Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kruszczyk b¬≥otny(( £ac: Epipactis palustris)
-
Czerwiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-01-18
Autor : Pacyfka99 2013-01-18

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj kruszczyk
Gatunek kruszczyk b³otny

Nazewnictwo

Kruszczyk b¬≥otny (Epipactis palustris (L.) Crantz) – gatunek ro¬∂liny wieloletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Wyst√™puje w ¬∂rodkowej Europie. W Polsce, podobnie, jak i w ¬∂rodkowej Europie ro¬∂lina do¬∂√¶ rzadka. Rozpowszechniona jest natomiast na wsch√≥d od Polski.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, ob¬≥a, pojedyncza i nie rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, o wysoko¬∂ci najcz√™¬∂ciej 30–60 cm, ca¬≥a mi√™kko i g√™sto ow¬≥osiona. Do¬≥em zielona, g√≥r¬Ī czerwonawa lub br¬Īzowa. G√≥rne mi√™dzyw√™¬ľla niewiele d¬≥u¬Ņsze od pozosta¬≥ych. Wyrasta z podziemnego k¬≥¬Īcza o d¬≥ugich mi√™dzyw√™¬ľlach.
Li¶cie
O kszta¬≥cie pod¬≥ugowato-lancetowatym, ostre lub kr√≥tko zaostrzone, na brzegu ow¬≥osione, w dotyku szorstkie. Liczne li¬∂cie wyrastaj¬Ī spiralnie na ¬≥odydze i maj¬Ī czerwonawe unerwienie.
Kwiaty
Zebrane w lu¬ľne grono zawieraj¬Īce 8–15 kwiat√≥w z drobnymi przysadkami na g√≥rnej cz√™¬∂ci bezlistnej ¬≥odygi. Kwiaty du¬Ņe, bez zapachu. Okwiat z zewn¬Ītrz brunatnozielony, wewn¬Ītrz bia¬≥awy, lekko zar√≥¬Ņowiony. Dzia¬≥ki okwiatu t√™pe, lub kr√≥tko zaostrzone, nagie, lub tylko s¬≥abo ow¬≥osione. War¬Ņka bia¬≥a z czerwonymi ¬Ņy¬≥kami. Jej przedni cz¬≥on jest okr¬Īg¬≥ego kszta¬≥tu i ruchomy, oddzielony du¬Ņym wci√™ciem. Cz¬≥on nasadowy jest p¬≥aski i posiada 2 tr√≥jk¬Ītne ¬≥atki. Szypu¬≥ka kwiatowa silnie ow¬≥osiona.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty nie produkuj¬Ī nektaru, s¬Ī jednak odwiedzane przez owady, kt√≥re zbieraj¬Ī py¬≥kowiny. Odbywa si√™ to w ten spos√≥b, ¬Ņe owad siadaj¬Īc na war¬Ņce odgina swoim ci√™¬Ņarem jej cz√™¬∂√¶ szczytow¬Ī, a py¬≥kowina przykleja mu si√™ do g¬≥owy. W niesprzyjaj¬Īcych warunkach (np. podczas d¬≥ugotrwa¬≥ych opad√≥w), gdy owady nie odwiedzaj¬Ī kwiat√≥w, dochodzi do samozapylenia.

Ro¬∂nie na torfowiskach, wilgotnych ¬≥¬Īkach, czasami na obrze¬Ņach las√≥w. Preferuje gleby wapienne. Wyst√™puje na ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich. Geofit ryzomowy. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O/All. Caricetalia davallianae.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z kruszczykiem rdzawoczerwonym (Epipactis atrorubens). Jest gatunkiem ma¬≥o zmiennym morfologicznie. Niewielka zmienno¬∂√¶ dotyczy tylko ubarwienia kwiat√≥w, kt√≥re mog¬Ī mie√¶ kolor od ciemnoczerwonego po prawie zielony.

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Jej liczebno¬∂√¶ maleje wskutek osuszania podmok¬≥ych teren√≥w. Ro¬∂lina umieszczona na Czerwonej li¬∂cie ro¬∂lin i grzyb√≥w Polski (2006) w grupie gatunk√≥w nara¬Ņonych na wymarcie (kategoria zagro¬Ņenia V).

ZasiÍg wystÍpowania:

Ro¬∂nie na torfowiskach, wilgotnych ¬≥¬Īkach, czasami na obrze¬Ņach lasów. Preferuje gleby wapienne. Wyst√™puje na ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach górskich. 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Grono

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Sierpie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny), Dactylorhiza majalis(Kuku¬≥ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b¬≥otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku¬≥ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku¬≥ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu¬≥awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu¬≥awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m√™ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Moeraswespenorchis - Marsh helleborine - Epipactis palustris
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Ro∂lina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),