Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Zawilec narcyzowy( (Du: Narzissen-Windr√∂schen, £ac: Anemone narcissiflora)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj zawilec
Gatunek zawilec narcyzowy

Nazewnictwo

Zawilec narcyzowaty, z. narcyzowy (Anemone narcissiflora L.) – gatunek ro¬∂liny z rodziny jaskrowatych. 

Morfologia:

£odyga
Nierozga¬≥√™ziona ¬≥odyga kwiatowa ma wysoko¬∂√¶ 50 – 70 cm i ca¬≥a jest ow¬≥osiona. Dolna jej cz√™¬∂√¶ jest bezlistna, dopiero tu¬Ņ pod nasad¬Ī kwiatostanu wyrasta w okó¬≥ku kilka li¬∂ci, du¬Ņo mniejszych od li¬∂ci odziomkowych. S¬Ī one trójdzielne, podzielone na nierówne cz√™¬∂ci. Osadzone s¬Ī na ¬≥odydze siedz¬Īco, przy czym ich nasady s¬Ī zro¬∂ni√™te. Po li¬∂ciach tych ¬≥atwo mo¬Ņna odró¬Ņni√¶ zawilca narcyzowego od innych gatunków zawilców.
Li¶cie
Li¬∂ci odziomkowych jest od 4 do 8. Maj¬Ī one d¬≥ugie ogonki, a ich blaszka li¬∂ciowa jest d¬≥oniasto trójdzielna, a ka¬Ņda z cz√™¬∂ci jeszcze jest trzykrotnie wci√™ta. Wszystkie li¬∂cie, ¬≥¬Īcznie z ogonkami s¬Ī ow¬≥osione.
Kwiaty
Na szczycie ¬≥odygi kwiatowej, tu¬Ņ nad okó¬≥kiem li¬∂ci ¬≥odygowych wyrasta kilka kwiatów, tworz¬Īc ma¬≥y baldach. Bia¬≥e kwiaty maj¬Ī promienist¬Ī budow√™. Okwiat nie jest zró¬Ņnicowany na kielich i koron√™, sk¬≥ada si√™ z 6 do 8 dzia¬≥ek, szeroko otwartych, które z zewn¬Ītrz s¬Ī lekko ró¬Ņowe.
Owoc
Oskrzydlone, du¬Ņe, p¬≥askie nie¬≥upki.

Biologia i ekologia:

Rozw√≥j: Bylina. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty nie wytwarzaj¬Ī nektaru, mimo to s¬Ī odwiedzane i zapylane przez owady, kt√≥re od¬Ņywiaj¬Ī si√™ wytwarzanym w du¬Ņych ilo¬∂ciach py¬≥kiem. Skrzyde¬≥ko umo¬Ņliwia nasionom rozsiewanie przez wiatr.
Siedlisko: typowa ro¬∂lina g√≥rska. Ro¬∂nie w szczelinach i na p√≥¬≥kach ska¬≥ek, na halach g√≥rskich, na zboczach g√≥r. Mo¬Ņna go spotka√¶ zar√≥wno na pod¬≥o¬Ņu wapiennym, jak i granitowym. W Tatrach ro¬∂nie do wysoko¬∂ci 2500 m n.p.m., g¬≥√≥wnie w pi√™trze kos√≥wki i pi√™trze hal.
Ro¬∂lina truj¬Īca: Ca¬≥a ro¬∂lina, podobnie, jak i inne gatunki jaskrowatych, zawiera truj¬Īcy glikozyd – ranunkulin√™ o piek¬Īcym smaku. Sok z ro¬∂liny powoduje na sk√≥rze stan zapalny. U zwierz¬Īt zjadaj¬Īcych zawilce wyst√™puj¬Ī drgawki, krwiomocz, biegunka, zaburzenia w pracy uk¬≥adu oddechowego i serca.

Zmiennosś:

Wyst√™puje w kilku podgatunkach, m.in. s¬Ī to:
Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora, syn. Anemone fasciculata L.
Anemone narcissiflora subsp. sibirica, syn. Anemone sibirica L.

Cz√™sto uznawane s¬Ī one za oddzielne gatunki.

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Podlega ¬∂cis¬≥ej ochronie. Z wyj¬Ītkiem sporadycznych przypadk√≥w wykopywania go do ogr√≥dk√≥w przydomowych czy zrywania, nie jest obecnie zagro¬Ņony. Prawie wszystkie jego stanowiska znajduj¬Ī si√™ w 4 g√≥rskich parkach narodowych: babiog√≥rskim, bieszczadzkim, karkonoskim i tatrza√Īskim.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w po¬≥udniowej i ¬∂rodkowej Europie, w Azji i Ameryce Pó¬≥nocnej. W Polsce ro¬∂nie tylko w Tatrach, w Sudetach, w Bieszczadach i na Babiej Górze. Wyj¬Ītkowo mo¬Ņna go te¬Ņ spotka√¶ na Roztoczu i Wy¬Ņynie Lubelskiej 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),