebieskawym nalotem woskowym nadaj¬Ī tej trawie bardzo specyficzny i atrakcyjny wygl¬Īd.
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj wydmuchrzyca
Gatunek wydmuchrzyca piaskowa

Nazewnictwo

Wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius (L.) Hochst.) Рgatunek ro¶liny z rodziny wiechlinowatych (Poaceae). 

Morfologia:

Pokrój
Trawa trwa¬≥a, bardzo masywna, w g√™stych k√™pach, z daleko si√™gaj¬Īcymi k¬≥¬Īczami o budowie pi√™trowej.
¬¨d¬ľb¬≥o
Wysoko¶ci 60-200 cm, wzniesione lub nieco rozpostarte, do¶æ mocne, nagie, nierozga³êzione.
Li¶cie
J√™zyczki li¬∂ciowe d¬≥ugo¬∂ci ok. 1 mm., nieco zgrubia¬≥e, delikatnie ow¬≥osione. Pochwy li¬∂ciowe nagie, na g√≥rnym ko√Īcu z w¬Īskimi, zagi√™tymi uszkami. Blaszki li¬∂ciowe, podobnie jak pochwy niebieskawoszare, o ostrym wierzcho¬≥ku, bardzo sztywne i mocne, d¬≥ugo¬∂ci 20-60 cm, p¬≥askie lub troch√™ zwini√™te, szeroko¬∂ci 7-20 mm, z wyra¬ľnie wystaj¬Īcymi nerwami z wierzchu, delikatnie szorstkie od g√≥rnej strony, od spodu zupe¬≥nie g¬≥adkie.
Kwiaty
K¬≥osy wzniesione, d¬≥ugo¬∂ci do ok. 30 cm i szeroko¬∂ci 2-2,5 cm, g√™ste, sztywne. K¬≥oski prawie bez szypu¬≥ek, ustawione parami, naprzemianleg¬≥e po obu stronach osadki, d¬≥ugo¬∂ci 2-3 cm, wyd¬≥u¬Ņone, nieco sp¬≥aszczone, 3-6 kwiatowe. Plewy z wyra¬ľnym grzbietem, prawie tak d¬≥ugie jak k¬≥oski, zaostrzone, do¬∂√¶ sztywne. Plewki dolne zaostrzone, 7-nerwowe, delikatnie ow¬≥osione.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, geofit. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Ro¶lina wiatropylna.
Siedlisko
Zasiedla lu¬ľne piaski wydmowe, jako lekko azotolubny wyst√™puje w pobli¬Ņu strefy zalewanej przez fale, gdzie nast√™puje rozk¬≥ad szcz¬Ītk√≥w materii organicznej. Wydmuchrzyca piaskowa jest obok piaskownicy zwyczajnej jednym z gatunk√≥w typowych dla ro¬∂linno¬∂ci wydmy bia¬≥ej tworz¬Īc zesp√≥¬≥ Elymo-Ammophiletum arenariae. W por√≥wnaniu z piaskownic¬Ī jest mniej odporna na zasypywanie piaskiem. G√™ste p¬≥aty wydmuchrzycy s¬Ī skutecznym sposobem na utrzymanie piasku, wi√™c stosowane s¬Ī do umacniania wydm nad Ba¬≥tykiem.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla: klasy (Cl.) Ammophiletea, zwi¬Īzku (All.) Koelerion glaucae i Ass. Festuco-Elymetum arenarii.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n= 56.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z perzem w¬≥a¬∂ciwym i p. sitowym.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje na ¬∂rodkowych i p√≥¬≥nocnych terenach Europy, g¬≥√≥wnie na wydmach nadmorskich, rzadziej na ¬∂r√≥dl¬Īdowych. Nie wyst√™puje w basenie Morza ¬¶r√≥dziemnego.

Ciekawostki:

Jest to bardzo efektowna trawa nadmorskich wydm. Szerokie, twarde li¬∂cie, pokryte niebieskawym nalotem woskowym nadaj¬Ī tej trawie bardzo specyficzny i atrakcyjny wygl¬Īd.

Inne:

Bardzo odporna i wytrzyma¬≥a, ro¬∂nie w ka¬Ņdej glebie, jest odporna na choroby, zatrucia, zasolenie i zdegradowanie gleby.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : K¬≥os z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Geofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa), Avena fatua(Owies g¬≥uchy), Agropyron repens(Perz w¬≥a¬∂ciwy), Setaria glauca(W¬≥o¬∂nica sina), Setaria viridis(W¬≥o¬∂nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupk√≥wka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios¬≥y), Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka), Holcus lanatus(K¬≥os√≥wka we¬≥niasta), Secale cereale(¬Įyto zwyczajne), Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty), Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna), (Tur√≥wka le¬∂na), Molinia caerulea(Trz√™¬∂lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¬∂ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¬¶mia¬≥ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¬Įyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty),
Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),