Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Knieæ b³otna górska(( ac: Caltha laeta)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2013-04-03
Autor : Pacyfka99 2013-04-03

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj knieæ
Gatunek knieæ b³otna
Podgatunek knieæ b³otna górska

Nazewnictwo

Knieæ b³otna górska (Caltha palustris L. subsp. laeta (Schott, Nyman & Kotschy) Hegi) – podgatunek knieci b³otnej nale¿±cy do rodziny jaskrowatych. Przez niektórych botaników uwa¿any za oddzielny gatunek – knieæ górsk± (Caltha laeta Schott, Nyman & Kotschy). Wystêpuje w górach ¶rodkowej Europy. W Polsce wystêpuje we wszystkich pasmach górskich.

Morfologia:

£odyga
£ukowato podnosz±ca siê, gór± rozga³êziona, naga.
Li¶cie
Du¿e, okr±g³awe, nagie, miêsiste, b³yszcz±ce, o ostro z±bkowanych brzegach. Dolna czê¶æ blaszki li¶ciowej jest niekanciasta, zaokr±glona. Li¶cie odziomkowe na d³ugich ogonkach, li¶cie ³odygowe na krótszych.
Kwiaty
Du¿e, intensywnie ¿ó³te, wyrastaj±ce pojedynczo lub zebrane w podbaldachy. Ka¿dy posiada piêæ p³atków, niekiedy zabarwionych zielonkawo od spodu. Kwiaty o ¶rednicy do 4 cm z bardzo licznymi prêcikami i 5-15 s³upkami. Ro¶lina miododajna, nektar znajduje siê u nasady s³upków.
Owoce
Mieszki. S± najbardziej charakterystyczn± cech± gatunkow± odró¿niaj±ca knieæ b³otn± górsk± od pozosta³ych podgatunków. Dojrza³e, ale jeszcze nie otwarte mieszki s± stulone, wyprostowane i równoleg³e. Ich górny koniec nagle zwê¿a siê w krótki dzióbek.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od marca do maja lub czerwca. Wabi owady sokiem, specjalnymi plamami i rysunkami, które mog± byæ zauwa¿one tylko przez oczy owadów, reaguj±ce na ultrafioletowe ¶wiat³o.
Ro¶lina truj±ca
W stanie surowym ca³a ro¶lina jest s³abo truj±ca i nie jest zjadana przez byd³o. W sianie traci swoje truj±ce w³asno¶ci.Liczba chromosomów 2n=16, 24, 32, 56[2].

Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla Ass. Caltho-Alnetum[3].

Zasig wystpowania:

Mokre ³±ki, m³aki, koryta potoków, ¼ródliska, zio³oro¶la. W Tatrach ro¶nie a¿ po piêtro alpejskie. 

Biblioghrafia:

Waciwoci

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Nerkowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec
-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(Knieæ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knieæ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Thursday April 11, 2013 03:17)

Kwiaty promieniste.
Kwiaty promieniste du¿e, wyrastaj±ce pojedynczo lub po kilka, tworz±c podbaldachowaty kwiatostan.

Rene (Thursday April 11, 2013 00:15)

Knieæ b³otna proszê o pomoc: typ kwiatostanu i nawzwê kwiatostanu


ZdjciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),