Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wyw³ócznik okó³kowy (Ang: Whorled water milfoil, (Du: Quirliges Tausendblatt, ac: Myriophyllum verticillatum)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d skalnicowce
Rodzina wodnikowate
Rodzaj wyw³ócznik
Gatunek wyw³ócznik okó³kowy

Nazewnictwo

Wyw³ócznik okó³kowy (Myriophyllum verticillatum L.) – gatunek ro¶liny wodnej z rodziny wodnikowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina podwodna (hydrofit), swobodnie p³ywaj±ca, bardzo rzadko zakorzeniona w pod³o¿u. Makrofit.
£odygi
D³ugo¶ci do 3 m, nierozga³êzione, ³amliwe. Czasem u form l±dowych, tworz± siê proste, p³o¿±ce siê k³±cza.
Kwiaty
Kwiatostany wyrastaj± nad powierzchniê wody. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia. W kwiatostanie znajduj± siê trzy rodzaje kwiatów: ¿eñskie, mêskie i obup³ciowe. Prêciki (z wiotkimi nitkami) produkuj± du¿o lekkiego py³ku. Zapylenie przez wiatr.
Owoce
W postaci drobnych pestkowców – maj± zdolno¶æ do unoszenia siê na wodzie (p³ywaj±). Miêsista czê¶æ owocni z czasem gnije, a wtedy pestka opada na dno, gdzie nastêpuje kie³kowanie. W rozsiewaniu owoców bierze udzia³ równie¿ lód, gdy¿ owocostany wmarzaj± w lód i w czasie wiosennych roztopów przenoszone s± wraz z kr± lodow±.

Biologia i ekologia:

Rozmna¿anie odbywa siê g³ównie sposobem wegetatywnym (zobacz pomna¿anie: przez fragmentacjê kruchych pêdów oraz za pomoc± turionów. Turiony s³u¿± równie¿ do przezimowania, poniewa¿ reszta ro¶liny gnije pó¼n± jesieni±. Turiony dobrze znosz± nisk± temperaturê i wmarzniêcie w lód. Na li¶ciach znajduj± siê wielokomórkowe gruczo³ki, produkuj±ce ¶luz i myriofilinê (glikozyd) – szczególnie licznie wystêpuj± na m³odych ro¶linach.

Wystêpuje w litoralu jezior i du¿ych rzekach w strefie ro¶linno¶ci elodeidowej. Zasiedla wody eutroficzne, ubogie w zwi±zki wapnia, zarówno w wodach stoj±cych jak i wolno p³yn±cych, na pod³o¿u mulistym, gliniastym lub torfowym, siêgaj±c do g³êboko¶ci 3-5 m. Ro¶lina wra¿liwa jest na silne falowanie. Wystêpuje zwykle w ma³ych i niezbyt g³êbokich zbiornikach wodnych: starorzeczach, stawach, gliniankach, torfiankach, rowach melioracyjnych ze stoj±ca lub wolno p³yn±ca woda. W przeciwieñstwie do Myriophyllum spicatum nie jest w³a¶ciwym gatunkiem jeziornym. Podczas wysychania zbiornika mo¿e tworzyæ formê l±dow±, znacznie mniejsz± od wodnej i tworz±c± ma³e turiony. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Potametea, Ass. Myriophylletum verticillati.

Zastosowanie:

Bywa wykorzystywany do obsadzania ogrodów wodnych, nie jest zbyt wymagaj±cy, nie potrzebuje dodatkowego nawo¿enia, zw³aszcza organicznego. Jest ca³kowicie mrozoodporny (strefy mrozoodporno¶ci 3-10). Rozmna¿a siê ³atwo przez ukorzenianie oderwanych kawa³ków pêdu.

Zasig wystpowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony na wszystkich kontynentach pó³kuli pó³nocnej. W Polsce do¶æ pospolity.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wielko wcicia blaszki : Sieczna

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : Zielony

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Rolina zimujca

Do oczka wodnego

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy), Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- Stopie zloenia licia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),