Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Zachylnik bÂłotny (Ang: Marsh fern,( Łac: Thelypteris palustris)
-
Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar
Autor : Lena
2013-08-31
Autor : Lena 2013-08-31

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Podkrólestwo naczyniowe
Klad monilofity
Klasa paprocie
RzÂąd paprotkowce
Rodzina zachylnikowate
Rodzaj zachylnik
Gatunek zachylnik bÂłotny

Nazewnictwo

Zachylnik bÂłotny, nerecznica bÂłotna, telipterys bÂłotny (Thelypteris palustris) – gatunek nale¿¹cy do rodziny zachylnikowatych. 

Morfologia:

Roœlina osi¹ga od 30 do 60 cm wysokoœci. K³¹cze czo³gaj¹ce siê. Liœcie 2-krotnie pierzaste, w zarysie lancetowate, u nasady s³abo zwê¿one, jasnozielone, m³ode pod spodem pokryte rzadkimi ³uskami i gruczo³owatymi w³oskami, rozwiniête g³adkie i bez w³osów. Odcinki 1 rzêdu równow¹skolancetowate, u nasady silnie zwê¿one, g³êboko pierzastosieczne. Odcinki 2 rzêdu ca³obrzegie, lancetowate. Na dychotomicznie rozga³êzionych nerwach koùcowych osadzone s¹ kupki. Zwijki drobne.

Biologia i ekologia:

Jest to roœlina trwa³a. Wystêpuje od lipca do sierpnia na bagnach, bagnistych ³¹kach, w olszynach, czêsta na ni¿u, w górach rzadsza. Wraz z trzcin¹ lub pa³k¹ jest gatunkiem charakterystycznym zespo³u Thelypteridi-Phragmitetum (p³o nerecznicowe).

Zasięg występowania:

Wystêpuje w pó³nocnej Eurazji i Ameryce Pó³nocnej. W œrodkowej i po³udniowej Afryce i na Nowej Zelandii wystêpuje Dryopteris thelypteris var. squamuligerum Schltr.

Biblioghrafia:

Właściwości

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Polypodiales (paprotkowce)

- Liście na ogonku
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianległe


RZĄD Polypodiales (paprotkowce) -ilość 3
Phegopteris connectilis(ZachyÂłka oszczepowata),
Thelypteris palustris(Zachylnik bÂłotny),
Athyrium filix-femina(Wietlica samicza),