Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wyw³ócznik k³osowy (Ang: Eurasian watermilfoil, (Du: Ähriges Tausendblatt, ac: Myriophyllum spicatum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d skalnicowce
Rodzina wodnikowate
Rodzaj wyw³ócznik
Gatunek wyw³ócznik k³osowy

Nazewnictwo

Wyw³ócznik k³osowy (Myriophyllum spicatum) – gatunek ro¶liny wodnej z rodzaju wyw³ócznik, rodziny wodnikowatych.

Morfologia:

Pokrój
Elodeid swobodnie p³ywaj±cy lub zakotwiczaj±cy siê w dnie przy pomocy pêdów p³o¿±cych i korzeni przybyszowych. Nad powierzchniê wystaj± jedynie kwiatostany. Rzadko zdolny do wytwarzania kar³owatych form l±dowych (Myriophyllum spicatum for. terrerstre Glück).
£odyga
Rozga³êziona, koloru czerwonawego. D³ugo¶æ zwykle od 20 cm do 3 m. Wyj±tkowo do 4–5 m. U formy l±dowej – kilka centymetrów. Stosunkowo sztywna. Okr±g³a w przekroju. Pêdy p³o¿±ce przypominaj± k³±cze.
Li¶cie
Pierzastosieczne o nitkowatych odcinkach. Najczê¶ciej w okó³kach po cztery, maj± barwê ciemnozielon±, jesieni± czerwonaw±. £atki li¶ci do¶æ sztywne, odstaj±c od ³odygi tak¿e po wyci±gniêciu z wody, u³o¿one mniej wiêcej naprzeciwlegle. D³ugo¶æ 1,5–3,5 cm.
Kwiaty
Jasnoró¿owe, niepozorne. Zebrane w wyniesione nad wodê k³osy, co umo¿liwia anemochoriê. Przewa¿nie obup³ciowe, ale tak¿e jednop³ciowe. Okwiat podzielony na czterodzia³kowy kielich (dzia³ki szerokotrójk±tne o d³ugo¶ci i szeroko¶ci ok. 0,3 mm) i czterop³atkow± koronê (p³atki jajowate o d³ugo¶ci 2,5 mm). S³upek czteroszyjkowy, prêciki zebrane po osiem. U³o¿one okó³kowo po 3–4 w k±tach przysadek. Dolne przysadki (czêsto z kwiatami ¿eñskimi) pierzastosieczne o d³ugo¶ci kwiatów; górne (czêsto z kwiatami mêskimi) ca³obrzegie, krótsze od kwiatów. K³os o d³ugo¶ci 4–15 cm, wyprostowany, wielkokwiatowy.
Owoce
Roz³upnia o d³ugo¶ci ok. 3 mm rozpadaj±ca siê na 4 roz³upki.

Biologia i ekologia:

Hydrofit. Kwitnie od maja do wrze¶nia (zwykle w czerwcu i lipcu). Czêsto rozmna¿a siê wegetatywnie w ten sposób, ¿e na li¶ciach i wierzcho³kach ³odyg tworz± siê ma³e p±czki, które odrywaj± siê i rozrastaj± w nowe ro¶liny (fragmentacja pêdów). Do rozmna¿ania wegetatywnego s³u¿± równie¿ zmetamorfizowane pêdy p³o¿±ce. W g³êbszych miejscach rozmna¿anie generatywne nie jest mo¿liwe. Ro¶lina nie wytwarza specjalnych turionów. W sprzyjaj±cych warunkach jest zdolna przezimowaæ przy dnie w stanie zielonym.

Jeden z pospolitszych makrofitów. Wystêpuje w wodach stoj±cych i wolno p³yn±cych o ró¿nej ¿yzno¶ci, bogatych w wapñ, o odczynie obojêtnym lub lekko zasadowym. Czêsto w wodach eutroficznych. Znosi zasolenie do 9‰. Stosunkowo dobrze znosi falowanie. Schodzi do 6 m g³êboko¶ci, zasiedlaj±c zwykle pod³o¿e zamulone. Mo¿e rosn±æ na gytii wapiennej, jak i na pod³o¿u piaszczystym z warstw± osadów organicznych. Mimo istnienia formy l±dowej, forma typowa po wyschniêciu zbiornika nie jest w stanie przystosowaæ siê do nowych warunków i ginie. Tworzy jednogatunkowe agregacje lub wchodzi w sk³ad wielogatunkowych ³±k podwodnych. Nie wchodzi do szuwarów. Gatunek charakterystyczny zespo³u Myriophylletum spicati i klasy zbiorowisk hydrofitów Potametea.

Liczba chromosomów 2n = 28, 42.

Zastosowanie:

Jest gatunkiem wykorzystywanym do obsadzania ogrodów wodnych, nie jest zbyt wymagaj±cy, nie potrzebuje dodatkowego nawo¿enia, zw³aszcza organicznego. Jest ca³kowicie mrozoodporny. Rozmna¿a siê ³atwo przez ukorzenianie oderwanych kawa³ków pêdu.

Jeden z gatunków uwzglêdnianych w obliczaniu Makrofitowego Indeksu Rzecznego na potrzeby monitoringu jako¶ci wód. Ma stosunkowo nisk± warto¶æ L=3 wskazuj±c± na wysok± trofiê siedliska i przeciêtn± warto¶æ W=2 oznaczaj±c± ¶redni± tolerancjê ekologiczn± gatunku.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje naturalnie w Europie, Azji (z wyj±tkiem Pó³wyspu Arabskiego, Indii i Indochin) oraz w pó³nocnej Afryce. Zawleczony poza tym do po³udniowej Afryki i na oba kontynenty amerykañskie. W Polsce pospolity, rozpowszechniony na ni¿u i pogórzu, w wodach stoj±cych i wolno p³yn±cych, zasobnych w sk³adniki pokarmowe.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wielko wcicia blaszki : Sieczna

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Rolina zimujca

Rolina wodna

Hydrofithelofit

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy), Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
underwater - it's a jungle
Environmental Laboratory - U.S. Army Corps of Engineers
Zdjcia


Wsplne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- Stopie zloenia licia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),