Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
K³oæ wiechowata(( ac: Cladium mariscus)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-09
Autor : Pacyfka99 2013-03-09

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj k³oæ
Gatunek k³oæ wiechowata

Nazewnictwo

K³oæ wiechowata (Cladium mariscus (L.) Pohl) - gatunek ro¶lin nale¿±cy do rodziny ciborowatych (Cyperaceae). Wystêpuje w niemal ca³ej Europie z wyj±tkiem jej wschodniej czê¶ci oraz w Australii. W Polsce we wschodniej czê¶ci Lubelszczyzny, na Równinie Augustowskiej, na Pomorzu, Ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, poza tym na kilku rozproszonych stanowiskach.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina zielna, osi±ga 2–2,5 m wysoko¶ci.
Kwiaty
Kwiatostany z³o¿one z k³osków zebranych w szczytow± wiechê. Z k±tów li¶ci wyrastaj± boczne wiechy. K³oski d³ugo¶ci 3–4 mm, 2-kwiatowe. Kwiaty pozbawione okwiatu, czê¶æ z nich obup³ciowa, reszta mêska.
Owoce
Owocki to jajowate, brunatne orzeszki zakoñczone krótkim dzióbkiem, o d³ugo¶ci 3 mm.

Biologia i ekologia:

Kwitnie od czerwca do sierpnia. Czêsto tworzy zwarte p³aty szuwaru k³ociowego. K³oæ wiechowata ro¶nie w p³ytkich wodach stoj±cych, na torfowiskach niskich i wyp³yconych jeziorach.

Zagroenia i ochrona:

W Polsce od 2004 r. ro¶lina objêta ¶cis³± ochron± gatunkow±. Zagro¿eniem dla gatunku jest postêpuj±ca degradacja jezior, nastêpuj±ca w wyniku melioracji i gospodarki rybackiej.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Typ Kwiatostanu : K³osek

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

odyga przekrj : Ob³a

odyga przekrj : Wielo kanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne), Cladium mariscus(K³oæ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¶na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Thursday June 13, 2013 23:28)

Dziêki poprawione

Go¶æ (Thursday June 13, 2013 21:51)

Dlaczego k³oæ wiechowata jest w trawach?


ZdjciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),