Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Brzoza karÂłowata (Ang: Dwarf birch, (Du: Zwerg-Birke, Łac: Betula nana)
-
KwiecieĂą Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-01
Autor : Pacyfka99 2013-07-01

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd bukowce
Rodzina brzozowate
Rodzaj brzoza
Gatunek brzoza karÂłowata

Nazewnictwo

Brzoza karÂłowata (Betula nana L.) – gatunek karÂłowatego krzewu z rodziny brzozowatych (Betulaceae). WystĂŞpuje gÂłównie w tundrze póÂłkuli póÂłnocnej. We florze polskiej brzoza karÂłowata jest reliktem glacjalnym.

Morfologia:

Pokrój
Krzew lub krzewinka o wysokoÂści rzadko przekraczajÂącej 1 m i szerokoÂści ok. 0,5–1,2 m.
PĂŞdy
Bardzo ciemne, niemal czarne. PÂączki okrÂągÂławe, bardzo drobne, pĂŞdy skrócone bardzo drobniutkie. MÂłode pĂŞdy omszone, potem ÂłysiejÂące.
Kwiaty
RoÂślina jednopienna, ale kwiaty mĂŞskie i ÂżeĂąskie zebrane sÂą w oddzielne kwiatostany – kotki. ÂŻeĂąskie kotki wyrastajÂą pojedynczo na bocznych krótkopĂŞdach, podczas owocowania osiÂągajÂą dÂługoœÌ 1,5 cm. WaÂłeczkowate kotki mĂŞskie majÂą dÂługoœÌ 0,5–1,5 cm i wyrastajÂą na wierzchoÂłkach lub po bokach pĂŞdów.
LiÂście
MaÂłe, prawie okrÂągÂłe, o brzegu nierównomiernie zÂąbkowanym, ciemnozielone, poÂłyskujÂące, jesieniÂą zielonoÂżóÂłte lub ÂżóÂłte. DÂługoœÌ 0,5–1,5 cm, ogonki bardzo krótkie, przylistki trwaÂłe. MÂłode liÂście sÂą owÂłosione i majÂą Âżywiczne gruczoÂłki, starsze sÂą nagie. JesieniÂą liÂście przebarwiajÂą siĂŞ na ÂżóÂłtopomaraĂączowo.
Owoc
WÂąsko oskrzydlone orzeszki.

Biologia i ekologia:

RoÂślina wieloletnia, nanofanerofit. Kwitnie w kwietniu–maju, jest wiatropylna. Preferuje gleby kwaÂśne, torfiaste, odpowiednio wilgotne. RoÂśnie na torfowiskach wysokich i ich obrzeÂżach. RoÂślina caÂłkowicie mrozoodporna. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla zwiÂązku (All.) Oxycocco-Empetrion[3]. Liczba chromosomów 2n= 28[4].

Zastosowanie:

RoÂślina ozdobna: gatunek polecany na wrzosowiska oraz do ogrodów skalnych i naturalistycznych.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z brzozÂą brodawkowatÂą i b. omszonÂą[4].

WyróÂżniane sÂą dwa podgatunki[2]:
Betula nana L. subsp. exilis (Sukaczev) Hultén (syn. Betula exilis Sukaczev) wystĂŞpujÂący w póÂłnocnej Azji i Ameryce PóÂłnocnej.
Betula nana L. subsp. nana wystĂŞpuje w Europie, na Grenlandii i we wschodniej czĂŞÂści kanadyjskiej prowincji Terytoria PóÂłnocno-Zachodnie.

Zagrożenia i ochrona:

RoÂślina objĂŞta w Polsce ochronÂą gatunkowÂą.

Kategorie zagroÂżenia gatunku:
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Czerwonej listy roÂślin i grzybów Polski[5]: V (naraÂżony na wyginiĂŞcie)
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej KsiĂŞgi RoÂślin: EN (endangered, zagroÂżony)

NajpowaÂżniejszym zagroÂżeniem dla tej roÂśliny jest osuszanie podmokÂłych terenów na których wystĂŞpuje oraz zagÂłuszanie jej przez inne, bardziej ekspansywne drzewa. Aby temu zapobiec, w rezerwacie przyrody Linje usuniĂŞto rozrastajÂące siĂŞ brzozy omszone.

Zasięg występowania:

ZasiĂŞg geograficzny obejmuje tereny w strefie klimatu arktycznego i umiarkowanego chÂłodnego na póÂłkuli póÂłnocnej. RoÂśnie w póÂłnocnej Azji i Europie. Na kontynencie tym izolowane stanowiska znajdujÂą siĂŞ w czĂŞÂści Âśrodkowej (m.in. w Polsce), a nawet poÂłudniowej (Rumunia, WÂłochy, Francja), gdzie roÂśnie na odizolowanych stanowiskach w górach. W Ameryce PóÂłnocnej wystĂŞpuje na Grenlandii, w Kanadzie i Alasce[2].

W Polsce wystĂŞpuje na 3 reliktowych stanowiskach:
Pojezierze CheÂłmiĂąskie – rezerwat przyrody Linje
Góry Izerskie – rezerwat przyrody Torfowisko Doliny Izery
Góry Bystrzyckie – rezerwat "Torfowisko pod ZieleĂącem", skÂąd równieÂż zostaÂł podany na poczÂątku XX w. mieszaniec z brzozÂą omszonÂą B. nana × pubescens (B. ×intermedia Thomas ex Rchb.).

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj

Gatunek pod ochroną

Roślina skalna

Drzewa i krzewy liściaste

Stanowisko słoneczne

Stanowisko półcieniste

Nanofanerofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Brzoza karłowata, Betula nana L., karłowaty krzew, Betulaceae
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Betulaceae (brzozowate)

- Drzewa lub krzewy liściaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Liście na ogonku
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianległe
- Typ kwiatostanu kłos
- Kolor żółty
- Kolor zielony
- Owoce suche nie otwierające się orzech


RODZINA Betulaceae (brzozowate) -ilość 3
Betula pendula Roth(Brzoza brodawkowata),
Betula nana(Brzoza karÂłowata),
Betula humilis Schrank(Brzoza niska),