Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Z³oæ ma³a( (Du: Kleiner Gelbstern, ac: Gagea minima )
-
Marzec Kwiecieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d liliowce
Rodzina liliowate
Rodzaj z³oæ
Gatunek z³oæ ma³a

Nazewnictwo

Z³oæ ma³a (Gagea minima (L.) Ker Gawl.) – gatunek ro¶liny z rodziny liliowatych (Liliaceae).

Morfologia:

Pokrój
Niska ro¶lina (wysoko¶æ 7-15 cm) posiadaj±ca dwie cebulki (g³ówn± i boczn±) i pêd nadziemny z pojedyncz± ³odyg±.
Li¶cie
Jeden lub dwa wyrastaj±ce z cebulek, bardzo w±skie (0,5-3 mm szeroko¶ci) li¶cie odziomkowe, oraz dwa li¶cie ³odygowe; dolny ma szeroko¶æ do 8 mm, nagie brzegi i czêsto jest skrzywiony.
Kwiaty
¯ó³te, w liczbie 1-7 na szczycie ³odygi, na nagich szypu³kach 2-3 razy d³u¿szych od d³ugo¶ci kwiatów. Maj± stopniowo zaostrzone i lekko odgiête dzia³ki.
Owoc
Torebka

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit cebulkowy. Ro¶nie na ³±kach, w zaro¶lach, na wyrêbach le¶nych. Kwitnie w marcu i kwietniu. Liczba chromosomów 2n = 24. Gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O).) Fagetalia.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina umieszczona na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków nara¿onych na wyginiêcie (kategoria zagro¿enia: V).

Zasig wystpowania:

Zwarty zasiêg wystêpowania obejmuje Azjê Zachodni± (Kaukaz i Syberia Zachodnia) i ¶rodkow±, pó³nocn± i po³udniowo-wschodni± Europê. Wystêpuje równie¿ na rozproszonych stanowiskach wokó³ tych obszarów zwartego zasiêgu. W Polsce wystêpuje na ca³ym obszarze, ale nierównomiernie. Najwiêksze zagêszczenie stanowisk znajduje siê na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim, Podlasiu, Dolnym ¦l±sku i na Lubelszczy¼nie. W Karpatach jest rzadka, i najczê¶ciej wystêpuje w Tatrach. Ponadto wystêpuje na pojedynczych stanowiskach na Pogórzu Wielickim, Ciê¿kowickim, Dynowskim , Przemyskim, ko³o Sanoka i w Kotlinie ¯ywieckiej.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ

Gatunek zagroony

Geofit

-
RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta), Lilium martagon(Lilia z³otog³ów), Convallaria majalis(Konwalia majowa), Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony), Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie), Gagea minima (Z³oæ ma³a), Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa), Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Liliaceae (liliowate)

- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta),
Lilium martagon(Lilia z³otog³ów),
Convallaria majalis(Konwalia majowa),
Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony),
Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie),
Gagea minima (Z³oæ ma³a),
Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa),
Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),