Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Blekot pospolity (Ang: Fool's parsley, Aethusa cynapium, (Du: Hundspetersilie, £ac: Aethusa cynapium)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

- inne nazwy: szale√Ī, psia pietruszka
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-13
Autor : Pacyfka99 2013-06-13

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj blekot
Gatunek blekot pospolity

Nazewnictwo

Blekot pospolity (Aethusa cynapium L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny selerowatych (Apiaceae Lindl., dawna nazwa: baldaszkowate). Zwyczajowe nazwy: szale√Ī, psia pietruszka.¬†

Morfologia:

£odyga
Naga, pusta w ¬∂rodku (d√™ta), delikatnie kreskowana, osi¬Īgaj¬Īca wysoko¬∂√¶ 10–50 cm. W g√≥rnej cz√™¬∂ci rozga¬≥√™zia si√™.
Li¶cie
Nagie, spodem b¬≥yszcz¬Īce, 2 – 3-krotnie pierzaste, tr√≥jk¬Ītne, przy czym ostatnie odcinki jajowatolancetowate. Wyrastaj¬Ī skr√™tolegle na ¬≥odydze.
Kwiaty
Drobne kwiatki zebrane w kwiatostan typu baldach z¬≥o¬Ņony. Pokryw nie ma, lub co najwy¬Ņej jednolistna, pokrywki d¬≥u¬Ņsze od baldaszka, r√≥wnow¬Īskie i odgi√™te. P¬≥atki korony g√≥r¬Ī bia¬≥e, do¬≥em zielonawe, pr√™cik√≥w 5, s¬≥upek 2-krotny, dolny.
Owoc
Roz¬≥upki o d¬≥ugo¬∂ci 3–5 mm, wyst√™puj¬Īce po dwie na jednej szypu¬≥ce. Ich powierzchnia jest ¬Ņebrowana r√≥wnej wysoko¬∂ci i grubo¬∂ci ¬Ņebrami.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Ro¬∂nie na przydro¬Ņach, przychaciach i na polach uprawnych, jako chwast. Ro¬∂lina azotolubna, wapieniolubna i wska¬ľnikowa gleb wapiennych. Kwitnie od czerwca do pa¬ľdziernika. Kwiaty przedpr¬Ītne lub r√≥wnoczesne, owadopylne lub samopylne.
Ro¬∂lina truj¬Īca
Ziele i k¬≥¬Īcze zawieraj¬Ī toksyczne zwi¬Īzki chemiczne, – koniin√™ i cynapin√™, a tak¬Ņe flawonoidy (kemferol, rutyna), kwas mr√≥wkowy, kwas mas¬≥owy. Bardziej toksyczna z nich koniina powoduje silne podra¬Ņnienie b¬≥on ¬∂luzowych przewodu pokarmowego, w wi√™kszych dawkach powoduje parali¬Ņ wsp√≥¬≥czulnego uk¬≥adu nerwowego. Objawami zatrucia s¬Ī: brak apetytu, drgawki, rozszerzenie ¬ľrenic, zaburzenia r√≥wnowagi, parali¬Ņ, ¬∂mier√¶. U ¬∂wini obserwowano krwotok z p¬≥uc i siln¬Ī biegunk√™. Ro¬∂lina ma gorzki i piek¬Īcy smak, mo¬Ņna jednak pomyli√¶ jej li¬∂cie z podobnymi li¬∂√¶mi (na√¶) pietruszki – blekot bowiem cz√™sto ro¬∂nie w uprawach rolniczych jako chwast. Zwierz√™ta rzadko ulegaj¬Ī zatruciu t¬Ī ro¬∂lin¬Ī, omijaj¬Ī j¬Ī bowiem ze wzgl√™du na jej zapach i piek¬Īcy smak[3].

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza, dawniej uzywana w medycynie ludowej. Konieczne jest stosowanie zawsze za wiedz¬Ī i zgod¬Ī lekarza. Leczenie si√™ na w¬≥asn¬Ī r√™k√™ mo¬Ņe grozi√¶ nawet ¬∂mierci¬Ī.
Surowiec: Ziele. Zawiera m.in.: olejek eteryczny, alkaloidy koniina i cynapina, obecna jest te¬Ņ: narcyzyna, rutyna i kempferol.
Dzia¬≥anie i zastosowanie: Blekot przejawia dzia¬≥anie przeciwb√≥lowe, przeciwskurczowe i s¬≥abo uspokajaj¬Īce.

Zmiennosś:

Opisano 3 podgatunki:
Aethusa cynapium ssp. agrestis (Wallr.) Dostal. – wysoko¬∂√¶ 5-20 cm, ¬≥odyga kanciasta i rozga¬≥√™ziona poziomo. Pokrywki r√≥wne d¬≥ugo¬∂ci¬Ī baldaszkom, lub kr√≥tsze. Archeofit, ro¬∂lina uprawna i ruderalna. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku zespo¬≥√≥w (All.) Caucalidion lappulae[4].
Aethusa cynapium ssp. cynapium L. Рwysoko¶æ 30-80 cm, ³odyga ob³a lub bruzdkowana, wiotka. Baldaszki krótsze od pokrywek. Ro¶lina ruderalna, chwast w ogrodach.
Aethusa cynapium ssp. cynapioides (Bieb.) Nyman. – wysoko¬∂√¶ ponad 90 cm, ¬≥odyga ob¬≥a lub s¬≥abo bruzdkowana, sztywna, pokryta woskiem. Pokrywki r√≥wne d¬≥ugo¬∂ci¬Ī baldaszkom, lub d¬≥u¬Ņsze. Ro¬∂nie w zaro¬∂lach i na skrajach las√≥w.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w ca¬≥ej prawie Europie, a tak¬Ņe na Kaukazie i w Azji Zachodniej[2]. W Polsce jest pospolity, a¬Ņ po ni¬Ņsze po¬≥o¬Ņenia g√≥rskie.Ro¬∂nie na przydro¬Ņach, przychaciach i na polach uprawnych. Preferuje gleby gliniaste i marglowe, gleby oboj√™tne i zasadowe, bogate w azot i wap√Ī.

Ciekawostki:

- inne nazwy: szale√Ī, psia pietruszka

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Ro∂lina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Fool's Parsley (Aethusa Cynapium) - 2012-08-14
ZdjÍciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),