Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Koniop³och ³±kowy(( ac: Silaum silaus)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-02-26
Autor : Pacyfka99 2013-02-26

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj koniop³och

Nazewnictwo

Koniop³och ³±kowy (Silaum silaus) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny selerowatych. W Polsce wystêpuje g³ównie na ni¿u i jest do¶æ rzadki. Brak go w pó³nocno-wschodniej czê¶ci kraju (przez Polskê przebiega wschodnia granica jego zasiêgu), rzadki jest na po³udniu).

Morfologia:

£odyga
Pe³na, naga, ob³a, gór± nieco kanciasta. Wysoko¶æ 60-100 cm, w górnej czê¶ci rozga³êzia siê
Li¶cie
2-4-krotnie pierzasto z³o¿one z lancetowatych, zaostrzonych, delikatnie pi³kowanych i obustronnie zwê¿onych listków. Pochwy li¶ci s± nierozdête, na górnych li¶ciach drobne i bezblaszkowe. Pod kwiatostanem brak pokryw, lub co najwy¿ej jedna-dwie. Pokrywek jest wiele, s± lancetowate i w±sko skórzasto ob³onione.
Kwiaty
Zebrane w baldach z³o¿ony z 6-10 szypu³. Kwiaty drobne, ¿ó³te, brzeg kielicha niewyra¼ny.
Owoc
Roz³upnia rozpadaj±ca siê na dwie jajowate roz³upki o d³ugo¶ci ok. 4 mm, po dojrzeniu nieco oskrzydlone.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia, Przedpr±tne kwiaty zapylane s± przez motyle. Ro¶nie na wilgotnych ³±kach. Gatunek charakterystyczny dla zwi±zku (All.) Molinion caeruleae i Ass. Sanguisorbo-Silaetum (wymaga dalszych badañ). Liczba chromosomów 2n = 22.

Zasig wystpowania:

 W Polsce wystêpuje g³ównie na ni¿u i jest do¶æ rzadki. Brak go w pó³nocno-wschodniej czê¶ci kraju (przez Polskê przebiega wschodnia granica jego zasiêgu), rzadki jest na po³udniu).
Ro¶nie na wilgotnych ³±kach.

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : Baldach z³o¿ony

Stopie zoenia licia : Parzystopierzastoz³o¿one

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

odyga przekrj : Ob³a

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K³obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wiêksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b³otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop³och ³±kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop³och ³±kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),