Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Jaskier okr±g³olistny(( ac: Ranunculus thora)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2010-05-17
Autor : Pacyfka99 2010-05-17

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz±d: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: jaskier
Gatunek: jaskier okr±g³olistny

Nazewnictwo

Kwitnie od czerwca do lipca

Morfologia:

Jest ³atwy do odró¿nienia od innych gatunków jaskrów ze wzglêdu na odmienne li¶cie i pokrój.
£odyga
Wzniesiona, nierozga³êziona, naga, o wysoko¶ci 10-25 cm.
Korzenie
Czê¶æ korzeni jest zgrubia³a, maj±ca postaæ pêku bulwek poni¿ej nasady ³odygi.
Li¶cie
Ma pojedynczy li¶æ odziomkowy i kilka li¶ci ³odygowych. Na po³owie d³ugo¶ci ³odygi wystêpuje pojedynczy, du¿y li¶æ siedz±cy o pó³kolistym kszta³cie, g³adkich lub karbowanych brzegach i wyra¼nej nerwacji. Powy¿ej niego wyrastaj± jeszcze czasami znacznie mniejsze, klapowane lub lancetowate li¶cie.
Kwiaty
Na jednej ³odydze wyrastaj± zwykle 1-2 kwiaty o ¶rednicy do 2 cm. S± one 5-7 p³atkowe, ¿ó³tego koloru i ciemniejsz± plam± w nasadzie. W ¶rodku kwiatu liczne prêciki i s³upki.
Owoc
Liczne nie³upki o d³ugo¶ci 4-5 mm zaopatrzone w cienki i zagiêty na szczycie dzióbek.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Karbowany

Unerwienie blaszki licia : D³oniasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Prciki : Prêciki wolne

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec
-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(Knieæ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knieæ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),