Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Kostrzewa blada(( Łac: Festuca pallens)
-
Lipiec Czerwiec Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-31
Autor : Pacyfka99 2013-03-31

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj kostrzewa
Gatunek kostrzewa blada

Nazewnictwo

Kostrzewa blada (Festuca pallens Host) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny wiechlinowatych.Morfologia:

LiÂście
Blaszka liÂści zwykle gÂładkie tĂŞpe nie opadajÂące na zimĂŞ z 7-9 nerwami i 5-7 Âżebrami ,skrajne Âżebra na wewnĂŞtrznej powierzchni blaszki zaokrÂąglone.
ÂŹdzbÂło i pochwy liÂści zwykle nagie rzadko nieco omszone.
Wiecha
krótka zwykle3-9cm w zarysie owalna
KÂłoski
6,5-8(9)cm dÂługoÂści 

Biologia i ekologia:

Kostrzewa jest odporna na mróz. Wytrzyma nawet temperatury w granicach -15°C. 
WysokoœÌ: 30-40 cm
Hemikryptofit
2n=14,28

Zastosowanie:

roÂślina okrywowa, na rabaty bylinowe i do ogrodĂłw skalnych, efektowne, zimotrwaÂłe liÂście

Zagrożenia i ochrona:

Roœlina umieszczona na Czerwonej liœcie roœlin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków nara¿onych na wyginiêcie na izolowanych stanowiskach, poza g³ównym obszarem wystêpowania (kategoria zagro¿enia [V]).

Zasięg występowania:


Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Okres kwitnienia

Lipiec Czerwiec Maj

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Gatunek trujący

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilość 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³aœciwy), Setaria glauca(W³oœnica sina), Setaria viridis(W³oœnica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³¹kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿¹czka œrednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(BliŸniczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³¹kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), HierochloÍ odorata(Turówka wonna), (Turówka leœna), Molinia caerulea(Trzêœlica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik leœny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(Œmia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilość 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(MiotÂła zboÂżowa),
Avena fatua(Owies gÂłuchy),
Agropyron repens(Perz wÂłaÂściwy),
Setaria glauca(WÂłoÂśnica sina),
Setaria viridis(WÂłoÂśnica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(KupkĂłwka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³¹kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wyniosÂły),
Lolium perenne(ÂŻycica trwaÂła),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿¹czka œrednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(BliÂźniczka psia trawka),
Holcus lanatus(KÂłosĂłwka weÂłniasta),
Secale cereale(ÂŻyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(ÂŻycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³¹kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
HierochloĂŤ odorata(TurĂłwka wonna),
(TurĂłwka leÂśna),
Molinia caerulea(TrzĂŞÂślica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik leÂśny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(ÂŚmiaÂłek darniowy),