Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Beb³ek b³otny (Ang: Spatulaleaf loosestrife, (Du: Sumpfquendel, ac: Lythrum portula)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-03
Autor : Pacyfka99 2013-06-03

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d mirtowce
Rodzina krwawnicowate

Nazewnictwo

beb³ek b³otny, Peplis portula (Lythrum portula), gat. ro¶liny rocznej z rodziny krwawnicowatych (Lythraceae).

Morfologia:

£odyga
2-100cm zwykle rozes³ana i zakorzeniaj±ca siê, niekiedy unosz±ca siê w wodzie
Li¶cie 
jajowate lub ³opatkowate,têpe 6-16 mm d³ugo¶ci, naprzeciwleg³e. 
Kwiatostan
Szypu³ki 1,5mm lub krótsze , kielich oko³o 2-2,5 mm d³ugo¶ci, p³atki ró¿owe lub bia³e, lub te¿ ich brak.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna, zawi±zuje du¿o nasion,sprawiaj±c wra¿enie jakby nie kwit³a.Drobne ,niepozorne kwiatki ukryte w k±tach li¶ci.
2n=10

Zasig wystpowania:

Wystêpuj±cy na miejscach wilgotnych;
w Polsce b.b. ro¶nie na ni¿u i w ni¿szych partiach gór, na wilgotnych polach i w rowach.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : £opatkowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Rolina jednoroczna

Terofit

Hydrofithelofit

-
RODZINA Lythraceae (krwawnicowate) -ilo 4
Lythrum salicaria(Krwawnica pospolita), Trapa natans(Kotewka orzech wodny), Lythrum virgatum(Krwawnica rózgowata), Lythrum portula(Beb³ek b³otny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lythraceae (krwawnicowate) -ilo 4
Lythrum salicaria(Krwawnica pospolita),
Trapa natans(Kotewka orzech wodny),
Lythrum virgatum(Krwawnica rózgowata),
Lythrum portula(Beb³ek b³otny),