Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kokoryczka wielokwiatowa(( £ac: Polygonatum multiflorum)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-05
Autor : Pacyfka99 2013-03-05

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina szparagowate
Rodzaj kokoryczka
Gatunek kokoryczka wielokwiatowa

Nazewnictwo

Kokoryczka wielokwiatowa- (Polygonatum multiflorum syn. Convallaria multiflora) – gatunek byliny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny szparagowatych (wed¬≥ug systemu APG III z 2009).lub rodziny konwaliowatych(Convallariaceae) dawniej zaliczana do rodziny liliowatych(Liliaceae). 

Morfologia:

£odyga
Ob¬≥a, zwykle ¬≥ukowato wygi√™ta i sk¬≥oniona w d√≥¬≥, o wysoko¬∂ci przewa¬Ņnie od 30 do 70 cm. Wyrasta z czo¬≥gaj¬Īcego si√™, rozga¬≥√™zionego k¬≥¬Īcza posiadaj¬Īcego ¬∂lady po ubieg¬≥orocznych, obumar¬≥ych ¬≥odygach.
Li¶cie
Skr√™toleg¬≥e, bezogonkowe, siedz¬Īce, eliptyczne, ustawione dwustronnie, malej¬Īce w stron√™ szczytu ¬≥odyg. Nerwacja wyra¬ľnie widoczna.
Kwiaty
Bia¬≥e o ¬∂rednicy 10 mm, z zielonkawym nalotem, dzwonkowate, w¬Īskie, zgrupowane w gronach, zwisaj¬Īce na kr√≥tkich szypu¬≥kach, wyrastaj¬Īce w k¬Ītach li¬∂ci od trzech do pi√™ciu kwiat√≥w. Okwiat rurkowato-dzwonkowaty z zielonymi z¬Ībkami. Wewn¬Ītrz kwiatu 6 pr√™cik√≥w i 1 s¬≥upek z d¬≥ug¬Ī, nitkowat¬Ī szyjk¬Ī i niewielkim znamieniem. Pr√™ciki maj¬Ī nitki przyro¬∂ni√™te do rurki korony, a ich pylniki oraz znami√™ s¬≥upka, zas¬≥aniaj¬Ī wej¬∂cie do kwiatu. Na dnie rurki kwiatu znajduje si√™ nektar, dosta√¶ si√™ do niego mog¬Ī jednak tylko silne trzmiele z d¬≥ugimi aparatami pyszczkowymi, przedzieraj¬Īc si√™ przez zapor√™ z pylnik√≥w, przy okazji dokonuj¬Īc zapylenia krzy¬Ņowego przyniesionym na grzbiecie i g¬≥owie py¬≥kiem z innych kwiat√≥w kokoryczki. Kwitnie: kwiecie√Ī – czerwiec.
Owoc
Jagoda z kilkoma nasionami. Dojrza³a ma czarny kolor z widocznym oszronieniem.

Biologia i ekologia:

Geofit ryzomowy. Ro¬∂nie w lasach li¬∂ciastych, bukowych i bukowo-grabowych, w zaro¬∂lach i lasach nadrzecznych. W g√≥rach wyst√™puje du¬Ņo cz√™¬∂ciej, ni¬Ņ na ni¬Ņu. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia.
- byliny odporne na mróz.
-kwiaty bezwonne
2n=18
Ro¬∂lina truj¬Īca
Zawiera truj¬Īce glikozydy i asparganin√™. Toksyczny jest owoc, kt√≥ry bywa mylony z owocami bor√≥wki czernicy powoduj¬Īc zatrucia u ludzi.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: podstawowym surowcem jest k¬≥¬Īcze (Rhizoma Polygonati multiflori), zawieraj¬Īce glikozydy saponinowe(pochodne diosegeniny i tigogeniny), sitosterol, asparagina i inne aminokwasy.
Dzia¬≥anie: moczop√™dne, antyseptyczne, obni¬Ņaj¬Īce poziom cukru i przeciwreumatyczne. Stosowane jest przy leczeniu cukrzycy i chor√≥b nerek. Leczenie powinno odbywa√¶ si√™ pod kontrol¬Ī lekarza.
Zbi√≥r i suszenie: k¬≥¬Īcze zbierane jest w okresie kwitnienia ro¬∂liny. Po zbiorze nale¬Ņy niezw¬≥ocznie wysuszy√¶ w zacienionym miejscu bez stosowania podwy¬Ņszonej temperatury suszenia.
Ro¶lina ozdobna
Bardzo cenna i atrakcyjna ro¬∂lina do le¬∂nych zak¬Ītk√≥w w ogrodzie. Szczeg√≥lnie, jako ro¬∂lina cieniolubna nadaje si√™ do sadzenia pod drzewami. Wymaga ¬Ņyznej, pr√≥chnicznej gleby.

ZagroŅenia i ochrona:

Mog¬Ī byc mylone przez dzieci z owocami bor√≥wki czernicy.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje na terenie prawie ca¬≥ej Europy na Kaukazie, w umiarkowanej strafie Azji i Ameryce P√≥¬≥nocnej. W Polsce ro¬∂lina do¬∂√¶ rozpowszechniona do wysoko¬∂ci 600m n.p.m., spotykana na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich w lasach li¬∂ciastych g¬≥. bukowych i bukowo-grabowych,lasach nadrzecznych.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Budowa kwiatka : Kwiat zwis³y

Typ Kwiatostanu : Grono

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Geofit

-
RODZINA Convallariaceae (konwaliowate) -ilo∂ś 5
Maianthemum bifolium(Konwalijka dwulistna), Polygonatum odoratum(Kokoryczka wonna), Polygonatum multiflorum(Kokoryczka wielokwiatowa), Ornithogalum umbellatum(¦niedek baldaszkowaty), Asparagus officinalis(Szparag lekarski),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Solomon's Seal (Polygonatum Multiflorum) - 2012-05-30
ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Choroby nerekBodziszek cuchn¬Īcy
Kokoryczka wielokwiatowa
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
CukrzycaKokoryczka wielokwiatowa
Dzia³anie antyseptyczneArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokoryczka wielokwiatowa
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Dzia¬≥anie moczop√™dneBodziszek cuchn¬Īcy
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Bez hebd
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Obni¬Ņa poziom cukruKokoryczka wielokwiatowa
PrzeciwreumatycznieBagno zwyczajne
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek wonny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Buk zwyczajny
Brzoza omszona
Wywo¬≥uj¬Ī wymiotyKokoryczka wielokwiatowa
Wywo³uje zaburzenie rytmu sercaKokoryczka wielokwiatowa

ZwiĪzki ro∂liny


AminokwasyKokoryczka wielokwiatowa
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
AsparaginaKokoryczka wielokwiatowa
Chrzan pospolity
Glikozydy saponinowe-pochodne diosgeninyKokoryczka wielokwiatowa
Glikozydy saponinowe-pochodne tigogeninyKokoryczka wielokwiatowa
SitosterolKokoryczka wielokwiatowa

RODZINA Convallariaceae (konwaliowate) -ilo∂ś 5
Maianthemum bifolium(Konwalijka dwulistna),
Polygonatum odoratum(Kokoryczka wonna),
Polygonatum multiflorum(Kokoryczka wielokwiatowa),
Ornithogalum umbellatum(¦niedek baldaszkowaty),
Asparagus officinalis(Szparag lekarski),