Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:4
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bez hebd (Ang: Danewort, dane weed, danesblood, (Du: Zwerg-Holunder, £ac: Sambucus ebulus)
-
Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-10
Autor : Pacyfka99 2013-06-10

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd szczeciowce
Rodzina pi¬Ņmaczkowate
Rodzaj bez
Gatunek bez hebd

Nazewnictwo

Bez hebd, dziki bez hebd[2] (Sambucus ebulus L.) – gatunek ro¬∂liny wieloletniej z rodziny pi¬Ņmaczkowatych (Adoxaceae), dawniej tak¬Ņe w bzowatych (Sambucaceae) lub przewiertniowatych (Caprifoliaceae).

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina wieloletnia o pokroju krzewu, osi¬Īgaj¬Īca wysoko¬∂√¶ do 2 m. Ro¬∂lina wydziela nieprzyjemny zapach.
£odyga
W odr√≥¬Ņnieniu od dw√≥ch pozosta¬≥ych gatunk√≥w bz√≥w rosn¬Īcych w Polsce, ma niezdrewnia¬≥e p√™dy. Wykszta¬≥ca liczne podziemne roz¬≥ogi. ¬£odygi nadziemne s¬Ī grube, rozga¬≥√™zione i bruzdowane.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg¬≥e, nieparzysto-pierzaste, sk¬≥adaj¬Īce si√™ z 5 – 9 pod¬≥ugowatolancetowatych listk√≥w o zaostrzonych ko√Īcach i ostro z¬Ībkowanych brzegach.
Kwiaty
Drobne, bia¬≥e, lub r√≥¬Ņowawe kwiaty zebrane s¬Ī w baldachogrona na szczycie p√™d√≥w. Kwiaty s¬Ī zros¬≥op¬≥atkowe z 5 pr√™cikami, kt√≥rych pylniki w odr√≥¬Ņnieniu od pozosta¬≥ych gatunk√≥w bzu s¬Ī czerwone.
Owoc
Elipsoidalny, l¬∂ni¬Īco-czarny pestkowiec.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂nie w cienistych lasach, zaro¬∂lach, zr√™bach i na przydro¬Ņach. Na polach uprawnych s¬Īsiaduj¬Īcych z zaro¬∂lami jest chwastem. Kwitnie od czerwca do sierpnia, kwiaty zapylane s¬Ī przez owady[4]. W zbiorowiskach ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Sambucetum ebuli[5].

Ro¬∂lina truj¬Īca: Ca¬≥a ro¬∂lina jest truj¬Īca, r√≥wnie¬Ņ owoce s¬Ī truj¬Īce dla ludzi, zjadane s¬Ī jednak przez niekt√≥re ptaki. U ludzi zatrucie objawia si√™ b√≥lem g¬≥owy, wymiotami, biegunk¬Ī, a nawet utrat¬Ī przytomno¬∂ci[6].

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski : korze√Ī (Radix ebuli). Zawiera on saponiny trójterpenowe, substancje o gorzkim smaku, glikozyd cyjanowodorowy, olejki eteryczne
Zbiór i suszenie : korze√Ī wykopuje si√™ jesieni¬Ī lub bardzo wczesn¬Ī wiosn¬Ī, kroi na cie√Īsze kawa¬≥ki i suszy w suszarni
Dzia¬≥anie : napotne, moczop√™dne, przeczyszczaj¬Īce, podobne do dzikiego bzu czarnego.
Przecier z surowych owoców hebdu dzia¬≥a silnie przeciwgrzybiczo, ale tylko zewn√™trznie przy grzybicy paznokci. Dla osi¬Īgni√™cia efektu stosowa√¶ nale¬Ņy przez kilka dni.

ZasiÍg wystÍpowania:

Ro¬∂nie dziko w Europie, Azji Zachodniej, w Turkmenistanie, na Kaukazie i w Afryce Pó¬≥nocnej[3]. W Polsce jest do¬∂√¶ pospolity na po¬≥udniu. Archeofit i kenofit.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Parzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Ro∂lina pachnĪca

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Ro∂lina miododajna

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Sambucus ebulus
Abdovina (Sambucus ebulus).avi
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Sambucaceae (bzowate)

- Kolor bia≥y
- TrujĪce
- PachnĪ
- Drzewa lub krzewy li∂ciaste
- Korona promista
- Korona zros≥op≥atkowa
- StopieŮ zloŅenia li∂cia z≥oŅony
- Typ ulistnienia naprzeciwleg≥e
- Owoce miÍsiste pestkowiec
- Liczba p≥atkůw piÍś

W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Dzi³anie napotneFio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
Bez czarny
Bez hebd
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Dzia¬≥anie moczop√™dneBodziszek cuchn¬Īcy
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Bez hebd
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Lek homeopatycznyKokornak powojnikowy
Gorysz pagórkowaty
Fio³ek wonny
Dyptam jesionolistny
Czerniec gronkowy
Barwinek pospolity
Bez hebd
Bobrek trójlistkowy
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
PrzeczyszczajaceBabka ¶rednia
Gorczyca bia³a
Farbownik lekarski
Bez czarny
Bez hebd
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a

ZwiĪzki ro∂liny


AntocyjanyFio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
Bez hebd
GarbnikiBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
OlejekGorysz b³otny
Fio³ek wonny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SaponinyFio³ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez hebd
Biedrzeniec wielki
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Saponiny trójterpenoweCzy¶cica storzyszek
Bez hebd

RODZINA Sambucaceae (bzowate) -ilo∂ś 3
Sambucus nigra(Bez czarny),
Sambucus ebulus(Bez hebd),
Sambucus racemosa(Bez koralowy),