Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Korzeni√≥wka pospolita(( £ac: Monotropa hypopitys)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-09
Autor : Pacyfka99 2013-03-09

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd wrzosowce
Rodzina wrzosowate
Rodzaj korzeniówka
Gatunek korzeniówka pospolita

Nazewnictwo

Korzeni√≥wka pospolita (Monotropa hypopitys) – gatunek z rodziny wrzosowatych (czasem w¬≥¬Īczany do wyodr√™bnianej rodziny korzeni√≥wkowatych Monotropaceae). Wyst√™puje w strefie umiarkowanej na ca¬≥ym ni¬Ņu w Europie (w Polsce na ca¬≥ym obszarze), spotka√¶ mo¬Ņna j¬Ī r√≥wnie¬Ņ w Azji, Ameryce P√≥¬≥nocnej i ¬¶rodkowej.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina bezzieleniowa, wysoko¶ci 15-30 cm.
£odyga
Blado¬Ņ√≥¬≥te, woskowate, kruche ¬≥odygi wyrastaj¬Īce bezpo¬∂rednio z gleby, obro¬∂ni√™te li¬∂√¶mi,
K¬≥¬Īcze
Rozga¬≥√™zione, mi√™siste, o zapachu wanilii. Wyrastaj¬Īce z nich korzenie pozbawione s¬Ī W¬≥o¬∂nik√≥w.
Li¶cie
¬Į√≥¬≥tawe lub bia¬≥awe, nie s¬Ī organami asymilacyjnymi – nie zawieraj¬Ī chlorofilu, mog¬Ī zmienia√¶ kolor na ciemnobr¬Īzowy. Li¬∂cie s¬Ī ¬≥uskowate i zredukowane, przylegaj¬Īce do ¬≥odygi.
Kwiaty
Dzwonkowate, kubkowate, stulone, osadzone na bardzo kr√≥tkich szypu¬≥kach, zebrane w szczytowe, jednostronnie zwis¬≥e grono no ko√Īcu ¬≥odygi. Kwiaty s¬Ī obup¬≥ciowe, promieniste, zr√≥¬Ņnicowane na kielich i koron√™. P¬≥atk√≥w jest dwa razy mniej ni¬Ņ pr√™cik√≥w, a s¬≥upek jeden, g√≥rny, przewa¬Ņnie zbudowany z 5 owocolistk√≥w, zal¬Ī¬Ņnia podzielona na komory, przekszta¬≥ca si√™ po zapyleniu w jagod√™ lub such¬Ī torebk√™. Nasiona s¬Ī drobne, ze s¬≥abo wykszta¬≥conym zarodkiem. Przekwit¬≥e kwiaty usychaj¬Ī, lecz nie opadaj¬Ī, okrywaj¬Īc torebki z nasionami.

Biologia i ekologia:

Bylina. Wyst√™puje zwykle w miejscach cienistych i wilgotnych, w kt√≥rych gleba ma grub¬Ī warstw√™ pr√≥chnicy. Wyst√™puje w lasach zar√≥wno li¬∂ciastych, jak i iglastych. Prowadzi saprofityczny tryb ¬Ņycia, rozk¬≥adaj¬Īc resztki organiczne lub wsp√≥¬≥¬Ņyj¬Īc z grzybami. Strz√™pki grzyb√≥w obrastaj¬Ī bardzo dok¬≥adnie korzenie ro¬∂liny, kt√≥re wnikaj¬Ī za pomoc¬Ī ssawek do kom√≥rek sk√≥rki. Ssawka dochodzi do j¬Īdra kom√≥rkowego, p√≥¬ľniej koniec jej ulega p√™kni√™ciu, a ca¬≥a zawarto¬∂√¶ trawi ro¬∂lina. W taki spos√≥b korzeni√≥wka pospolita jest zaopatrzona we wszystkie potrzebne jej do rozwoju zwi¬Īzki organiczne. Nie do ko√Īca rozwi¬Īzanym problemem jest, czy grzyb pobiera je z gleby, czy od innych ro¬∂lin. Grzyb mo¬Ņe jednocze¬∂nie prowadzi√¶ mikoryz√™ z korzeni√≥wk¬Ī pospolit¬Ī oraz z drzewami. Cz√™¬∂√¶ sk¬≥adnik√≥w, kt√≥re pobiera od tych drzew przekazuje korzeni√≥wce. W takim przypadku by¬≥aby, wi√™c ona paso¬Ņytem po¬∂rednim drzew le¬∂nych. Korzeni√≥wka pospolita kwitnie w okresie letnim, od czerwca do sierpnia.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kolor : Bia³y

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Geofit

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Bor√≥wka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Bor√≥wka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Bor√≥wka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna), Monotropa hypopitys(Korzeni√≥wka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne p√≥¬≥nocna), Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka g√≥rska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny¬†), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny¬† ), Polemonium caeruleum(Wielosi¬≥ b¬≥√™kitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¬∂√¶ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),