Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kruszczyk rdzawoczerwony(( £ac: Epipactis atrorubens)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-09
Autor : Pacyfka99 2013-03-09

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj kruszczyk
Gatunek kruszczyk rdzawoczerwony

Nazewnictwo

Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens) – gatunek ro¬∂liny wieloletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Wyst√™puje w ¬∂rodkowej Europie. W Polsce ro¬∂lina do¬∂√¶ pospolita, zarówno na ni¬Ņu, jak i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach górskich. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, ob¬≥a, pojedyncza i nie rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, o wysoko¬∂ci 10-80 cm, ca¬≥a naga, lub tylko gór¬Ī ow¬≥osiona. Górne mi√™dzyw√™¬ľla d¬≥u¬Ņsze od pozosta¬≥ych. ¬£odyga wyrasta z podziemnego k¬≥¬Īcza z krótkimi mi√™dzyw√™¬ľlami.
Li¶cie
O kszta¬≥cie jajowatym lub jajowatolancetowatym, z szorstkimi nerwami i ow¬≥osione na brzegach. S¬Ī znacznie d¬≥u¬Ņsze od mi√™dzyw√™¬ľli, sztywne i ustawione na ¬≥odydze niemal naprzeciwlegle i dwustronnie.
Kwiaty
Zebrane w lu¬ľne grono zawieraj¬Īce kilkana¬∂cie kwiatów na krótkich szypu¬≥kach. O¬∂ grona kwiatowego jest g√™sto omszona bia¬≥ymi w¬≥oskami. Dzia¬≥ki kielicha maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 8-10 mm i s¬Ī z zewn¬Ītrz omszone. Zal¬Ī¬Ņnia silnie omszona i nagle zw√™¬Ņaj¬Īca si√™ w szypu¬≥k√™ kwiatow¬Ī. Kwiaty wonne, o ciemnej barwie – brudnopurpurowe lub czerwonofioletowe. War¬Ņka rdzawoczerwona lub ró¬Ņowawa, jej przedni zaostrzony cz¬≥on o ¬≥ódkowatym kszta¬≥cie jest zro¬∂ni√™ty nieruchomo z cz¬≥onem nasadowym. Cz¬≥on ko√Īcowy jest szeroki i rurkowaty lekko falisty, lub karbowany z dwoma fa¬≥dowanymi guzkami, które z zbiegaj¬Ī ¬≥¬Īcz¬Īc si√™ z trzecim guzkiem w ¬∂rodku.

Biologia i ekologia:

Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty nie produkuj¬Ī nektaru, s¬Ī jednak odwiedzane przez owady, które zbieraj¬Ī py¬≥kowiny. Odbywa si√™ to w ten sposób, ¬Ņe owad siadaj¬Īc na war¬Ņce odgina swoim ci√™¬Ņarem jej cz√™¬∂√¶ szczytow¬Ī, a py¬≥kowina przykleja mu si√™ do g¬≥owy. W niesprzyjaj¬Īcych warunkach (np. podczas d¬≥ugotrwa¬≥ych opadów), gdy owady nie odwiedzaj¬Ī kwiatów, dochodzi do samozapylenia.

Ro¬∂nie w widnych lasach, na ¬≥¬Īkach, w zaro¬∂lach, na suchych murawach. Lubi miejsca ciep¬≥e i s¬≥oneczne. Geofit ryzomowy. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Erico-Pinetea, SubAll. Cephalanthero-Fagenion, Ass. Cephalanthero rubrae-Fagetum.

Zmiennosś:

Gatunek ma¬≥o zmienny morfologicznie. Tworzy miesza√Īce z kruszczykiem szerokolistnym (Epipactis helleborine) i kruszczykiem drobnolistnym (Epipactis microphylla).

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Geofit

-
RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo∂ś 8
Gagea lutea(Z¬≥o√¶ ¬Ņ√≥¬≥ta), Lilium martagon(Lilia z¬≥otog¬≥√≥w), Convallaria majalis(Konwalia majowa), Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony), Streptopus amplexifolius(Liczyd¬≥o g√≥rskie), Gagea minima (Z¬≥o√¶ ma¬≥a), Gagea pratensis(Z¬≥o√¶ ¬≥¬Īkowa), Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Epipactis atrorubens Kru√Ö¬°t√ɬ≠k tmavo√Ą¬ćerven√ɬĹ
Epipactis atrorubens
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Liliaceae (liliowate)

- Li∂cie siedzace
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- WyglĪd blaszki li∂cia ca≥obrzegi


RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo∂ś 8
Gagea lutea(Z¬≥o√¶ ¬Ņ√≥¬≥ta),
Lilium martagon(Lilia z³otog³ów),
Convallaria majalis(Konwalia majowa),
Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony),
Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie),
Gagea minima (Z³oæ ma³a),
Gagea pratensis(Z¬≥o√¶ ¬≥¬Īkowa),
Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),