Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Krwi¶ci±g mniejszy (Ang: Salad burnet, Garden burnet, (Du: Kleiner Wiesenknopf, ac: Sanguisorba minor)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2013-08-13
Autor : Pacyfka99 2013-08-13

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj krwi¶ci±g
Gatunek krwi¶ci±g mniejszy

Nazewnictwo

Krwi¶ci±g mniejszy (Sanguisorba minor) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny ró¿owatych. Wystêpuje w stanie dzikim w zachodniej i ¶rodkowej Europie, na Kaukazie i w zachodniej Syberii[2]. W Polsce rzadko na ni¿u, czê¶ciej na pogórzu i w ni¿szych po³o¿eniach górskich. Poza tym zdzicza³y z dawnych upraw (kenofit)[3].

Morfologia:

Pokrój
60 cm wysoko¶ci, z przyziemn± rozet± pierzastych li¶ci.
£odyga
Szorstka, drewniej±ca po roku wegetacji.
Li¶cie
Nieparzysto- pierzaste, listki jajowate, grubo z±bkowane
Kwiaty
Zebrane w kulistojajowate, sinozielone (pó¼niej niekiedy czerwono nadbieg³ych) g³ówki na szczytach odga³êzieñ. Kwiaty jednop³ciowe: w dolnej czê¶ci g³ówki kwiaty mêskie o 10-20 wiotkich prêcikach z bia³ymi nitkami i ¿ó³tymi pylnikami, w górnej czê¶ci kwiaty ¿eñskie z s³upkami o dwóch szyjkach.
Korzeñ
Cienki i d³ugi.
Owoce
Nie³upka.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Sk³adnik suchych ³±k i ciep³ych muraw. W uprawach rolnych chwast. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia. Jest ro¶lin± ¿ywicielsk± larw rzadkiego motyla powszelatka sertora

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: ziele i korzeñ. Zawiera garbniki i olejki eteryczne.
Dzia³anie: stosowana w medycynie ludowej jako ¶rodek przeciwkrwotoczny, przy zatruciach i biegunkach.
Sztuka kulinarna: w ¶redniowiecznej Europie stosowany jako przyprawa, a tak¿e do aromatyzowania alkoholi. M³ode li¶cie maj± smak podobny do ogórka. Nadaj± siê na zupy, sa³atki i sporz±dzania orze¼wiaj±cych napojów[5].
Ro¶lina miododajna
Bywa uprawiany w ogródkach zio³owych, zarówno jako ro¶lina lecznicza, jak i warzywo.
Uprawa
W Polsce jest wystarczaj±co mrozoodporny (strefy mrozoodporno¶ci 5-9)[5]. Wymaga stanowisk s³onecznych lub pó³cienistych, ziemi ¶rednio ¿yznej, wilgotnej i przepuszczalnej[5]. Podczas upa³ów w lecie konieczne jest podlewanie. Rozmna¿a siê z nasion lub przez podzia³ bry³y korzeniowej.

Zmiennos:

Wystêpuje w kilku podgatunkach[2]:
subsp. lasiocarpa (Boiss. & Hausskn.) Nordborg (syn. Sanguisorba lasiocarpa (Boiss. & Hausskn.) Hand.-Mazz.)
subsp. magnolii (Spach) Briq. (syn. Poterium magnolii Spach, Sanguisorba magnolii (Spach) A. Braun & C. D. Bouché)
subsp. minor (syn: Poterium sanguisorba L., Sanguisorba dictyocarpa (Spach) Franch., Sanguisorba sanguisorba (L.) Britton)
subsp. muricata (Spach) Briq. (syn: Poterium polygamum Waldst. & Kit., Sanguisorba muricata (Spach) Gremli)

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec
-
PODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa), Prunus spinosa(¦liwa tarnina), Prunus domestica(¦liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Sanguisorba Minor
ZdjciaPODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),