Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Koniczyna ró¿noogonkowa (( ac: Trifolium campestre)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-02
Autor : Goslawa 2010-05-02

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz±d: bobowce
Rodzina: bobowate
Rodzaj: koniczyna
Gatunek: koniczyna ró¿noogonkowa

Nazewnictwo

W Polsce wystêpuje do¶æ pospolicie na ca³ym ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich. £odyga o wysoko¶ci 10-30 cm. Li¶cie trójlistne, przy czym ¶rodkowy listek ma d³u¿szy ogonek ni¿ dwa pozosta³e. Kwiaty ¿ó³te, po przekwitniêciu staj± siê jasnobr±zowe. Kwitnie od maja do wrze¶nia.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona lub rozes³ana, wysoko¶ci 10–30 cm.
Li¶cie
Ulistnienie wszystkich li¶ci skrêtoleg³e. Li¶cie trójlistne, przy czym ¶rodkowy listek ma d³u¿szy ogonek ni¿ dwa pozosta³e (st±d pochodzi nazwa gatunkowa tej koniczyny. Przylistki krótsze ni¿ ogonki li¶ciowe.
Kwiaty
Motylkowe, zebrane w 20–30 kwiatowe g³ówki o d³ugo¶ci 7–10 mm, siedz±ce bocznie w k±tach li¶ci. ¯agielek pod³u¿nie zmarszczony i sklepiony tylko na szczycie, wszystkie z±bki kielicha nagie. Kwiaty ¿ó³te, po przekwitniêciu staj± siê jasnobr±zowe.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Terofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia³a), Melilotus alba(Nostrzyk bia³y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa), Trifolium medium(Koniczyna pogiêta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna), Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty), Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta), Vicia faba(Wyka bób), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p³otowa), Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista), Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),