Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Bodziszek go³êbi(( ac: Geranium columbinum)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-18
Autor : Pacyfka99 2013-06-18

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate

Nazewnictwo

Bodziszek go³êbi (G.columbinum)

Morfologia:

£odyga
10-60cm d³ugo¶ci.przylegaj±co ow³osiona(w³oski skierowane w dó³), pozbawiona gruczo³ów.
Li¶cie
DOlne 5-7 dzielne , górne 3-dzielne, odcinki pierzasto rozciête na równow±skie ³atki.
Kwiat
O ¶rednicy do 1cm, dzia³ki zakoñczone 1,5-mm d³ugo¶ci±. P³atki jasnopurpurowe, sercowato wyciête.Ow³osione tylko na dzióbie krótko ow³osione.
Owoc
Owoc to roz³upka g³adka z rzadko ow³osiona .

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna
Kwitnie od maja do sierpnia

Zasig wystpowania:

Wzgóza zaro¶la, brzegi dróg. Na ni¿u w ni¿szych  po³o¿eniach górskich .

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa patka : P³ytko wciêty

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : D³oniastoz³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Wielko wcicia blaszki : Dzielna

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn±cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny), Geranium pratense(Bodziszek ³±kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchn±cy),
Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny),
Geranium palustre(Bodziszek b³otny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny),
Geranium pratense(Bodziszek ³±kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),