Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Lnicznik w³a¶ciwy(( ac: Camelina alyssum)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-23
Autor : Pacyfka99 2013-05-23

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d kapustowce
Rodzina kapustowate
Rodzaj lnicznik
Gatunek lnicznik w³a¶ciwy

Nazewnictwo

Lnicznik w³a¶ciwy, l. cuchn±cy (Camelina alyssum (Mill.) Thell) – gatunek ro¶liny z rodziny kapustowatych. Wystêpowa³ w strefie klimatu umiarkowanego w Europie i na Syberii Zachodniej jako chwast upraw lnu. Obecnie w Polsce, a byæ mo¿e w ca³ym swoim zasiêgu jest gatunkiem wymar³ym. We florze Polski klasyfikowany by³ jako archeofit

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, o wysoko¶ci od 50 do 100 cm, zazwyczaj nierozga³êziaj±ca siê lub rozga³êziona (zw³aszcza w górnej czê¶ci), naga lub pokryta nielicznymi, rozga³êzionymi w³oskami.
Li¶cie
Eliptycznopod³ugowate lub eliptycznolancetowate, ca³obrzegie do pierzastosiecznych, cienkie. Li¶cie ³odygowe strza³kowate w nasadzie, siedz±ce. Li¶cie odziomkowe na ogonkach.
Kwiaty
Korona z³o¿ona z czterech jasno¿ó³tych p³atków d³ugo¶ci 4-5 mm. Kwiatostan w formie grona. Okres kwitnienia trwa od czerwca do lipca.
Owoce
£uszczynki w kszta³cie od gruszkowatych do okr±g³awych, grube, d³ugo¶ci 6,5 do 12 mm, znajduj± siê na szypu³kach odstaj±cych o 40 do 110 stopni od osi kwiatostanu. Nasiona zaokr±glone, sp³aszczone, d³ugo¶ci 1,5-2,9 mm, czerwonawe.
Gatunki podobne
Gatunek mo¿e byæ mylony z lnicznikiem siewnym i drobnoowocowym oraz innymi przedstawicielami rodzaju Camelina

Biologia i ekologia:

Chwast jednoroczny zaliczany do tzw. "specjalistów lnowych", ¶ci¶le zwi±zany z uprawami tej ro¶liny na suchych, ciep³ych i nas³onecznionych stanowiskach na ni¿u oraz w górach do wysoko¶ci 1100 m n.p.m. Sporadycznie obserwowano jego przenikanie do upraw zbo¿owych, a na Dolnym ¦l±sku by³ w latach trzydziestych XX wieku stwierdzony na terenach kolejowych w okolicach miejscowo¶ci Krzywina[2]. W fitosocjologii gatunek charakterystyczny dla dla zwi±zku Lolio-Linion oraz nale¿±cego do niego zespo³u ro¶linnego Spergulo-Lolietum remoti[12]. Ro¶lina speirochoryczna - nasiona rozprzestrzeniane by³y wraz z materia³em siewnym lnu. Liczba chromosomów 2n=40.

Zmiennos:

Gatunek zmienny. Wyró¿niane by³y dwa podgatunki:
Camelina alyssum subsp. alyssum - dolne li¶cie zazwyczaj mocno wcinane, ³odyga nierozga³êziona lub s³abo rozga³êziona, ³uszczynki d³ugo¶ci 6,5-9 mm znajduj± siê na szypu³kach odgiêtych od osi kwiatostanu pod k±tem 40-90 stopni.
Camelina alyssum subsp. integerrima - dolne li¶cie ca³obrzegie lub s³abo wcinane, ³odyga przewa¿nie rozga³êziona, ³uszczynki d³ugo¶ci 9-12 mm znajduj± siê na esowato wygiêtych szypu³kach odchylonych od osi kwiatostanu o 70-110 stopni.

Istniej± równie¿ liczne formy o cechach morfologicznych przej¶ciowych pomiêdzy obydwoma taksonami. W Polsce dominowa³ podgatunek Camelina alyssum subsp. alyssum, dwukrotnie przewy¿szaj±cy pod wzglêdem liczebno¶ci drugi podgatunek

Zagroenia i ochrona:

Lnicznik w³a¶ciwy nie jest obecnie stwierdzany nigdzie w ca³ym swoim dawnym zasiêgu geograficznym i byæ mo¿e jest ju¿ gatunkiem ca³kowicie wymar³ym. Na terenie Polski sta³ siê rzadki ju¿ latach osiemdziesi±tych XX wieku, a dzi¶ uwa¿any jest za wymar³y w skali kraju.
Kategorie zagro¿enia gatunku w opracowaniach krajowych:
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Czerwonej listy ro¶lin i grzybów Polski: Ex (wymar³y i zaginiony).
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksiêgi Ro¶lin[14]: EX (extinct, w Polsce ca³kowicie wymar³y).
Do g³ównych przyczyn ust±pienia lnicznika w³a¶ciwego zalicza siê ograniczenie area³u upraw lnu oraz intensyfikacje zabiegów pielêgnacyjnych w istniej±cych uprawach, w szczególno¶ci staranne oczyszczanie materia³u siewnego, co uniemo¿liwi³o gatunkowi rozprzestrzenianie siê na odpowiednie siedliska.
W ramach realizowanego w okolicach Doliny Biebrzy projektu „Jak to ze lnem by³o - ochrona bioró¿norodno¶ci i tradycji”, dziêki pozyskaniu nasion z kolekcji Krajowego Centrum Ro¶linnych Zasobów Genowych uda³o siê w sezonie 2003 przej¶ciowo odtworzyæ populacje lnicznika w³a¶ciwego na poletkach eksperymentalnych obsianych starymi odmianami lnu.
Choroby
Wed³ug danych z Polski, Estonii i by³ego Zwi±zku Radzieckiego gatunek by³ atakowany przez paso¿ytniczego grzyba Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell z rodziny Erysiphaceae.

Zasig wystpowania:

Pierwotny zasiêg wystêpowania gatunku obejmowa³ kontynent europejski z wyj±tkiem jego skrajnie zachodnich, pó³nocnych i po³udniowych czê¶ci. Izolowane stanowiska znane by³y ponadto z zachodniej Syberii. W Polsce wystêpowa³ na terenie ca³ego kraju z wyj±tkiem wy¿szych po³o¿eñ górskich[2]. Lnicznik w³a¶ciwy zosta³ równie¿ zawleczony do Stanów Zjednoczonych (stany: Montana, Dakota Pó³nocna, Dakota Po³udniowa, Wyoming, Kalifornia i Kolorado) oraz Kanady (prowincje: Manitoba, Saskatchewan i Alberta), gdzie stwierdzano jego stanowiska na polach uprawnych, przydro¿ach oraz preriach. Obecno¶æ gatunku w centralnej czê¶ci Pó³nocnej Ameryki nie zosta³a jednak potwierdzona w okresie ostatnich 50 lat, a przynajmniej cze¶æ historycznych stanowisk podawana by³a na podstawie b³êdnie oznaczonych okazów lnicznika siewnego. Ponadto zawleczony zosta³ do Ameryki Po³udniowej (Chile – Region Metropolitalny; Argentyna – prowincje Buenos Aires i Santa Fe), Nowej Zelandii i Australii, gdzie stwierdzany by³ co najmniej dwukrotnie w po³udniowej czê¶ci kontynentu (w 1919 r. w okolicach Penoli oraz w 1945 r. niedaleko miejscowo¶ci Goolwa w pobli¿u uj¶cia wód jeziora Alexandrina do morza) oraz na Tasmanii.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Pod³ugowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek zagroony

Rolina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo³ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz±d), Arabis(Gêsiówka), Draba(G³odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosnówka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny), Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska), Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista), Sinapis alba(Gorczyca bia³a), Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy), Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata), Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa), Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na), Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na), Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz±d),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata),
Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa),
Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na),
Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),