Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
K³osówka we³niasta (Ang: Yorkshire fog, tufted grass, (Du: Wolliges Honiggras, ac: Holcus lanatus)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-08
Autor : Pacyfka99 2013-07-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj k³osówka
Gatunek k³osówka we³nista

Nazewnictwo

K³osówka we³nista (Holcus lanatus L.) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny wiechlinowatych. W Polsce ro¶lina do¶æ pospolita na ca³ym obszarze od ni¿u po ni¿sze po³o¿enia górskie. Gatunek wiatro-obcopylny. Autotrof, hemikryptofit.

Morfologia:

Pokrój
Pospolita, wieloletnia trawa lu¼nokêpkowa typu ozimego, o wysokiej konkurencyjno¶ci. Ca³a gêsto ow³osiona krótkimi, aksamitnie gêstymi w³oskami. Tworzy zwarte szerokie, dobrze ulistnione darnie rozrastaj±ce siê za pomoc± roz³ogów podziemnych. Wykszta³ca du¿o pêdów wegetatywnych i znacznie wy¿sze od nich pêdy generatywne.
£odyga
¬d¼b³a okr±g³e, ca³e aksamitnie krótko ow³osione, podzielone na 3 lub 4 miêdzywê¼la, wzniesione lub wygiête u nasady. Osi±gaj± wysoko¶æ zwykle oko³o 30-50 cm, rzadziej do 100 cm.
Li¶cie
Szarozielone o d³ugo¶ci od 4 do 20 cm i szeroko¶ci od 3 do 7 mm, p³askie, opadaj±ce, miêkkie, blaszki li¶ciowe lancetowate, z obu stron aksamitnie omszone (rzadziej nagie), s³abo bruzdkowane, z dobrze wykszta³conym kilem do ¾ ich d³ugo¶ci. W p±czku zwiniête. Pochwy li¶ciowe otwarte, miêkko ow³osione, lekko rozdête. Jêzyczek dobrze widoczny, o d³ugo¶ci od 1 do 4 mm, b³oniasty, silnie postrzêpiony.
Kwiatostan
Wiecha w³a¶ciwa, silnie skupiona delikatna, bia³a do bladozielonej, czêsto z ró¿owymi lub purpurowymi przebarwieniami, na koñcach przebarwia siê na szaro i kremowobia³o, do¶æ gêsta, wyprostowana, gór± przechylona, o ow³osionych, spiralnych ga³±zkach, k³oski dwukwiatowe o d³ugo¶ci od 3 do 6 mm, jajowate, ca³e miêkko aksamitnie ow³osione. Górny kwiatek zawsze p³onny z krótk±, haczykowato wygiêt± o¶ci± plewki dolnej, która nie wystaje lub nieznacznie wystaje z k³oska do 0,5 mm, ponad plewy. Plewy na brzegach i nerwie grzbietowym miêkko ow³osione, z wyrostkiem o¶cistym do 1 mm d³ugo¶ci. Podczas kwitnienia wiecha rozpierzch³a, czerwonawo nabieg³a. Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Ziarniak
Owocem jest lekki, oplewiony ziarniak, d³ugo¶ci 2,5 mm, zamkniêty w twardych plewkach.
Korzenie
System korzeniowy dobrze wykszta³cony, korzenie p³ytko rozmieszczone. Krzewi siê pozapochwowo.

Biologia i ekologia:

Siedlisko
Wystêpuje na ubogich glebach piaszczystych, na przesuszonych torfowiskach, ³±kach i pastwiskach, zw³aszcza nieco wilgotniejszych. Czasami na skrajach lasów i przydro¿ach. Preferuje stanowiska nas³onecznione do lekko zacienionych, gleby umiarkowanie ¿yzne do ¿yznych, przepuszczalne, umiarkowanie suche do wilgotnych. Tolerancyjna na odczyn gleby, suszê i okresowe zalewanie. Ro¶lina wra¿liwa na udeptywanie i nie znosi ostrych, bez¶nie¿nych zim oraz d³ugo zalegaj±cej okrywy ¶nie¿nej i stagnuj±cych wód. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych, gatunek charakterystyczny dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, wyró¿niaj±cy dla zespo³u Poa pratensis-Festuca rubra i zespo³u Vaccinio-Abietenion[2].
Ro¶lina sk³onna do przysychiwania w ¶rodku lata, nara¿ona na wymarzanie podczas ostrych, bez¶nie¿nych zim oraz podgniwanie podczas zim ³agodnych ale z d³ugo utrzymuj±c± siê pokryw± ¶nie¿n±. Wegetacjê rozpoczyna wczesn± wiosn±. Do pe³nego rozwoju dochodzi w drugim roku po siewie. Odrasta wolno.

Zastosowanie:

Wykorzystywana w ogrodach naturalistycznych i w bukieciarstwie.
Ro¶lina darniowa i pastewna o ma³ej warto¶ci pastewnej i do¶æ du¿ej ilo¶ci sk³adników mineralnych. Jest uwa¿ana za gro¼ny chwast, prawie na wszystkich typach ³±k i pastwisk. Tworzy du¿e, nierówne i lu¼ne kêpy, utrudniaj±ce jej sprzêt i pielêgnacjê. Z powodu we³nistego ow³osienia jest niechêtnie zjadana przez zwierzêta. Zjadana przez zwierzêta w zbyt du¿ych ilo¶ciach, powoduje u zwierz±t nie¿yt uk³adu pokarmowego. Siano jest puszyste i trudne do wysuszenia. Gatunek ten zwalczany jest na u¿ytkach zielonych za pomoc± wczesnego i niskiego koszenia, wa³owania oraz u¿ytkowania ko¶no-pastwiskowego.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z k³osówk± miêkk± Holcus mollis.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Yorkshire Fog / Velvet Grass (Holcus Lanatus) - 2012-05-05
ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),