Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Liczyd³o górskie (Ang: Twistedstalk, clasping twistedstalk, (Du: Stängelumfassender Knotenfuß, ac: Streptopus amplexifolius)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-24
Autor : Pacyfka99 2013-05-24

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d liliowce
Rodzina liliowate
Rodzaj liczyd³o
Gatunek liczyd³o górskie

Nazewnictwo

Liczyd³o górskie (Streptopus amplexifolius Rich.) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny liliowatych (Liliaceae). 

Morfologia:

£odyga
Charakterystyczna ³odyga tej ro¶liny osi±gaj±ca wysoko¶æ do 1 m za³amuje siê w sposób zygzakowaty. Jest kanciasta i przewa¿nie naga.
Li¶cie
Ka¿de za³amanie ³odygi ozdobione jest pod³u¿nymi li¶æmi u³o¿onymi skrêtolegle. Pod³u¿nie jajowate i nagie li¶cie o d³ugo¶ci do 10 cm s± bezogonkowe, sercowatymi nasadami obejmuj± ³odygê.
Kwiaty
W k±tach pod spodem li¶ci wyrastaj± po 1-2 kwiaty na d³ugich, nagich i kolankowato zagiêtych szypu³kach. Okwiat zbudowany z 6 bia³ych i wolnych dzia³ek o d³ugo¶ci do 1 cm. 6 prêcików po³±czonych ³±cznikiem w kszta³cie sztyletu. Ro¶lina kwitnie najczê¶ciej w drugiej po³owie maja oraz na pocz±tku czerwca.
Owoc
Pojedyncze owoce w postaci kulistych jagód, które wygl±daj± niezwykle piêknie pod koniec lata, kiedy dojrzewaj± osi±gaj±c ¶rednicê do 1 cm i nabieraj± krwisto czerwonego koloru. W ¶rodku zawieraj± liczne nasiona.
Czê¶æ podziemna
Posiada czo³gaj±ce siê k³±cze.

Biologia i ekologia:

Geofit ryzomowy. Wystêpuje w lasach do piêtra kosówki, ale g³ówny obszar jego wystêpowania to regiel górny. Ro¶nie zarówno na pod³o¿u wapiennym, jak i granitowym. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Betulo-Adenostyletea[

Zasig wystpowania:

Wystêpuje bardzo rzadko w lasach Sudetów, Karpat, w Górach ¦wiêtokrzyskich i na Górnym ¦l±sku (Rezerwat przyrody Ochojec).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Siedz±cy

Okres kwitnienia

Czerwiec

Geofit

-
RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta), Lilium martagon(Lilia z³otog³ów), Convallaria majalis(Konwalia majowa), Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony), Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie), Gagea minima (Z³oæ ma³a), Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa), Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Liliaceae (liliowate)

- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta),
Lilium martagon(Lilia z³otog³ów),
Convallaria majalis(Konwalia majowa),
Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony),
Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie),
Gagea minima (Z³oæ ma³a),
Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa),
Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),