Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¯³obik koralowy( (Du: Korallenwurz, ac: Corallorhiza trifida)
-
Lipiec Czerwiec Maj
-

Czy wiesz e?.

Ma³o wiadomo o zapylaniu ¿³obika. Na kwiatach obserwowano tylko muchy Syrphus cinctellus Ztt., niewykluczone równie¿ ¿e ro¶lina jest przynajmniej czê¶ciowo samopylna. Kwitnie w zale¿no¶ci od wyniesienia na poziom morza, czêsto co kilka, kilkana¶cie lat.
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj ¿³obik
Gatunek ¿³obik koralowy

Nazewnictwo

¯³obik koralowy, ¿. koralowaty (Corallorhiza trifida Chatelain) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae).

Morfologia:

Pokrój
Wysoko¶æ 8-30 cm. Ro¶lina myko-heterotroficzna, bezzieleniowa i bez korzeni. Posiada natomiast koralowato rozga³êzione k³±cze (st±d w³a¶nie gatunkowa nazwa ro¶liny).
Li¶cie
2-4 silnie zredukowane, maj±ce postaæ bezzieleniowych ³usek.
Kwiaty
Niepozorne, bia³e z ¿ó³to br±zowym nalotem, górny zewnêtrzny p³atek d³ugo¶ci do 0,6 cm. War¿ka wyd³u¿ona, z dwoma bocznymi zatokami, bia³a z czerwonymi plamkami, silnie odgiêta do ty³u, z s³abo odznaczaj±ca siê workowata ostrog±. Kwiaty wyrastaj± po kilka na skrêconych szypu³kach. Przysadki krótsze od nieskrêconej zal±¿ni.
Owoc
Torebka zawieraj±ca liczne, bardzo drobne nasiona.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, geofit. Kwitnie w maju i czerwcu. Jest ro¶lin± bezzieleniow±, niezbêdne do ¿ycia zwi±zki organiczne czerpie dziêki symbiozie z pewnymi gatunkami grzybów.
Siedlisko
Cieniste lasy bukowe, sosnowe, ¶wierkowe i jod³owe, a tak¿e torfowiska.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla zwi±zku (All.) Vaccinio-Piceion i Ass. Sphagno girgensohnii-Picetum.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n=36.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta ochron± gatunkow± w Polsce na podstawie Rozporz±dzenia Ministra ¦rodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro¶lin. W opracowaniu Czerwona lista ro¶lin i grzybów Polski umieszczona w grupie gatunków zagro¿onych wyginiêciem (kategoria zagro¿enia V). Wed³ug klasyfikacji ¦wiatowej Unii Ochrony Przyrody gatunek zagro¿ony (kategoria zagro¿enia VU). Zagro¿ony jest g³ównie poprzez wyr±b lasów i ich gospodarcze u¿ytkowanie. Czê¶æ jego stanowisk jest chroniona w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w stanie dzikim w Europie, Azji i Ameryce Pó³nocnej. W Polsce ro¶lina dawniej do¶æ pospolita, obecnie rzadka i nara¿ona na wyginiêcie. Czê¶ciej wystêpuje w Sudetach i Karpatach, poza górami wiêksze jego skupienia znajduj± siê na Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej i na Pojezierzu Mazurskim.

Ciekawostki:

Ma³o wiadomo o zapylaniu ¿³obika. Na kwiatach obserwowano tylko muchy Syrphus cinctellus Ztt., niewykluczone równie¿ ¿e ro¶lina jest przynajmniej czê¶ciowo samopylna. Kwitnie w zale¿no¶ci od wyniesienia na poziom morza, czêsto co kilka, kilkana¶cie lat.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Czerwiec Maj

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

Rolina cieniolubna

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo 15
Neottia nidus-avis(Gnie¼nik le¶ny), Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¯³obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Tajê¿a jednostronna), Orchis mascula(Storczyk mêski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Rolina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo 15
Neottia nidus-avis(Gnie¼nik le¶ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¯³obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Tajê¿a jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),