Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Malwa ró¿owa( (Du: Stockrose, ac: Alcea rosea )
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-08-21
Autor : Lena 2013-08-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ¶lazowce
Rodzina ¶lazowate
Rodzaj malwa
Gatunek malwa ró¿owa

Nazewnictwo

Malwa ró¿owa[3] (Alcea rosea L.), nazywana tak¿e malw± ogrodow±[4] , prawo¶lazem wysokim, p. ró¿owym, p. ogrodowym[5], malw± czarn±, topolówk± wynios³±[6], zygmarkiem – gatunek ro¶liny z rodziny ¶lazowatych (Malvaceae). Pochodzi prawdopodobnie z Pó³wyspu Ba³kañskiego[7]. Obecnie nigdzie nie wystêpuje na stanowiskach naturalnych, jest tylko uprawiany[2]. Czasem dziczeje (efemerofit).

Morfologia:

Pokrój
Wysoka do 2,25 m ro¶lina o pojedynczej, prostej, do¶æ grubej ³odydze. Ca³a ro¶lina jest szorstko ow³osiona.
Li¶cie
Dolne na ³odydze siedmioklapowe, górne piêcioklapowe.
Kwiaty
Osadzone na krótkich szypu³kach po 1-3 w k±tach, pojedyncze, pó³pe³ne lub pe³ne, o barwach od bia³ej poprzez ró¿ow±, czerwon± do prawie czarnej, zebrane w k³osowate kwiatostany do 1 m. ¦rednica kwiatów do 10 cm. Kielich otoczony kieliszkiem. Prêciki liczne, zro¶niête w rurkê otaczaj±c± pojedynczy s³upek.
Owoc: Roz³upnia rozpadaj±ca siê na roz³upki. MTN ok. 8,5 g.
Korzeñ
Bardzo mocny, palowy.

Biologia i ekologia:

Bylina, ale w naszych warunkach ro¶lina ta jest uprawiana g³ównie jako ro¶lina dwuletnia. Hemikryptofit. Kwitnie od lipca do pa¼dziernika, jej przedpr±tne kwiaty zapylane s± przez b³onkówki[8]. Liczba chromosomów 2n = 42.

Zastosowanie:

Surowiec zielarski
Kwiat prawo¶lazu ró¿owego – Flos Malvae arboreae. W celach farmaceutycznych uprawiana jest jedynie odmiana o ciemnych kwiatach. Surowiec zawiera 8-12% ¶luzu oraz antocyjany takie jak glikozydy i diglikozydy delfinidyny, malwidyny i petunidyny. Ponadto w kwiatach wystêpuj± ¶lady olejku eterycznego, garbniki, sole mineralne, ¿ywice i nieznany bli¿ej hormon ro¶linny o dzia³aniu estrogennym.
Dzia³anie
Dziêki zwi±zkom ¶luzowym wodny wyci±g z kwiatów malwy czarnej powleka b³ony ¶luzowe jamy ustnej i gard³a, zmniejsza nadmiern± ich wra¿liwo¶æ i os³abia odruch kaszlowy. Rozrzedza zalegaj±c± w gardle gêst± wydzielinê i u³atwia odkrztuszanie. Na b³ony ¶luzowe przewodu pokarmowego wywiera dzia³anie os³aniaj±ce, ale nieco s³absze ni¿ w górnych drogach oddechowych. Wyci±gi wykazuj± ponadto s³abe w³asno¶ci estrogenne i pobudzaj± krwawienia miesiêczne u kobiet, ale nie dzia³aj± poronnie.
Dawkowanie
Odwar z kwiatów malwy czarnej przygotowuje siê, zalewaj±c 1 ³y¿kê kwiatów 350 ml gor±cej wody i parz±c przez 20-30 min. Nastêpnie macerat gotuje siê 3 minuty pod przykryciem, odstawia na 10 min. do ostudzenia i cedzi. Pije siê go 3 razy dziennie po ⅛ szklanki miêdzy posi³kami oraz u¿ywa do p³ukania jamy ustnej i gard³a.
Zbiór i suszenie
Do celów leczniczych u¿ywa siê wy³±cznie odmian o bardzo ciemnych, niemal czarnych kwiatach. Mog± byæ wykorzystywane tak¿e odmiany o pe³nych kwiatach. Nie wolno zbieraæ kwiatów z ro¶lin pora¿onych przez rdzê. Surowiec jest zbierany w 2 postaciach: z kielichami (Flos Malvae arboreae cum calycibus, syn. Flos Malvae hortensis) oraz bez kielichów (Flos Malvae arboreae sine calycibus). ¦wie¿o rozwiniête kwiaty zbiera siê w lipcu lub sierpniu przy s³onecznej pogodzie i suszy w zacienionym i przewiewnym miejscu[7].
Sztuka kulinarna

Barwniki pozyskiwane z ciemnych odmian wykorzystuje siê do barwienia w przemy¶le spo¿ywczym i do poprawiania koloru win[5]. Stosowana jest tak¿e jako dodatek smakowy do herbatek zio³owych. Malwa ma smak bardzo delikatny i ³agodny.
Ro¶lina ozdobna

Jest pospolicie uprawiana, szczególnie w przydomowych ogródkach.
Odmiany ogrodowe[edytuj | edytuj kod ¼ród³owy]

Wykorzystuje siê zarówno formy pojedyncze jak i pe³nokwiatowe, które dzieli siê na cztery grupy w zale¿no¶ci od si³y wzrostu i budowy kwiatów:
'Fimbrita flore pleno' – kwiaty pó³pe³ne lub pe³ne, do¶æ rzadko osadzone na ³odydze, charakteryzuj±ce siê fryzowanymi dzia³kami korony.
'Pe³ne wielkie' – charakteryzuje je bardzo silny wzrost (do 3 m wysoko¶ci) oraz kwiaty o zewnêtrznych dzia³kach d³u¿szych ni¿ wewnêtrzne, co tworzy rodzaj kryzy otaczaj±cej p³atki wewnêtrzne.
'Szkockie' – o p³atkach jednakowej d³ugo¶ci i wzro¶cie do 2,2 m.
'Chaters' – podobne do poprzednich, ale si³a wzrostu s³absza (do 1,8 m), tworz± bardzo gêste i zwarte kwiatostany.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : D³oniastoz³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wielko wcicia blaszki : Klapowana

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec

Gatunek leczniczy

Rolina dwuletnia

-
RODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki), Malva neglecta(¦laz zaniedbany), Malva alcea(¦laz zygmarek), Alcea rosea (Malwa ró¿owa), Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny), Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko), Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty), Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska), Malva moschata(¦laz pi¿mowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Alcea rosea
ZdjciaRODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki),
Malva neglecta(¦laz zaniedbany),
Malva alcea(¦laz zygmarek),
Alcea rosea (Malwa ró¿owa),
Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny),
Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko),
Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty),
Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska),
Malva moschata(¦laz pi¿mowy),