Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kuku¬≥ka krwista(( £ac: Dactylorhiza incarnata)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-12-20
Autor : Pacyfka99 2012-12-20

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina storczykowe
Rodzaj kuku³ka
Gatunek kuku³ka krwista
Podgatunek kuku³ka krwista typowa

Nazewnictwo

Kuku³ka krwista (Dactylorhiza incarnata) Рgatunek ro¶liny z rodziny storczykowatych (Orchidaceae). W Polsce wystêpuje w dwóch podgatunkach. W tym artykule opisany jest podgatunek kuku³ka krwista typowa. Inne nazwy zwyczajowe w jêzyku polskim: stoplamek krwisty, storczyk krwisty.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, sztywna i pusta, do¶æ gruba i miêsista o wysoko¶ci 30 Р60 cm
Li¶cie
W liczbie 5-8, pochwiasto obejmuj¬Īce ¬≥odyg√™, ustawione skr√™tolegle. S¬Ī bezplamkowe, jasnozielone i kapturkowato zwini√™te na szczycie. Dolne s¬Ī równow¬Īskolancetowate, wzniesione sztywno i ostro zako√Īczone. Maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ ok. 5-krotnie wi√™ksz¬Ī od szeroko¬∂ci, u nasady zw√™¬Ņaj¬Ī si√™ do ok. 1,8 cm. Górne li¬∂cie si√™gaj¬Ī kwiatostanu.
Kwiaty
Zebrane w g√™sty, w¬Īskowalcowaty k¬≥os d¬≥ugo¬∂ci 5-12 cm. Znajduje si√™ w nim 15-60 jasnoczerwonych kwiatów. Wyrastaj¬Ī w k¬Ītach lancetowatych przysadek. Dolne z nich s¬Ī dwukrotnie d¬≥u¬Ņsze od zal¬Ī¬Ņni. Dzia¬≥ki okwiatu maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 5-6 mm, zewn√™trzne s¬Ī wzniesione. Ostroga ma podobne rozmiary jak dzia¬≥ki okwiatu, jest krótsza od zal¬Ī¬Ņni i pozioma lub skierowana w dó¬≥. War¬Ņka o szeroko¬∂ci 5,5 – 8 mm i d¬≥ugo¬∂ci 6-9 mm, o s¬≥abo zaznaczonych 3 ¬≥atkach. Jej ¬∂rodkowa cz√™¬∂√¶ jest ja¬∂niejsza i pokryta drobnym wzorkiem w kszta¬≥cie podwójnej p√™tli.
Bulwa
Podwójna, g¬≥√™boko wcinana.

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit ryzomowy. Kwiaty owadopylne, zwabiaj¬Ī owady imituj¬Īc budow¬Ī kwiaty ro¬∂lin miododajnych, jednak nie wytwarzaj¬Ī nektaru. Siedlisko: wilgotne ¬≥¬Īki i torfowiska. W Europie zasi√™g pionowy wynosi 0-2400 m n.p.m.. W Polsce najwy¬Ņej si√™ga do wysoko¬∂ci 500 m n.p.m. Kwitnie od pocz¬Ītku czerwca, czasami do pierwszych dni lipca. Rozmna¬Ņa si√™ przez nasiona, ale r√≥wnie¬Ņ wegetatywnie. Nie wszystkie p√™dy zakwitaj¬Ī. Tak np. we wsi Kruhel Wielki w 1996 by¬≥o 19 p√™d√≥w kwitn¬Īcych i 8 p¬≥onnych. Liczba chromosom√≥w 2n = 40.

Zmiennosś:

Nale¬Ņy do gatunku kuku¬≥ka krwista (Dactylorhiza incarnata (L.) So√≥). Synonimy: Dactylorchis incarnata (L.) Verm., Orchis incarnata L., Orchis latifolia var. incarnata (L.) Coss. & Germ.. Orchis latifolia subsp. incarnata (L.) Hook.f., Orchis mixta var. incantata (L.) Retz.. W Polsce gatunek ten wyst√™puje w dw√≥ch podgatunkach:
kuku¬≥ka krwista typowa (Dactylorhiza incarnata (L.)So√≥ subsp. incarnata) – kwiaty czerwone do r√≥¬Ņowych, niekiedy bia¬≥e. Opisany w tym artykule
kuku¬≥ka krwista ¬Ņ√≥¬≥tawa (Dactylorhiza incarnata (L.)So√≥ subsp. ochroleuca (Poll)Hunt. et Summ.) – kwiaty jasno¬Ņ√≥¬≥te ze ¬∂rodkowa cz√™¬∂ci¬Ī war¬Ņki silnie zabarwion¬Ī. W Polsce rzadki.
Pozosta³e podgatunki:
Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea (Pugsley) Soó
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O.F.M√ľll.) P.D.Sell
Dactylorhiza incarnata subsp. gemmana (Pugsley) P.D.Sell
Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii (Verm.) H.A.Pedersen
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó
Kuku¬≥ka krwista typowa tworzy miesza√Īce z D. baltica, D. fuchsii, Dactylorhiza iberica, Dactylorhiza lapponica, D. maculata, D. majalis, D. nieschalkiorum, D. osmanica, D. praetermissa, D. sambucina, D. traunsteineri, a tak¬Ņe mi√™dzyrodzajowe z Coeloglossum viride i Gymnadenia conopsea.

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Ze wzgl√™du na do¬∂√¶ du¬Ņ¬Ī liczb√™ stanowisk nie jest bezpo¬∂rednio zagro¬Ņona wygini√™ciem

ZasiÍg wystÍpowania:

Kuku¬≥ka krwista typowa wyst√™puje w Europie i Azji. Zwarty zasi√™g wyst√™powania obejmuje niemal ca¬≥¬Ī Europ√™. Jego p√≥¬≥nocna granica biegnie przez p√≥¬≥nocn¬Ī Skandynawi√™, po¬≥udniowa przez p√≥¬≥nocn¬Ī Hiszpani√™, ¬∂rodkowe W¬≥ochy i wschodni¬Ī Grecj√™. Poza tym zwartym obszarem wyst√™puje wyspowo na izolowanych obszarach w Hiszpanii, na Krymie, Ba¬≥kanach i w p√≥¬≥nocno-wschodniej Europie. W Azji wyst√™puje wyspowo na wielu miejscach, jednak dok¬≥adna wschodnia granica zasi√™gu nie jest znana. W Polsce ro¬∂lina do¬∂√¶ pospolita, g¬≥√≥wnie na ni¬Ņu. Do tej pory stwierdzono wyst√™powanie na ponad 1000 stanowiskach. Najwi√™ksza ich grupa znajduje si√™ w p√≥¬≥nocnej, ¬∂rodkowej i wschodniej cz√™¬∂ci kraju. Na po¬≥udniu i po¬≥udniowym zachodzie jest rzadka. W Karpatach ro¬∂lina ta znana by¬≥a z 10 stanowisk, na niekt√≥rych ostatnio nie uda¬≥o si√™ jej znale¬ľ√¶.

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : K³os

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny), Dactylorhiza majalis(Kuku¬≥ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b¬≥otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku¬≥ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku¬≥ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu¬≥awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu¬≥awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m√™ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Tuesday May 31, 2016 02:03)

dzieki

Go¶æ (Saturday April 9, 2016 19:33)

Przeciez ten rysunek przedstawia kukulke szerokolistna - czytacie w ogole to co wrzucacie na strone?The Early Marsh Orchid, (Dactylorhiza Incarnata) - 2012-05-30
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Ro∂lina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),