Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Chamedafne pó³nocna( (Du: Torfgränke, ac: Chamaedaphne calyculata)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-05
Autor : Pacyfka99 2013-07-05

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d wrzosowce
Rodzina wrzosowate
Rodzaj chamedafne
Gatunek chamedafne pó³nocna

Nazewnictwo

Chamedafne pó³nocna (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny wrzosowatych. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju chamedafne (Chamaedaphne Moench).

Morfologia:

Pokrój
Zimozielona krzewinka o wzniesionych pêdach d³ugo¶ci do 100 cm.
Li¶cie
Ulistnienie skrêtoleg³e, li¶cie eliptyczne lub pod³ugowate, ostro zakoñczone, drobno z±bkowane, podobne do li¶ci wierzby kruchej. Maj± szeroko¶æ 5–15 mm i na spodniej stronie pokryte s± br±zowymi ³uskami. S± skórzaste i zimozielone.
Kwiaty
Zebrane w jednostronne, zwieszaj±ce siê z ga³±zek grona. Wyrastaj± pojedynczo na krótkich szypu³kach w k±tach li¶ci. Kwiaty obup³ciowe, 5-krotne, o niezro¶niêtych dzia³kach kielicha. Korona zros³op³atkowa, beczu³kowatego kszta³tu, bia³a, o d³ugo¶ci 4–7 mm. Pylniki 10 prêcików otwieraj± siê szczelin± na dzióbku. S³upek pojedynczy, górny.
Owoc
Pêkaj±ca 5 klapami torebka.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina wieloletnia, chamefit. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Przez nasiona rozmna¿a siê jednak rzadko, g³ównie rozmna¿a siê wegetatywnie. Siedlisko: wystêpuje na torfowiskach wysokich i w rzadkich, podmok³ych lasach. Ro¶lina kwasolubna. Wystêpuje w czê¶ciowo zacienionych miejscach. Gatunek charakterystyczny dla zwi±zku zespo³ów (All.) Oxycoco-Empetrion[5]. Ro¶lina truj±ca.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ¶cis³± ochron± gatunkow±. Jest bardzo rzadka, wystêpuje tylko na nielicznych stanowiskach (w 2006 r. doliczono siê ich 9[6]), na których przewa¿nie utworzono rezerwaty przyrody. Jej populacje licz± od kilkudziesiêciu do kilkuset osobników. Jest jedn± z g³ównych osobliwo¶ci przyrodniczych Drawieñskiego Parku Narodowego. Kategorie zagro¿enia gatunku:
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Czerwonej listy ro¶lin i grzybów Polski[7]: V (nara¿ony na wyginiêcie).
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksiêgi Ro¶lin: EN (endangered, zagro¿ony wyginiêciem).

G³ównym zagro¿eniem dla tej ro¶liny jest osuszanie torfowisk. Ochrona musi polegaæ na wy³±czeniu torfowisk, na których wystêpuje, z u¿ytkowania gospodarczego.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w borealnej strefie pó³kuli pó³nocnej – na pó³nocy Ameryki Pó³nocnej, w pó³nocnej Azji i pó³nocno-wschodniej Europie[2]. Jest bardzo pospolita na dalekiej pó³nocy, np. na Syberii i w Skandynawii. W Polsce jest reliktem polodowcowym i jest bardzo rzadka, wystêpuje jedynie w nielicznych miejscach w pó³nocno-wschodniej czê¶ci kraju. Przez Polskê przebiega po³udniowa granica jej zasiêgu, najdalej na po³udnie wysuniête s± jej dwa stanowiska w Kampinoskim Parku Narodowym. Najdalej na zachód wysuniêtym stanowiskiem chamedafne jest torfowisko Sicienko (dawniej zwane Sarnim Bagnem) w Drawieñskim Parku Narodowym, na którym ro¶nie ok. 3 tys. okazów tej rzadkiej ro¶liny. Krzewinkê odkryto na tym terenie w 1973 r. Pocz±tkowo objêto j± ochron± rezerwatow±, a po utworzeniu Drawieñskiego Parku Narodowego rezerwat przekszta³cono w obszar ochrony ¶cis³ej. Badania przekroju wykaza³y, ¿e ro¶nie ona tutaj nie dawniej ni¿ od 100–200 lat.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Rolina zimozielona

Drzewa i krzewy liciaste

Chamefit zdrewniay

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna), Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna), Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka górska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ), Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
chamaedaphne calyculata
ZdjciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),