Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¯urawina b³otna( (Du: Moosbeeren, ac: Oxycoccus palustris)
-
Lipiec Czerwiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

W medycynie ludowej owoce i sok by³y stosowane jako ok³ady na trudnogoj±ce rany.
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d wrzosowce
Rodzina wrzosowate
Rodzaj ¿urawina
Gatunek ¿urawina b³otna

Nazewnictwo

¯urawina b³otna (Oxycoccus palustris Pers. =Vaccinium oxycoccus L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych. 

Morfologia:

£odyga
D³ugo¶æ do 100 cm, delikatna, pe³zaj±ca (p³o¿±ca), odlegle ulistniona.
Li¶cie
Zimotrwa³e, drobne, jajowate b±d¼ eliptycznojajowate, o szczycie lekko zaostrzonym lub têpym, brzegu podwiniêtym, od spodu sinawobia³awe.
Kwiaty
D³ugoszypu³kowe, umieszczone po 3–4, rzadziej pojedynczo. P³atki ró¿owe, w dó³ odwiniête, o d³ugo¶ci do 5 mm. Na szypu³kach obecne s± drobne podkwiatki o d³ugo¶ci do 0,5 mm.
Owoce
Kuliste jagody o barwie czerwonej, ¶rednicy do 1 cm, o smaku kwa¶nym. Nasiona drobne, zielonkawe.

Biologia i ekologia:

Krzewinka, chamefit. Wystêpuje na torfowiskach i w lasach bagiennych. Wymaga gleby kwa¶nej i wilgotnej (ro¶lina wybitnie kwasolubna). Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jest ro¶lin± ¿ywicielsk± chronionego motyla modraszka bagniczka.

Zastosowanie:

Ro¶lina jadalna:
Owoce s± cenione na przetwory, galaretki, soki i kisiele. Zawieraj± szereg kwasów organicznych (st±d specyficzny smak): kwas cytrynowy, chinowy, ursolowy, benzoesowy, poza tym wêglowodany, s± bogate w witaminê C i mikroelementy.
Ro¶lina lecznicza:
Surowcem leczniczym s± owoce. Sok i wyci±g z owoców stosuje siê w leczeniu chorób uk³adu moczowego. Przy anemii usprawnia przysfajanie ¿elaza. Leczy choroby dzi±se³. 

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w krajach pó³nocnej i ¶rodkowej Europy, pó³nocnej Azji i w Ameryce Pó³nocnej. W Polsce jest ro¶lin± czêsto spotykan± na torfowiskach wysokich i przej¶ciowych oraz w borach bagiennych.

Ciekawostki:

W medycynie ludowej owoce i sok by³y stosowane jako ok³ady na trudnogoj±ce rany.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec Czerwiec Sierpieñ

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Rolina zimozielona

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna), Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna), Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka górska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ), Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),