Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Bagnica torfowa  (Ang: Rannoch-rush, pod grass, Scheuchzeria, (Du: Blumenbinse, Łac: Scheuchzeria palustris)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-27
Autor : Pacyfka99 2013-05-27

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd ÂżabieĂącowce
Rodzina bagnicowate
Rodzaj bagnica
Gatunek bagnica torfowa

Nazewnictwo

Bagnica torfowa, dr¹¿nica, bÂłotnica sitowa (Scheuchzeria palustris L.) – gatunek roÂśliny, jedyny przedstawiciel rodzaju bagnica (Scheuchzeria L.), który jest jedynym rodzajem rodziny bagnicowatych (Scheuchzeriaceae F. Rudolphi).

Morfologia:

Pokrój
Pionowe ³odygi wyrastaj¹ z ukoœnego k³¹cza z cienkimi roz³ogami.
ÂŁodyga
Prosta, wzniesiona, szarozielona. W górnej czĂŞÂści wyrasta kilka kwiatów.
LiÂście
WÂąskie.
Kwiaty
Niepozorne, obupÂłciowe, ÂżóÂłtawozielone, dÂługoÂści do 3 mm sÂą zebrane w luÂźne grono zÂłoÂżone z 3-6(10) kwiatów. Podwójny okwiat. OkóÂłki kwiatu trzylistkowe, zielonawe. PrĂŞcików szeœÌ, otaczajÂących kilka prawie niezroÂśniĂŞtych sÂłupków.
Owoce
Mieszek o dÂługoÂści 5-7 mm, zawierajÂący 2 nasiona rozsiewane sÂą przy udziale zwierzÂąt (zoochoria).

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. RoÂśnie na torfowiskach wysokich i przejÂściowych. Wymaga stanowisk podmokÂłych i dobrze naÂświetlonych. RoÂślina wiatropylna. Kwitnie od maja do lipca.

Zagrożenia i ochrona:

W Polsce gatunek rzadko spotykany, nara¿ony na wyginiêcie, objêty ochron¹ œcis³¹. W ostatnich dziesiêcioleciach obserwuje siê spadek liczby stanowisk. Ginie wskutek osuszania i eksploatacji torfowisk.
RoÂślina umieszczona na Czerwonej listy roÂślin i grzybów Polski (2006)[3] w grupie gatunków wymierajÂących (kategoria zagroÂżenia E).

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w umiarkowanej strefie póÂłkuli póÂłnocnej, na terenie Europy, Ameryki PóÂłnocnej i Azji. W Europie zwarty obszar zasiĂŞgu tego gatunku obejmuje poÂłudniowÂą czêœÌ PóÂłwyspu Skandynawskiego, wschodniÂą czêœÌ NiÂżu ÂŚrodkowoeuropejskiego, Alpy i NiÂż Wschodnioeuropejski[2]. W Polsce jest doœÌ rzadki. Najliczniej wystĂŞpuje na Pomorzu, Pojezierzu Mazurskim, Polesiu i Roztoczu. Na pozostaÂłych obszarach niÂżu i w Sudetach wystĂŞpuje na rozproszonych stanowiskach. W Karpatach jest bardzo rzadki i wystĂŞpuje tylko na kilku stanowiskach w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i na jednym stanowisku w Tatrach (Toporowy Staw WyÂżni)[2].

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Hydrofithelofit

Geofit

-
RODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna), Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna), Hydrocharis morsus-ranae(¯abiœciek p³ywaj¹cy), Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ), Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny), Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty), Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa), Triglochin palustris(Œwibka b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(ÂŻabieniec babka wodna),
Sagittaria sagittifolia(StrzaÂłka wodna),
Hydrocharis morsus-ranae(ÂŻabiÂściek pÂływajÂący),
Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ),
Alisma gramineum(ÂŻabieniec trawolistny),
Alisma lanceolatum (ÂŻabieniec lancetowaty),
Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa),
Triglochin palustris(ÂŚwibka bÂłotna),