Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Z³oæ ³±kowa( (Du: Wiesen-Gelbstern, ac: Gagea pratensis)
-
Marzec Kwiecieñ Maj
-

Czy wiesz e?.

Je¶li ma dostatek azotu nie wymaga dodatkowej pielêgnacji.
Avatar


Autor : Lena
2013-08-31
Autor : Lena 2013-08-31

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d liliowce
Rodzina liliowate
Rodzaj z³oæ
Gatunek z³oæ ³±kowa

Nazewnictwo

Z³oæ ³±kowa (Gagea pratensis (Pers.) Dumort.) – gatunek z rodziny liliowatych (Liliaceae). 

Morfologia:

£odyga
³odyga wzniesiona z rozga³êzionym kwiatostanem, w nasadzie czerwono nabieg³a
Li¶cie
zwykle 1 równow±ski, rynienkowaty, orzêsiony li¶æ odziomkowy, rzadziej 2, o szeroko¶ci 2-4 mm, w nasadzie czerwono nabieg³y, siêgaj±cy powy¿ej kwiatostanu, li¶cie ³odygowe pod kwiatostanem (podsadki), równow±skie, orzêsione
Kwiaty
kwiaty z³oto¿ó³te lub ¿ó³tozielonkawe, o 6 lancetowatych, odstaj±cych dzia³kach okwiatu, d³ugoszypu³kowe, zebrane w kilkukwiatowe, lu¼ne baldaszki, niekiedy kwiaty pojedyncze, szypu³ki kwiatowe nagie.

Biologia i ekologia:

S³oneczne lub pó³cieniste. W naturze ro¶nie w¶ród zbó¿, w starych parkach itp. Gleba najlepiej piaszczysto-gliniasta zasobna w azot.
SIEDLISKA: pola, przydro¿a, zaro¶la, miejsca trawiaste.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina umieszczona na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków nara¿onych na wyginiêcie (kategoria zagro¿enia: V). Najwyra¼niej omy³kowo zwa¿ywszy na szerokie rozprzestrzenienie gatunku.

Zasig wystpowania:

 W Polsce ro¶lina pospolita na ni¿u z wyj±tkiem Ziemi Lubuskiej i czê¶ci pó³nocno-wschodniej kraju, rzadka na pogórzu i w górach. Zasiêg gatunku obejmuje rozleg³e obszary Europy z wyj±tkiem Wysp Brytyjskich i pó³nocnej czê¶ci kontynentu.

Ciekawostki:

Je¶li ma dostatek azotu nie wymaga dodatkowej pielêgnacji.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ Maj

Gatunek zagroony

Rolina zimujca

-
RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta), Lilium martagon(Lilia z³otog³ów), Convallaria majalis(Konwalia majowa), Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony), Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie), Gagea minima (Z³oæ ma³a), Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa), Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Liliaceae (liliowate)

- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta),
Lilium martagon(Lilia z³otog³ów),
Convallaria majalis(Konwalia majowa),
Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony),
Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie),
Gagea minima (Z³oæ ma³a),
Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa),
Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),