Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bu¬≥awnik wielkokwiatowy (Ang: White Helleborine, (Du: Wei√ües Waldv√∂glein, £ac: Cephalanthera damasonium)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-01
Autor : Pacyfka99 2013-07-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj bu³awnik
Gatunek bu³awnik wielkokwiatowy

Nazewnictwo

Bu¬≥awnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) – gatunek rosliny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae).

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, naga, falista, o wysoko¬∂ci 20-60 cm. Pod ziemi¬Ī poziome k¬≥¬Īcze, z kt√≥rego cz√™sto wyrasta kilka ¬≥odyg[4].
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg¬≥e. Li¬∂cie r√≥wnomiernie rozmieszczone. Ich wielko¬∂√¶ od nasady do ¬∂rodka ¬≥odygi stopniowo ro¬∂nie, potem w g√≥r√™ maleje. ¬¶rodkowe, najwi√™ksze li¬∂cie s¬Ī szerokolancetowate i maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ do 11 cm przy szeroko¬∂ci do 5,5 cm[4]. Na ¬≥odydze jest 3-5, wyj¬Ītkowo do 8 li¬∂ci o wyra¬ľnej nerwacji, kt√≥re swoimi nasadami obejmuj¬Ī ¬≥odyg√™[3].
Kwiaty
¬Į√≥¬≥tawo-bia¬≥e, o d¬≥ugo¬∂ci 15-20 mm, zebrane w 2-20 kwiatowe k¬≥osy o d¬≥ugo¬∂ci 6-22 cm. Dolne przysadki s¬Ī 2-3 razy d¬≥u¬Ņsze od zal¬Ī¬Ņni, najwy¬Ņsze s¬Ī oko¬≥o dwukrotnie od niej kr√≥tsze. Kwiaty rzadko s¬Ī otwarte, przewa¬Ņnie ich listki okwiatu s¬Ī stulone[4]. War¬Ņka jest dwucz¬≥onowa, pomara√Īczowo nabieg¬≥a i skierowana jest w d√≥¬≥. Nie posiada ostrogi. Pozosta¬≥e dzia¬≥ki s¬Ī d¬≥u¬Ņsze od war¬Ņki. Pr√™tos¬≥up bia¬≥awy[3].

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. Kwitnie w maju i czerwcu, ro¶lina samopylna. Ro¶nie w ¶wietlistych lasach li¶ciastych i zaro¶lach (m.in. jest gatunkiem charakterystycznym dla buczyny storczykowej). Ro¶lina wapieniolubna[3]. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla All. Fagion, SAll. Cephalanthero-rubrae-Fagetum[5]. Liczba chromosomów 2n = 36[6].

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z bu¬≥awnikiem czerwonym (Cephalanthera rubra) i bu¬≥awnikiem mieczolistnym (Cephalanthera longifolia)[6].

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. W opracowaniu Czerwona lista ro¬∂lin i grzybów Polski jest umieszczona w grupie gatunków zagro¬Ņonych wygini√™ciem (kategoria zagro¬Ņenia V)[7]. W klasyfikacji IUCN gatunek nara¬Ņony na wygini√™cie (kategoria VU). Zagro¬Ņony jest przez wyr¬Īb lasów i ich zamian√™ na lasy iglaste[3].

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w po¬≥udniowej i ¬∂rodkowej Europie oraz w Turcji[2]. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i w ostatnich latach zmniejsza si√™ liczba jego stanowisk. Wyst√™puje na ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich. Du¬Ņo cz√™¬∂ciej wyst√™puje w po¬≥udniowych regionach Polski, szczeg√≥lnie na Wy¬Ņynie Krakowsko-Cz√™stochowskiej i Sl¬Īskiej, w ni¬Ņszych partiach Sudet√≥w oraz na pog√≥rzu. W p√≥¬≥nocnej i ¬∂rodkowej Polsce jest bardzo rzadki, w p√≥¬≥nocno-wschodniej brak go w og√≥le[3].

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny), Dactylorhiza majalis(Kuku¬≥ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b¬≥otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku¬≥ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku¬≥ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu¬≥awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu¬≥awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m√™ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Ro∂lina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),