Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
£yszczec rozes³any( (Du: Kriechendes Gipskraut, ac: Gypsophila repens)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-21
Autor : Pacyfka99 2013-05-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d go¼dzikowce
Rodzina go¼dzikowate
Rodzaj ³yszczec
Gatunek ³yszczec rozes³any

Nazewnictwo

£yszczec rozes³any, gipsówka rozes³ana (Gypsophila repens L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny go¼dzikowatych

Morfologia:

Pokrój
Tworzy zwarte kêpy o wysoko¶ci do 20 cm. W kêpach oprócz pêdów kwitn±cych wystêpuj± te¿ pêdy p³onne.
£odyga
P³o¿±ca siê, cienka, naga. £odygi kwiatowe zwykle podnosz± siê nieco.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg³e, li¶cie równow±skie, jednonerwowe, ca³obrzegie, nagie.
Kwiaty'
Drobne kwiaty zebrane w wierzchotkê lub kwiatostan z³o¿ony – wierzchotki tworz±ce wiechê. Kwiaty o 5 bia³ych lub ró¿owych p³atkach korony na wyprostowanych i cienkich szypu³kach d³u¿szych od kielicha. Kielich z³o¿ony z 5 jajowatych, nagich dzia³ek.
Owoc
Torebka pêkaj±ca 5 klapami i zawieraj±ca drobne i liczne nasiona pokryte brodawkami.

Biologia i ekologia:

Bylina, chamefit. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia. Siedlisko: murawy, ska³y, g³ównie na pod³o¿u wapiennym. W Tatrach wystêpuje od regla dolnego do piêtra halnego, g³ównie w reglu górnym i piêtrze kosówki. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Thlaspietalia rotundifolii[2]. Liczba chromosomów 2n= 34

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna. Ma podobne zastosowanie jak ³yszczec wiechowaty zwany popularnie „gipsówk±”. Jest dobr± ro¶lin± okrywow±, nadaje siê do obsadzania murków, skarp i do ogrodów skalnych, czêsto u¿ywany jest jako dodatek do wi±zanek i bukietów kwiatowych. Jest ³atwy w uprawie i nie wymaga ¿yznej gleby – mo¿e byæ piaszczysta lub gliniasta z dodatkiem piasku i kamieni. Potrzebuje natomiast s³onecznego stanowiska. Zwykle sieje siê go z nasion, mo¿na te¿ uprawiaæ z gotowych sadzonek lub przez szczepienie na starszych korzeniach lub jednorocznych siewkach

Zagroenia i ochrona:

Bardzo odporna ro¶lina na zagro¿enia.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w górach Europy. W Polsce tylko w Tatrach i Pieninach, a na ni¿u czasami jako ergazjofigofit – uciekinier z uprawy.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina zimujca

Rolina okrywowa

Rolina zimozielona

Stanowisko soneczne

Stanowisko pcieniste

Rolina uprawiana

Efemerofit

Chamefit niezdrewniay

-
RODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K±kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy), Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny), Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci±g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K±kol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny),
Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci±g pospolity),
Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),