Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
J√™zycznik zwyczajny(( £ac: Phyllitis scolopendrium)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-04
Autor : Pacyfka99 2013-03-04

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Podkrólestwo naczyniowe
Klad monilofity
Klasa paprocie
Rz¬Īd paprotkowce
Rodzina zanokcicowate
Rodzaj jêzycznik
Gatunek jêzycznik zwyczajny

Nazewnictwo

J√™zycznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium), zwyczajowo nazywany tak¬Ņe j√™zykiem jelenim – gatunek paproci nale¬Ņ¬Īcy do rodziny zanokcicowatych. Ro¬∂lina bywa uprawiana.

Morfologia:

Li¶cie
Du¬Ņe (15-60 cm d¬≥ugo¬∂ci i 3,5-6 cm szeroko¬∂ci), j√™zykowate, niepodzielone li¬∂cie, co jest wyj¬Ītkiem w¬∂r√≥d paproci. S¬Ī zimotrwa¬≥e, maj¬Ī sercowat¬Ī nasad√™ i zaostrzony koniec, a ich brunatny ogonek pokryty jest ¬≥uskami. Wyrastaj¬Īce bezpo¬∂rednio z k¬≥¬Īcza li¬∂cie tworz¬Ī pi√≥ropusz. Brak oddzielnych li¬∂ci zarodniono¬∂nych. Ogonek li¬∂ciowy jest pokryty brunatnymi luskami
Zarodnie
Wyrastaj¬Ī na g√≥rnej cz√™¬∂ci ¬∂rodkowych li¬∂ci p¬≥onnych, kt√≥re w okresie zarodnikowania przekszta¬≥caj¬Ī si√™ w li¬∂cie zarodniono¬∂ne. Kupki zarodni na spodniej stronie li¬∂ci, w m¬≥odo¬∂ci otoczone zawijk¬Ī. Maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 1-2,5 cm i wyrastaj¬Ī liniowo w r√≥wnoleg¬≥ych szeregach.
K¬≥¬Īcze
Podnosz¬Īce si√™, kr√≥tkie, o grubo¬∂ci ok. 0,5 cm i pokryte brunatnymi ¬≥uskami.

Biologia i ekologia:

Bylina. Jasnobrunatne zarodniki dojrzewaj¬Ī od lipca do wrze¬∂nia, kie¬≥kuj¬Ī po ok. 30 dniach.

Ro¬∂lina ro¬∂nie w cienistych, wilgotnych lasach, na ska¬≥ach, zw¬≥aszcza wapiennych, w ¬Ņlebach. Szczeg√≥lnie preferuje kamieniste, p√≥¬≥nocne lub p√≥¬≥nocno-wschodnie zbocza, g¬≥√≥wnie w reglu dolnym. Hemikryptofit. Wyst√™puje przewa¬Ņnie w populacjach licz¬Īcych do kilkudziesi√™ciu osobnik√≥w. Najliczniejsza populacja (ok. 2500 osobnik√≥w) wyst√™puje w Beskidzie Niskim. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla All. Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, Ass. Phyllitido-Aceretum.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina ozdobna - ze wzgl√™du na swoje pi√™kne li¬∂cie bywa uprawiany jako ro¬∂lina ozdobna. W sprzeda¬Ņy dost√™pne s¬Ī sadzonki pochodz¬Īce z Azji lub p√≥¬≥nocnej Afryki. Najlepiej rozmna¬Ņa√¶ go przez podzia¬≥, typowy gatunek mo¬Ņna rozmna¬Ņa√¶ r√≥wnie¬Ņ przez zarodniki, nie nale¬Ņy tego robi√¶ z odmianami ozdobnymi, gdy¬Ņ zarodniki nie zachowuj¬Ī cech organizmu macierzystego. Wymaga p√≥¬≥cienistego lub cienistego miejsca o sta¬≥ej wilgotno¬∂ci i pr√≥chnicznej gleby. Mo¬Ņe by√¶ uprawiany w domu, jako ro¬∂lina doniczkowa, wymaga wtedy wstawienia doniczki do wi√™kszego pojemnika z wilgotnym torfem i sta¬≥ego nawil¬Ņania. Od maja do wrze¬∂nia nale¬Ņy umiarkowanie nawozi√¶.

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥a ochron¬Ī gatunkow¬Ī.

W opracowaniu Czerwona lista ro¬∂lin i grzyb√≥w Polski jest umieszczony w grupie gatunk√≥w wymieraj¬Īcych, krytycznie zagro¬Ņonych na izolowanych stanowiskach poza g¬≥√≥wnym obszarem swojego wyst√™powania (kategoria zagro¬Ņenia [E]). Zagro¬Ņony jest przez wykopywanie i przesadzanie do ogrod√≥w i na cmentarze

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Azji, Europie i pó¬≥nocnej Afryce. W Polsce wyst√™puje rzadko: g¬≥ównie w Karpatach i na Wy¬Ņynie Krakowsko-Cz√™stochowskiej. Nieliczne stanowiska ma tak¬Ņe na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach oraz na Roztoczu. Jedynym w Sudetach miejscem wyst√™powania paproci jest rezerwat przyrody "W¬Īwóz My¬∂liborski ko¬≥o Jawora".

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Hemikryptofit

-
RZ°D Cyatherales (olbrzymkowce) -ilo∂ś 4
Phyllitis scolopendrium(Jêzycznik zwyczajny), Asplenium viride (Zanokcica zielona), Asplenium trichomanes(Zanokcica skalna), Asplenium ruta-muraria(Zanokcica murowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Cyatherales (olbrzymkowce)

- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty


RZ°D Cyatherales (olbrzymkowce) -ilo∂ś 4
Phyllitis scolopendrium(Jêzycznik zwyczajny),
Asplenium viride (Zanokcica zielona),
Asplenium trichomanes(Zanokcica skalna),
Asplenium ruta-muraria(Zanokcica murowa),