Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Zaraza ¿ó³ta( (Du: Pestwurz-Sommerwurz, ac: Orobanche flava)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-08-25
Autor : Lena 2013-08-25

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina zarazowate
Rodzaj zaraza
Gatunek zaraza ¿ó³ta

Nazewnictwo

Zaraza ¿ó³ta (Orobanche flava) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny zarazowatych (Orobanchaceae). 

Morfologia:

£odyga
Gruba, wzniesiona, pojawia siê nad ziemi± tylko w czasie kwitniêcia i owocowania ro¶liny. Ma wysoko¶æ 15-70 cm i ¿ó³ty kolor, jest miêsista. Nie rozga³êzia siê. Czêsto ³odygi tworz± gêste skupisko.
Li¶cie
Jako paso¿yt nie posiada typowych li¶ci, a jedynie niewielkie i nie posiadaj±ce chlorofilu ³uski, bêd±ce przekszta³conymi li¶æmi. Wyrastaj± skrêtolegle, maj± ten sam, ¿ó³ty kolor, co ³odyga. W dolnej czê¶ci ³odygi s± do¶æ gêste, w górnej rzadkie i krótsze od miêdzywê¼li.
Kwiaty
Grzbieciste, dwuwargowe, siedz±ce, zebrane w du¿y k³os na ³odydze. U m³odych osobników jest on gêsty, u starszych w dolnej czê¶ci staje siê lu¼niejszy. Dzia³ki kielicha 1- lub 3-nerwowe. Korona ma d³ugo¶æ ok. 20 mm, ciemno¿ó³ty kolor, a jej czerwonawa górna warga ma jedn± lub dwie ³atki. Grzbietowa krawêd¼ korony jest na ca³ej d³ugo¶ci równomiernie zgiêta. Rurka korony bez przewê¿enia, stopniowo rozszerzaj±ca siê. Bardzo szybko po przekwitniêciu brunatnieje i wiêdnie. S³upek jeden o nagiej szyjce i ¿ó³tym znamieniu, zal±¿nia bez guzów. Szyjka s³upka po przekwitniêciu kwiatów jest na szczycie ¶limakowato skrêcona i wystaje z korony. 4 prêciki o ow³osionych w dolnej po³owie nitkach wyrastaj± 4…6 mm powy¿ej nasady górnej wargi. Górna czê¶æ nitek prêcików jest pokryta gruczo³kami.
Owoc
Elipsoidalna torebka zawieraj±ca liczne, drobne nasiona.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Ro¶lina dwuletnia. Kwitnie od czerwca do lipca, kwiaty bez zapachu. Ro¶lina paso¿ytnicza – paso¿yt ca³kowity, nie posiadaj±cy chlorofilu i nie przeprowadzaj±cy fotosyntezy. Nie posiada korzeni, lecz ssawki (haustorium), za pomoc± których od ro¶liny ¿ywicielskiej pobiera substancje pokarmowe oraz wodê z solami mineralnymi. Paso¿ytuje przewa¿nie na lepiê¿nikach, rzadziej na podbiale pospolitym i mi³osnej górskiej.
Siedlisko
Zio³oro¶la, lasy, szczególnie nad potokami. Wy³±cznie w górach i na pogórzu, g³ównie w reglu górnym i tylko wyj±tkowo w reglu dolnym.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla zespo³u Petasitetum-kablikiani.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n= 38.

Zagroenia i ochrona:

W Polsce jest objêta od 2004 r. ca³kowit± ochron± gatunkow±. Zagro¿ona jest lokalnie, tam, gdzie wskutek dzia³alno¶ci cz³owieka (np. regulacja lub zabudowa rzek i potoków górskich) ulega zniszczeniu jej ¶rodowisko.

Zasig wystpowania:

W Polsce wystêpuje g³ównie w Karpatach, gdzie jest do¶æ czêsty. Poza Karpatami wystepuje tylko na pojedynczych stanowiskach w przylegaj±cych obszarach Pogórza i bardzo rzadko w Sudetach (Góry Sowie).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Rolina dwuletnia

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),