Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kotewka orzech wodny(( £ac: Trapa natans)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-09
Autor : Pacyfka99 2013-03-09

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd mirtowce
Rodzina krwawnicowate
Rodzaj kotewka
Gatunek kotewka orzech wodny

Nazewnictwo

Kotewka orzech wodny (Trapa natans L.) – gatunek ro¬∂liny jednorocznej, nale¬Ņ¬Īcy do rodziny krwawnicowatych (Lythraceae).

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wodna, zakorzeniona, czê¶ciowo zanurzona.
£odyga
Podwodna, cienka, wiotka, rurkowa o d¬≥ugo¬∂ci 50–150 cm, wyj¬Ītkowo mo¬Ņe osi¬Īga√¶ do 4 m. Zgrubia¬≥a przy powierzchni wody.
Li¶cie
Górne li¬∂cie w g√™stych, p¬≥ywaj¬Īcych ró¬Ņyczkach o ¬∂rednicy 15–50 cm. Li¬∂cie ogonkowe, o ogonkach d¬≥ugo¬∂ci do 21 cm, rozd√™tych – z komorami powietrznymi. Kszta¬≥t blaszki rombowy (4–5 cm na 3,5–6 cm), brzegi szczytowe nierówno z¬Ībkowane. Blaszki z wierzchu g¬≥adkie, pod spodem ow¬≥osione. Podwodne li¬∂cie niewielkie, równow¬Īskie, szybko obumieraj¬Ī.
Kwiaty
Bia¬≥e, osadzone na szypu¬≥ce d¬≥ugo¬∂ci ok. 1 cm, wzniesione nad wod¬Ī. Wyrastaj¬Ī pojedynczo z k¬Ītów li¬∂ci p¬≥ywaj¬Īcych. Kielich o czterech sztywnych, lancetowatych dzia¬≥kach. Korona czterop¬≥atkowa, p¬≥atki odwrotnie jajowate, d¬≥ugo¬∂ci do 8 mm. S¬≥upek jeden, pr√™ciki cztery.
Owoce
Czarne orzechy nieco wi√™ksze od orzechów laskowych, zamkni√™te w os¬≥once jak orzech w¬≥oski, na niej cztery trójk¬Ītne wyrostki, tzw. rogi. Zwykle jednonasienne o ¬∂rednicy 2,5 cm.
Korzenie
Z pachwin li¬∂ci podwodnych wyrastaj¬Ī kilkucentymetrowe, zielone korzenie asymiluj¬Īce, pierzasto rozga¬≥√™zione.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Kotewka jest ro¬∂lin¬Ī jednoroczn¬Ī, o li¬∂ciach p¬≥ywaj¬Īcych, zakorzeniona w dnie zbiornika wodnego. Kwitnie od czerwca do sierpnia[5] (wrze¬∂nia[6]). Kwiaty s¬Ī obup¬≥ciowe. Po przekwitni√™ciu kwiatu dzia¬≥ki kielicha przekszta¬≥caj¬Ī si√™ w kolce osadzone na rogach owocu. Dojrza¬≥y owoc opada na dno i zakorzenia si√™ w mulistym dnie (st¬Īd nazwa "kotewka"), by za rok da√¶ pocz¬Ītek nowej ro¬∂linie. Nasiona do wykszta¬≥cenia potrzebuj¬Ī wy¬Ņszej temperatury wody (trwale powy¬Ņej 10 °C). Li¬∂cie orzecha wodnego zamieraj¬Ī pó¬ľn¬Ī jesieni¬Ī. Hydrofit.
Siedlisko
Stoj¬Īce lub wolno p¬≥yn¬Īce wody, w lecie silnie nagrzane (m.in. eutroficzne starorzecza i stawy rybne). Ro¬∂nie przewa¬Ņnie na pod¬≥o¬Ņu mulistym lub gliniasto-ilastym, zakorzeniona na g¬≥√™boko¬∂ci 1–2 m[6]. Gatunek jest ciep¬≥olubny, znosz¬Īcy wahania temperatury.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla zespo³u ro¶linno¶ci. Trapetum natantis.

Zastosowanie:

Sztuka kulinarna: ro¬∂lina ta ma jadalne i bardzo smaczne orzechy. Orzechy te sprzedawano na targach, zjadano na surowo b¬Īd¬ľ po ugotowaniu w s¬≥onej wodzie. W dworach wypiekano z nich ciastka. Od neolitu zbierane na pokarm. Od ¬∂redniowiecza do XVIII w. ro¬∂lina uprawiana w Europie, nadal uprawiana w Chinach i Indiach.
Ze skorupek orzechów wyrabiano ozdoby.

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. W ostatnich dziesi√™cioleciach obserwowany jest du¬Ņy spadek liczby stanowisk. Wyst√™puje na naturalnych stanowiskach w po¬≥udniowej Polsce, najliczniej w dorzeczu Odry w Kotlinie ¬¶l¬Īskiej oraz w dorzeczu Wis¬≥y w Kotlinie Sandomiersko-O¬∂wi√™cimskiej. Du¬Ņe stanowiska kotewki wyst√™puj¬Ī na terenie Rezerwatu przyrody ¬£√™¬Ņczok oraz mniejsze na starorzeczach w miejscowo¬∂ciach Jadowniki Mokre i Zabawa, gdzie utworzono u¬Ņytki ekologiczne. Wedle miejscowych przekazów wyst√™powa¬≥ niegdy¬∂ w dolinie Sto¬≥y oraz w okolicach Rybnika. Gatunek szczególnie zagro¬Ņony wymarciem na skutek regulacji rzek, wyp¬≥ycania i zarastania starorzeczy, ska¬Ņenia chemicznego wód, zabiegów piel√™gnacyjnych gospodarki rybackiej.

Kategorie zagro¬Ņenia gatunku:
Kategoria zagro¬Ņenia w Polsce wg Czerwonej listy ro¬∂lin i grzybów Polski (2006)[8]: E (wymieraj¬Īcy).
Kategoria zagro¬Ņenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksi√™gi Ro¬∂lin: CR (krytycznie zagro¬Ņony).

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Hydrofithelofit

-
RODZINA Lythraceae (krwawnicowate) -ilo∂ś 4
Lythrum salicaria(Krwawnica pospolita), Trapa natans(Kotewka orzech wodny), Lythrum virgatum(Krwawnica rózgowata), Lythrum portula(Beb³ek b³otny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Lythraceae (krwawnicowate) -ilo∂ś 4
Lythrum salicaria(Krwawnica pospolita),
Trapa natans(Kotewka orzech wodny),
Lythrum virgatum(Krwawnica rózgowata),
Lythrum portula(Beb³ek b³otny),