Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Jastrzêbiec pomarañczowy(( ac: Hieracium aurantiacum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-09
Autor : Pacyfka99 2013-03-09

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Cichorioideae
Rodzaj jastrzêbiec
Gatunek jastrzêbiec pomarañczowy

Nazewnictwo

Jastrzêbiec pomarañczowy (Hieracium aurantiacum L.) – gatunek ro¶liny z rodziny astrowatych.

Morfologia:

£odyga
Pojedyncza, okr±g³a, wyrasta na wysoko¶æ 20–60 cm. Ca³a okryta du¿ymi, ciemnymi, odstaj±cymi w³oskami. Oprócz prostych w³osków wystêpuj± jeszcze w³oski gwaizdkowate i gruczo³ki, gê¶ciej u góry. Przy ziemi wyrastaj± z niej roz³ogi, za pomoc± których ro¶lina rozmna¿a siê wegetatywnie.
Li¶cie
Wiêkszo¶æ li¶ci wyrasta tu¿ przy ziemi (li¶cie odziomkowe), na ³odydze wyrasta naprzemianlegle tylko kilka li¶ci coraz mniejszych im bli¿ej wierzcho³ka. Wszystkie li¶cie s± pod³u¿ne, wiotkie i pokryte du¿ymi, odstaj±cymi w³osami.
Kwiaty
Zebrane w kwiatostan z³o¿ony typu wierzchotka wyrastaj±cy ze szczytu ³odygi. Jego dolna ga³±zka jest zwykle odsuniêta. Sk³ada siê on z kilku-kilkunastu koszyczków zawieraj±cych wy³±cznie kwiaty jêzyczkowe. Nasada koszyczków okryta jest ow³osionymi, zachodz±cymi na siebie dachówkowato, maleñkimi listkami. Czasami pod wierzchotk± wyrasta jeszcze jeden dodatkowy koszyczek na oddzielnej szypu³ce. Kwiaty barwy ciemnopomarañczowej do czerwonej.
Owoc
Niewielkie nie³upki posiadaj±ce liczne w³oski, umo¿liwiaj±ce przenoszenie ich przez wiatr. Wygl±daj±, jak puch.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od koñca czerwca do sierpnia. Nasiona rozsiewane przez wiatr. Koszyczki jastrzêbca zamykaj± siê na noc, oraz w czasie deszczu. Przed zim± obumiera pêd – ³odyga kwiatowa z li¶æmi, ale zimê przetrzymuj± listki w ró¿yczce li¶ciowej. S± one szczelnie zwiniête i os³oniête zesch³ymi li¶æmi.
Siedlisko
Spotkaæ go mo¿na na górskich ³±kach i halach. Ro¶lina górska. W Tatrach ro¶nie na wysoko¶ci od 1000 do 2000 m n.p.m., zarówno na pod³o¿u wapiennym, jak i granitowym.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Poa-Veratreum lobeliani.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n= 18-72.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z: j. gronkowym, j. kosmaczkiem, j. wysokim.

Zasig wystpowania:

Pochodzi z Europy (Austria, Bu³garia, Czechy, Finlandia, Francja, dawna Jugos³awia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, S³owacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, W³ochy). W Polsce wystêpuje w Karpatach i Sudetach, jest ro¶lin± rzadk±. Poza Karpatami, znane s± tylko pojedyncze jego stanowiska na ni¿u. Poza naturalnym zasiêgiem gatunek ten rozprzestrzeni³ siê w strefie umiarkowanej, w tym introdukowany do USA, gdzie uznany zosta³ za gatunek inwazyjny.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kolor : Czerwony

Kolor : Pomarañczowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina uprawiana

Kenofit

Efemerofit

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jêzyczkokwiatowe]) -ilo 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomarañczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Orange Hawkweed (Pilosella Aurantiaca) / Fox-and-cubs - 2012-06-12
ZdjciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jêzyczkokwiatowe]) -ilo 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka ma³a),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny),
Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomarañczowy),
Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty),
Tragopogon dubius(Kozibród wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(Ch³odek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),