Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Zawilec wielkokwiatowy( (Du: Großes WindrĂśschen, Łac: Anemone sylvestris)
-
KwiecieĂą Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj zawilec
Gatunek zawilec wielkokwiatowy

Nazewnictwo

Zawilec wielkokwiatowy, zawilec leÂśny (Anemone sylvestris L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny jaskrowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
Wzniesiona o wysokoœci do 40 cm. Pod ziemi¹ roœlina posiada wrzecionowate k³¹cze z d³ugimi roz³ogami.
LiÂście
OkrÂągÂławe, przewaÂżnie piĂŞciodzielne z odcinkami o dwóch, trzech wciĂŞciach. LiÂście odziomkowe rozwijajÂą siĂŞ caÂłkowicie dopiero po okresie kwitnienia. Na spodniej stronie liÂście sÂą kosmate. LiÂście podkwiatostanowe sÂą ogonkowe i od siebie wyraÂźnie oddzielone.
Kwiaty
BiaÂłe, o delikatnym zapachu, duÂże, o Âśrednicy 4–7 cm. Czasami spotyka siĂŞ kwiaty ÂżóÂłte. WyrastajÂą pojedynczo w okóÂłku liÂści szczytowych. Okwiat jest na spodniej stronie jedwabiÂście owÂłosiony.
Owoce
Puszyste, biaÂłoweÂłniste z krótkim dzióbkiem.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od kwietnia do koĂąca maja. Wytwarza duÂżo pyÂłku, jest owadopylny. Pod wieczór kwiaty zamykajÂą siĂŞ i zwisajÂą. Siedlisko: suche, sÂłoneczne zbocza, widne, suche lasy i ich obrzeÂża, murawy. Nasiona rozsiewane sÂą przez wiatr (anemochoria). Preferuje gleby luÂźne, Âżyzne, zawierajÂące wapĂą. RoÂślina moÂże takÂże rozmnaÂżaĂŚ siĂŞ wegetatywnie. WystĂŞpuje w populacjach liczÂących do kilkuset osobników. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Geranio-Anemonetum sylvestris. Liczba chromosomów 2n = 16. CaÂła roÂślina jest lekko trujÂąca. Powoduje mdÂłoÂści, biegunki, krwawienia i podraÂżnienia skóry.

Zastosowanie:

RoÂślina ozdobna, przydatna do obsadzania sÂłonecznych skarp, tarasĂłw oraz kamienistych rabat. Kwitnie przez dÂługi okres od wiosny do wczesnego lata.
Bez problemu znosi zimê. Najlepiej roœnie na pod³o¿u próchnicznym, o odczynie zasadowym i zasobnym w wodê. Mo¿na go rozmna¿aÌ z nasion, które wysiewa siê zaraz po zbiorze, lub przez podzia³ k³¹cza póŸn¹ jesieni¹ lub bardzo wczesn¹ wiosn¹. Wœród odmian ogrodowych istniej¹ m.in. `Grandiflora` o du¿ych i przewisaj¹cych kwiatach, `Elisa Fellman` o pó³pe³nych kwiatach.

Zagrożenia i ochrona:

Roœlina objêta œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Zagro¿eniem dla gatunku jest wykopywanie go i przesadzanie do ogródków przydomowych, przeznaczenie do gospodarczego u¿ytkowania muraw kserotermicznych, w których wystêpuje, czy te¿ zarastanie ich przez wy¿sz¹ roœlinnoœÌ.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w stanie dzikim w pó³nocnej, Âśrodkowej, poÂłudniowej i wschodniej Europie oraz w Azji (zachodnia Azja, Syberia, Chiny, Mongolia, Kaukaz). W Polsce g³ównie na niÂżu na rozproszonych stanowiskach. NajczĂŞÂściej wystĂŞpuje nad dolnÂą OdrÂą i Wis³¹, na Pojezierzu Mazurskim oraz na WyÂżynie MaÂłopolskiej i Lubelskiej. W Karpatach potwierdzono jego wystĂŞpowanie na jednym tylko stanowisku na wzniesieniu ÂŚredni Grojec w Kotlinie ÂŻywieckiej (450–455 m n.p.m.).

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Stopień złożenia liścia : Prosty

Stopień złożenia liścia : DÂłoniastozÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wielkość wcięcia blaszki : Dzielna

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj Czerwiec

Gatunek pod ochroną

Gatunek trujący

-
RODZINA Papaveraceae (makowate) -ilość 4
Papaver rhoeas(Mak polny), Chelidonium majus(Glistnik jaskó³cze ziele), Papaver somniferum(Mak lekarski), Anemone sylvestris(Zawilec wielkokwiatowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Sasanka lesní Anemone sylvestris.mpg
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Papaveraceae (makowate)

- Trujące


RODZINA Papaveraceae (makowate) -ilość 4
Papaver rhoeas(Mak polny),
Chelidonium majus(Glistnik jaskó³cze ziele),
Papaver somniferum(Mak lekarski),
Anemone sylvestris(Zawilec wielkokwiatowy),